SAL7360, Act: V°296.2-V°297.1 (636 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°296.2-V°297.1  
Act
Date: 1467-06-13

Transcription

2020-07-17 by myriam bols
Tvo(n)nisse vand(en) gedinghe dat voer meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) geweest es tusscen (christ)inen weduwe arts/
wijlen robbijns aenlegghersse in deen zijde ende joese/
van berhem verweerde(r) in dande(re) alse vand(en) twee mudde(n)/
core(n)s der mate(n) van wave(r) erfspachts te betale(n) alle ja(r)e/
sint andriesmisse apostels die de vors(creven) wile(n) art robbij(n)s
//
hue(r) man uut machte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) bekint/
bij gielise van elde(re)n int jare xiiii[c] xlvii cocht en(de) gecreech/
aen en(de) op v dach(mael) beemts der kinde(re)n reyners wilen/
bijset inde gemeyn beemde van wave(r) opde dijle geleg(en)/
neve(n) de goede reyners wilen le drappenier Dair voe(r)/
de vors(creven) weduwe hue(r) den vors(creven) ond(er)pant nu de(n) vors(creven)/
joese van beerhem toebehoi(re)nde hadde doen leve(re)n nader/
stat recht exhibe(re)nde inden rechte een cyrograf van/
scepen(en) van wave(r) dair mede de vors(creven) wilen byset/
voirmails v(er)cocht hadde en(de) [ov(er)] vele jaren maroyen die/
wijf es collarts de pont de vors(creven) twee mudde(n) core(n)s/
ende boot te thoene(n) dat dat scepen(en) brieve waren/
der vors(creven) banc en(de) dat maroye de pont hadde gehat/
vand(en) vors(creven) erfpachte possessie en(de) betali(n)ge Boot voirts/
te thoene(n) dat den vors(creven) gielise van elde(re)n met lijsbette(n)/
de pont sijne(n) wive dese twee mudde(n) core(n)s in huwelik/
wae(re)n gege(ve)n en(de) dat d(air) nae giel(is) en(de) sijn wijf poss(essi)[e]/
dair af hadden gehat Boot voirt te thoene(n) dat/
dair nae de selve arnt en(de) sijne poss(essi)[e] en(de) betali(n)ge/
der vors(creven) twee mudden corens hadde gehadt vand(en)/
besitte(re)n der ond(er)panden vors(creven) ende dat jan van stalle/
van sijns wijfs wegen mede ergename en(de) besitte(r) d(er)/
vors(creven) ond(er)pande voirtijts geweyg(er)t heeft de betali(n)ge/
der vors(creven) twee mudde(n) cor(ens) om dat hij de brieve sien/
woude en(de) alse hijse gesien hadde gaf hij last en(de)/
dede soe vele datse betaelt w(er)dden Hopen(de) oft zij dese/
pointe(n) gethoene(n) conste dat hue(r) hue(re)n vors(creven) erffpacht
//
volgen soude en(de) sculd(ich) wa(r)e te volge(n) Dair op de vors(creven)/
joes hem v(er)antwerden(de) ontkinde volcomel(ic) dat den vors(creven)/
erfpacht op sijn goede slaen soude en(de) meynde dat/
de vors(creven) (christ)ine huers v(er)meets ne(m)mermeer volcome(n)/
en soude sustine(re)nde voirts bij diverse(n) reden(en) dat hij/
der aenspraken [ongehouden] soude wesen Ende dair wardt de/
vors(creven) weduwe gewijst tot hue(re)n thoenisse ende zij/
thoende alle de pointe(n) vors(creven) bij hue(r) inne geleecht/
behalve(n) vand(en) pointe [van] der poss(essi)[en] d(er) vors(creven) maroyen/
dair af droech een getuyge dat hem voirstont dat/
bijd(er) jouffr(ouwen) vand(en) ponte(n) [tide] voirmaels bij sijns vaders/
tijde die wynne was int hof vand(en) ryeuwe gehaelt/
wardde(n) jairlix twee mudde(n) corens een and(er) getuyge/
droech dat hem gedachte dat zij d(air) jairlix coren/
haelden mair uut wat saken oft hoe vele en wist hij/
niet Ende na dallegacie des vors(creven) joes en(de) al tgene/
des sij bij brieve(n) en(de) and(er)ssins innebrachte(n) wart/
gewijst ten uuterste(n) bij de(n) he(re)n scep(enen) van loven(e) ter/
maniss(en) smeyers nae aensprake en(de) v(er)antwerde(n) van/
beide(n) p(ar)tien en(de) thoenisse d(er) vors(creven) weduwe(n) dat der/
selver weduwen en(de) hue(re)n scepen(en) brieve(n) de vors(creven) twee/
mudde(n) corens volgen sullen soe v(er)re dat noch voir/
scepen(en) come(n) es cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt