SAL7336, Act: V°197.4-R°198.1 (261 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°197.4-R°198.1  
Act
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-06-16 by Kristiaan Magnus
It(em) villic(us) lov(aniensis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) adduxit r(ati)o(n)e dominii johanne(m) vander/
beke de rode qui adduct(us) est ad bo(na) d(omi)ni joha(n)nis vander brugge(n)/
milit(is) ad bona walt(er)i vande(n) putte de meldert sit(a) apud co(n)tich/
ac alibi ubicu(m)q(ue) locoru(m) inf(ra) braban(tie) p(at)riam sit(a) (con)sist(unt) in ma(n)s(ionibus) do(mi)[b(us)]/
curt(ibus) t(er)r(is) ar(abili)[b(us)] p(ra)t(is) pascuis ce(n)su t(re)ce(n)sa r(e)dditib(us) cu(m) o(mn)ib(us) suis/
p(er)t(inentibus) univ(er)s(is) att(inentibus) p(ro) debit(o) vi(delicet)? cert(is) r(e)cognit(i)o(n)ib(us) et p(ro)missio(n)ib(us)/
(con)tent(is) in li(tte)r(is) scab(inorum) lov(aniensium) quaru(m) tenor sequi(tur) in hec v(er)ba/
Cont sij alle(n) liede(n) dat wout(er) vande(n) putte de meldert es/
come(n) in jeg(ewordicheyden) der scepen(en) van lov(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij ghenome(n) heeft jeg(en) ja(n)nes vander beke die van rode/
die gheleyt es tot den goede(n) h(er) jans vander brugge(n) ridders/
thof des selfs h(er)en jans ghelege(n) in de p(ro)chie van meldert/
ter stat ghehete(n) bebbenhem met den wy(n)nen(de) lande(n) beemde(n) en(de)/
eusele(n) en(de) ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) ghelijck die voirscr(even) wout(er)/
die voirtijts ghehoude(n) heeft en(de) also v(er)re die den voirscr(even) h(er) ja(n)ne/
inder voirscr(even) plaetsen toebehore(n) uuytgenome(n) de beempt ghe/
hete(n) van chantrain ghelege(n) te meldert en(de) een droege eeusell
//
daer aen ghelege(n) dwelc die voirscr(even) h(er) jan alleen behoude(n) sal te houden/
en(de) te hebbe(n) van halfm(er)te lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lang deen/
na dande(re) d(aer) na volgen(de) elx jaers daer in by(n)ne(n) die voirscr(even) lande/
om ene(n)veertich sacke corens goet en(de) pyabel pachts van meldert/
der mate(n) van thiene(n) te wete(n) vi halster der selver maten voir/
een mudde gherekent te s(en)te andries misse te betale(n) en(de) te love(n)/
te levere(n) jairlijx den voirscr(even) t(er)mijn duren(de) en(de) telke(n) t(er)mine als/
vervolgde schout En(de) die voirscr(even) beemde en(de) euselle om xi holl(ansche)/
gulden(en) van goude goet en(de) gheeve oft de werde daer af in ande(re)n/
goede(n) gelde te sinte m(er)tens misse te betalen(e) jairlijx den voirscr(even)/
t(er)mijn duren(de) quoli(bet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwairde(n) dat die voirscr(even) jannes/
en(de) wyn doeft inde(n) voirscr(even) hove jairlijx wassen(de) half en(de) half/
deyle(n) sulle(n) en(de) dat te ghelike doen lese(n) It(em) es voirwairde dat/
die wyn jairlijx leve(re)n sal ii[c] walme(re) om die huyse mede te decke(n)/
en(de) als men die verdect sal die wyn den montcost gheve(n) en(de)/
myn h(er) jan die dachue(re)n betale(n) It(em) es vorwairde dat die voirscr(even)/
wyn die voirscr(even) lande laten sal ten uuytgane vande(n) voirscr(even) t(er)myne/
ghelijck hij die vant tot sine(n) income(n) en(de) die wy(n)ne(n) ghelijck sine(n)/
reyghenote(n) den voirscr(even) t(er)mijn duren(de) en(de) alle dese voirwairden etc(etera)/
h(ier) af sijn burgen des voirscr(even) wynne(n) henrick vande(n) putte sijn broeder/
vande(n) nabedde en(de) wout(er) zomer alle van meldert Et p(ri)m(us) H(iis) int(erfuerunt) [Test(es)]/
wilhelm(us) lomb(ar)t et mychael abs(oloens) scab(ini) lov(anienses) nove(m)br(is) xxiiii anno xiiii[c]/
xxxiiii[to] H(iis) int(erfuerunt) d(omi)n(u)s symo ... h(iis) rener(us) Et h(ab)uit quer(elas)/
H(ic) int(erfuerunt) d(omin)us symon py(n)noc miles et joh(ann)es pryke(re) scab(ini) lov(anienses) januarii/
xxiii
ContributorsKristiaan Magnus , Inge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-12-28 by Sabrina Keyaerts