SAL7355, Act: R°3.1 (5 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°3.1  
Act
Date: 1461-06-26

Transcription

2020-12-29 by kristiaan magnus
Item arnt de becke(re) sone wilen arnts woenen(de) te meerbeke in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van arnde wisschut/
en(de) janne oliviers als geconstitueerde en(de) gemechtichde vanden raide/
m(ijns) liefs gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen der goede wisen he(re)n wencelars/
ts(er)claus ridders gesequestereert staende in m(ijns) gened(ichs) he(re)n handen vors(creven) (et)c(etera)/
alsulken huys en(de) hof metten wynnen(de) landen beempden eeuselen en(de)/
allen ande(re)n toebehoerten gelegen inde prochie van erps geheten/
thof van wijneghem uutgenome(n) de waters aldair ghelijc ende/
in alle der manie(re)n tvors(creven) hof jan de witte van erps dat aldair/
in pechtinghe ghehouden heeft Te houden te hebben ende te/
wynnen van half meye lestleden eenen termijn van sesse/
jae(re)n lanc deen na dander zonder middel vervolgen(de) Elx/
jaers dae(re)nbynne(n) om en(de) voir vijfen(de)vertich blau cronen te xlv pl(a)c(ken)/
tstuc jairlix te kersmesse te betalen den vors(creven) ii p(er)sone(n) den vors(creven)/
termijn lanc due(re)nde en(de) telcke(n) termijne als vervolghde schout/
Item es vorweerde dat [de] vors(creven) wynne de vors(creven) lande wynnen werve(n)/
en(de) mesten sal wel en(de) loflijc gelijc reengenoten boven en(de) bened(en)/
die tsijnen afscheiden laten gelijc hij die aenvert te weten(e) den/
wynt(er)art op iiii getideghe voren den somer art op ii voren en(de)/
de brake eens omgedaen Item sal de vors(creven) wynne alle de vors(creven)/
goede tsijne(n) afscheiden wel en(de) loflijc laten beheympt gelijc hij die/
aenvert heeft Item sal de vors(creven) wynne jairlix int vors(creven)/
hof leve(re)n also vele walms als de vors(creven) jan de witte tot/
hier toegedaen heeft om de huysing(en) mede te decken ende/
als men dien aldair verdect sal de vors(creven) wynne den werclude(n)/
den montcost gheve(n) [eest dat de vors(creven) jan de witte dat te doen plach en(de) niet vorder] en(de) de vors(creven) geconstitueerde sullen de dachue(re)n/
betalen Item sal de vors(creven) wynne jairlix alle den wijn die opde/
wijngarde aldair staende wassen sal en(de) den vors(creven) he(re)n wencelir/
toebehoe(re)n plach ter perssen aldair leve(re)n sal en(de) dien vorts/
vue(re)n en(de) leve(re)n terps en(de) d(aer) omtrent dairt den vors(creven) geconsti/
tueerden gelieve(n) sal en(de) desgelix sal hij alle de wijngartstake(n)/
jairlix dieme(n) hem dair omtrent bewise(n) sal opde wijngarde/
leve(re)n Item sal de vors(creven) wynne jairlix opde vors(creven) wijngarde/
vue(re)n twee dage lanc mest oft eerde [va(n)] dair men hem dat bewise(n)/
sal tsijnen coste En(de) alle dese vors(creven) vorweerde(n) (et)c(etera) hier af is/
borghe des vors(creven) wynne laureys de becke(re) woenen(de) te/
meerbeke vors(creven) brued(er) des vors(creven) wynne et p(ri)m(us) colen/
hoeven junii xxvi
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-14 by Jos Jonckheer