SAL7334, Act: R°106.1 (108 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°106.1  
Act

Transcription

2019-11-29 by xavier delacourt
It(em) wi willem lomb(ar)t en(de) joes abs(oloens) scepen(en) van loven(e) doen cond en(de) kinlech/
allen lieden dat voe(r) ons comen is mathijs van gheete als ov(er)man/
ghecoe(re)n en(de) ghenomen van colarde de hollandre en(de) janne van/
vertrike segge(re)n jans en(de) giel(ijs) vande(n) torre ghebruede(re) t(er) eenre ziden/
librechte van halleer en(de) woute(re)n datijn alse segge(re)n gorijs van crehain d(er)/
voirs(creven) ghebruede(re) swager willems de hatse en(de) jans vande(n) torre bastart/
t(er) and(er) ziden van alsulken stoete alse uutstont tusschen de voirs(creven) p(ar)tien En(de)/
heeft zijn uutspraken vande(n) selve(n) twiste en(de) stoete gedaen inder manie(re)n/
h(ier) na volgende Inden iersten dat de voirs(creven) p(ar)tien met malcande(re)n/
te vrede staen selen en(de) verenicht sijn van alle saken het zij worden/
of werken die sij of e(n)nich van hen tot den dage toe van heden ten/
ande(re)n w(er)t uutstaende mogen hebben ghehadt Bij alsoe dat de/
voirs(creven) jorijs onschout doen sal alse vand(er) stat ind(er) kerken van ha(n)nut ghebroken/
dat dat niet ghesciet en is tsine(n) beheete oft weten It(em) es voirt sijn/
seggen alse vande(n) xii mudden corens erflic die de voirs(creven) jorijs/
gheloeft he soude hebben te gheve(n) den voirs(creven) janne vande(n) torre/
want jan hem d(air) af den eedt deylt dat de voirs(creven) jorijs dien sal/
aenneme(n) oft ov(er)gheve(n) It(em) alse vande(n) worden die de voirs(creven) jan/
de bastart ghesproken heeft tot zine(n) wettege(n) brued(er) dat de selve/
bastart den selve(n) sine(n) brued(er) d(air) af vergheffenisse sal bidden en(de)/
voirt doen t(er) bet(er)nissen een bedev(ar)t sinte edewouts dien te porre(n)/
te halfm(er)te neestcomen(de) of jans sijns brued(er)s moet hebben ende/
goede wairh(eit) d(air) af bringe(n) It(em) dat jans jouffr(ouwe) vande(n) torre voirs(creven)/
inde stad wilen h(er) jans sijns vad(er)s inde kercke te ha(n)nut sitten sal/
bove(n) jouffr(ouwe) agnese des voirs(creven) jorijs ghesellinne en(de) oic voir/
huer t(er) offerande gaen en(de) de peeske nemen op dat zij wilt/
It(em) dat jan vande(n) torre voirs(creven) als bailliu quijtscelden sal de/
calangie die ghedaen is aen philips van harets alse vande(n)/
koe(r) van eene(n) lange messe en(de) sine(n) borge d(air) af ontlasten/
It(em) dat de voirs(creven) wetteghe ghebruede(re) malcande(re)n vestich(eit) doen/
selen van hue(re)n goeden alsoe zij die ghedeelt hebben tusschen/
dit en(de) kersmisse naestcomen(de) en(de) dat de voirs(creven) jorijs van dan/
voirtaen onghehouden sijn sal vand(er) borchtocht die hij t(er) eenre/
oft t(er) ande(re) ziden d(air) af ghedaen mach hebben sept(embris) xvi
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by cedric vanderveken