SAL7358, Act: V°172.2-V°173.1 (365 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°172.2-V°173.1  
Act
Date: 1465-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-02 by Dominique Van Daele
Uut dien dat de raid vander stad over een(en) tijt/
geleden merckelijc bevonden heeft dat wouter van/
nethenen ingeseten poirte(r) van deser stad bij/
outheyden ende crancheiden inder naturen voirtaen/
hem selven sijn kindere familie noch goede gheenssi(n)s/
gerege(re)n en can Ende al mach sijn dat een zijn/
knecht geheeten everart dollekens eenen tijt van/
eenen jare oft dair omtrint tregiment van uut/
ende inne te gheven ende te nemen van des inde(n)/
huyse des voirscr(even) wout(er)s van noode en(de) te doen/
was heeft gehadt Soe gebueret dat nu als de/
voirs(creven) everart des voirs(creven) regiments afgestaen es/
mits tweesceidicheid(en) die es ende steet tusscen derfge/
namen des selfs wout(er)s te weten zijn vier kindere/
dat tregiment vanden selven woute(re)n en(de) sijne(n) goede(n)/
steet int gemeyne op alle sijn voirscr(even) kinde(re) sonder/
dat yemand der selver kinderen besundert dair af/
den last aenneempt en(de) tregime(n)t draicht oft dragen/
wille dair mede de selve wout(er) qualic besorght es/
en(de) oic mochte dair inne perijkel gebue(re)n en(de) den voirscr(even)/
kinde(re)n scade geliggen op datter in tijts bij goed(er) ende
//
bequamer provisien niet en wordde inne versien soe eist/
dat de raid vander stad dese saken aenmercken(de) p(ri)ncipalic/
mits dat de vors(creven) wout(er) een eerb(aer) notabel p(er)soen altijt/
inwoenende es geweest die overlanc en(de) menich werve(n)/
trecht heeft hulpen houden gehoirt de voirg(enoemde) zijn vier/
kinde(re) en(de) oic den voirscr(even) everart al int langhe/
gevisenteert oec de reden(en) die de selve everart va(n) sijne(n)/
tide ende bewinde in gescrifte overgegeven heeft/
gesien oic de deilinghen ende tractaite voirtijts voir/
scepen(en) van loeven(e) ende met scepenen brieve(n) van/
loeven(e) tusscen de voirscr(even) erfgenamen ghepasseert/
inhoudende hoe sij alle goede beruerlic en(de) omberuerlic/
underlinghe deilen souden die achter hue(r) ouders hen/
bleven sijn en(de) toecomen mochten ende wel geweghe(n)/
al des voirts inder saken was aen te sien ende van/
rechts weghen te pondere(re)n overdraghen ende ghet(er)mi/
neert heeft ende den voirscr(even) erfgenamen en(de) eve/
rarde uutgesproken inder manie(re)n hier nae v(er)clairt/
Ierst dat jouffr(ouwe) katlijne des voirs(creven) wout(er)s docht(er) den/
vors(creven) hue(re)n vader in hue(re)n regimente aenveerden sal ende/
hebben en(de) trecken jairlix voir sijne(n) en(de) sijnd(er) boden die/
hem dyenen heffen ende legghen selen ende voir sijn cle/
dinghe en(de) der selver boden cledinghe hue(r) en(de) ande(r) lasten/
alle de v(er)cregen(en) goede en(de) rinten die de selve wout(er) heeft/
beloepen(de) jairlix omtrint hondert rinsche guld(en) en(de) in/
behulpe vanden selve(n) lasten en(de) costen te v(er)vallen sal zij/
inheffen en(de) bue(re)n die v(er)cregen goede ende rinten die/
nu lest werf gevallen sijn dwelc sij ter e(r)nstig(er) beg(er)ten/
vander stad alsoe g aengenome(n) heeft te doene Voert es
//
get(er)mineert dat elc vanden vors(creven) erfgenamen aenveerd(en) sal/
en(de) te hemweert trecken alle de goede en(de) rinten die hem in/
deilingen sijn gevallen verschenen van sint jansmisse/
lestleden incluys totten daige toe van heden Es/
voirt get(er)mineert dat de vors(creven) erfgenamen malcan/
deren volcomelijc voldoen selen achtervolghen/
ende onderhouden alles gheens des tusscen hen in erflik(en)/
oft haefliken saken voir scepen(en) va(n) lov(en) en(de) met scepen(en) brieven/
van loven(e) gevesticht en(de) gepass(er)t es het zij de gereede/
goede te inve(n)tarie(re)n vanden aenveerden van dien eed te/
doene oft des anderssins nae beg(ri)p der vorscr(even) scepen(en)/
brieve te doen sal sijn Behoudelic oft e(n)nige gereede goede/
wae(re)n die lakelijc oft verlieslijc wae(re)n en(de) tott(er) ee(re)n en(de)/
sustentacien vanden huyse niet en behoeve(n) datmen die ter/
stont sal deilen en(de) elc van hen sal met sijnd(er) porcien moige(n)/
doen sijne(n) wille op alsoe dat hij goede caucie stellen stellen sal oft/
soe vele in gereed(er) pe(n)ningen opden wissel nantise(re)n als sijn/
porcie sal dragen om te betalen sijn aengedeelte va(n) alsulke(n)/
laste als in des vors(creven) wout(er)s huys te drage(n) sal sijn soe/
v(er)re men bevi(n)t dat hij en(de) elc van hen d(aer) inne sculdich es/
van reden(en) en(de) rechts wegen gelast te sijne Es voirt ge/
t(er)mineert dat de vors(creven) everart dollekens ter p(rese)ncie(n) claus de/
kersmake(re) en(de) gerarts van baussele als gedeput(er)de vand(er) stad/
wegen hier toe gestelt zijn rekeni(n)ghe van sijne(n) bewinde doen/
sal en(de) oic alle ande(re) die bewynde van uutgeven(e) oft ont/
fange in des vors(creven) wout(er)s huys gehadt moige(n) hebben zeder/
dat hij vranck van memorien es wordden en(de) dat de selve/
gedeput(er)de die saken en(de) des d(aer) aen cleeft met p(ar)tien (con)sente/
selen slichte(n) en(de) oft zij des niet gedoen en conne(n) sele(n) sij die/
sake(n) met al des dair aen cleeft bringen bijden raide vand(er)/
stad om dan d(aer) inne get(er)mineert te wordden des recht/
en(de) reden(en) wijsen selen Act(um) in (con)silio ap(ri)lis s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick