SAL7349, Akte: R°340.3-V°340.1 (656 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°340.3-V°340.1  
Act
Datum: 1456-06-08

Transcriptie

2018-12-27 door Walter De Smet
It(em) jan ende willem troyon gebruedere(n) sonen wilen gielijs vand(en)/
yersten bedde willem en(de) bauduin troyon gebruedere(n) vand(en) ande(re)n bedde/
ende aelbrecht troyon oem d(er) voirs(creven) gebruedere(n) in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n)/
en(de) bekint dat zij genome(n) hebbe(n) van henricke boelart als geleit met/
scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en) tot alle(n) de(n) goede(n) andries wile(n) thomaes/
de wy(n)ninge des selfs wile(n) andries thomaes gelege(n) te ha(m)me metten/
huysen hove(n) wynnen(de) lande bempde(n) eeussele(n) en(de) alle(n) hue(re)n toebehoirte(n)/
gelijc hij die houden(de) was vande(n) goidshuyse van sinte nychasius/
te ryemen en(de) gelijc abert va(n) troyon die hier voirmaels gehoud(en) heeft/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van/
sesse jaer lang vervolgen(de) Elx jaers d(air)enbinne(n) om en(de) voe(r) xxx c(r)[o]ne(n)/
te lx pl(a)c(ken) stuc [nu in borsen gaende] deen helicht dair af te kersmisse en(de) dand(er) helicht te/
sinte jansmisse baptisten te betale(n) de(n) voirs(creven) henr(icke) oft jouff(rouwe) katlijne/
wed(uwe) des voirs(creven) wilen andries de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne gheve(n) alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) sesse r(ijnsche) gul(den)/
van goude goet en(de) gheve tot behoef vande(n) grote(n) honden tsh(er)toge(n)/
va(n) brab(ant) en(de) i(½) r(ijnsche) gul(den) tot behoef der cleynd(er) honde(n) m(ijn) he(re)n voirs(creven)/
It(em) sal noch geve(n) de voirs(creven) wy(n)ne alle jare de(n) meye(r) scepen(en) [en(de)] vorste(re)/
va(n) ha(m)me op zijne(n) cost drie maeltide(n) Welke maeltide(n) en(de) vii(½) r(ijnsche) g(ulden)/
voirs(creven) de voirg(enoemde) wy(n)ne gheve(n) sal sond(er) afslach vand(er) p(ri)ncipaeld(er)/
so(m)men voirs(creven) It(em) es vorwerde oft de voirs(creven) wy(n)ne de betalinge/
voirs(creven) liet verstriken en(de) de twee payme(n)te(n) tderde v(er)reycte(n) dat in/
dien gevalle de voirs(creven) henric de voirs(creven) goede sal moege(n) aenveerde(n)/
sond(er) dat de voirs(creven) wy(n)ne d(air) aen e(n)nich recht meer sal hebbe(n) It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede te zijne(n) afsceyde(n) bloot laten/
gelijc hij die nu vindt en(de) de wy(n)ne die na he(m) come(n) sal sal/
de brake aenveerde(n) te half meye te voere(n) als de wynne voirs(creven)/
te halfm(er)te d(air) na afsceyden sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne bynne(n) de(n)/
voirs(creven) tide de tweedeele vande(n) voirs(creven) lande eens ov(er)meste(n) wel
//
en(de) loflijc gelijc zijne(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne de voirs(creven) huysinge vand(en) voirs(creven) hove vand(er) ond(er)ster rikele(n)/
nederw(er)t houde(n) wel en(de) loflijc op zijne(n) cost en(de) alsmen aende/
voirs(creven) huysinge metst oft dect van oude(r) wercke so sal de voirscr(even)/
wy(n)ne den wercliede(n) de(n) montcost geve(n) en(de) henric sal de dachue(re)n/
betalen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jare leve(re)n hondert [walmere] goet/
en(de) cusber om de huysinge ald(air) mede te decken It(em) sal de selve/
wynne allet hout walm en(de) leem datme(n) aende voirs(creven) huysinge/
behoeve(n) sal opt werc hale(n) en(de) levere(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de/
voirs(creven) bempde tsijne(n) afsceyde(n) late(n) wel en(de) loflijc bethuynt ende/
bevreedt ter strate(n) en(de) die va(n) jare te jare ryoele(n) en(de)/
veeghen en(de) dlant late(n) ter strate(n) gegrecht en(de) bevreedt also/
dat de(n) voirs(creven) henricke gheen schade dair aen en gesciede en(de)/
alle weeke truncboeme mach de voirs(creven) wy(n)ne va(n) drie jare(n) te/
drie jare(n) truncken om de bempde(n) d(air) met te bevrede(n) En(de) waert/
dat d(air) e(n)nige boeme verdroechde(n) oft uutwayden die sal de/
voirs(creven) wynne hebbe(n) en(de) voir elke(n) boom sette(n) en(de) plante(n) twee jonge/
poote(n) vande(n) selve(n) aerde It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne tsijne(n) leste(n) jare/
de brake om doen op een vore en(de) een half boend(er) op twee/
vore(n) It(em) en mach de voirs(creven) wynne binne(n) zijne(n) voirs(creven) t(er)mijne/
de voirs(creven) lande niet hoervruchten en(de) de voirs(creven) lande sele(n) blive(n) te(n)/
leste(n) jare va(n) zijne(n) voirs(creven) t(er)mijne te(r) selve(r) aerde dat hijse nu aen/
veert It(em) en sal de voirs(creven) wy(n)ne gheen recht hebbe(n) inde(n) bosch des/
voirs(creven) wilen andries dan alleene dat hij zijn beeste(n) mach/
drive(n) int hout dat vier jair oudt is oft dair bove(n) Also dat/
he(m) d(air) af gheen scade en come en(de) oft hij d(air) af schade hadde/
oft lede die soude de selve wy(n)ne de(n) voirs(creven) henricke oprichte(n)/
gelijc eene(n) vremde(n) en(de) wiessen opt voirs(creven) bosch eekele(n) die/
soude de voirs(creven) wy(n)ne half hebbe(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle/
jare zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende opde voirs(creven) goede plante(n)/
en(de) setten x poote(n) It(em) al waert dat de voirs(creven) wy(n)ne e(n)nighe/
scade lede va(n) te(m)peeste(n) oft gemeyne(n) orloge die sal he(m) de voirs(creven)/
henr(ic) vergoetse(n) gelijc ande(re) pechten(er)en hue(re)n wy(n)ne(n) bove(n) en(de)/
benede(n) doen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) henricke een corweyde/
doen met zijne(n) wage(n) en(de) p(er)de(n) tot loeven(en) oft also v(er)re Ende/
alle dese vorwerde(n) condicie(n) en(de) gelofte(n) hebbe(n) de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) [et p(ri)m(us)] (et)c(etera) cor(am) borch(oven) hortbeke junii viii
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer