SAL7366, Act: R°86.1-R°88.1 (168 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°86.1-R°88.1  
Act
Date: 1472-11-14

Transcription

2020-07-20 by Claire Dejaeger
Item een scheidinghe en(de) deylinghe gesciet en(de) gemaict sijnde tusschen/
wille(m)me de pont sone wijlen willems dien hij hadde van katlijne(n)/
de maerselle zijne(n) wive yerst uut der selver katlijne(n) zijnder/
moeder broode met (con)sente henrix rausschart nu huers mans/
in behoirliker manie(re)n gedaen ter eenre zijden janne blocscoen/
woenen(de) ter vue(re)n en(de) paeschinen vand(er) bruggen zijnder weerdinne(n)/
zuster des voirs(creven) willems ter ande(re) janne vand(en) dale ende /
janne vlemi(n)c inden name en(de) van weghen claes vand(er) brugge(n)/
brued(er)s der voirs(creven) brued(er)s en(de) sust(er)s onder zijn daige sijnde den/
welke(n) de selve jan en(de) jan hier toe gelooft hebben te v(er)vange(n)/
zoe wa(n)neer hij tot volcomender oude(r) comen sal sijn ter derder/
Ende den selven janne vlemi(n)c inden name en(de) van weghen/
joes en(de) katlijnen zijnder wettig(er) kinde(re)n die hij heeft van/
katlijne(n) wijlen vander bruggen zijnder weerdynne(n) suster doen/
zij leefde vand(en) voirs(creven) bruede(re)n en(de) suster onder hue(r) daige/
oic wesen(de) die insgelijcx de selve jan vlemi(n)c de vader/
hier inne gelooft heeft te v(er)vange(n) als zij tot hue(re)n jae(re)n/
come(n) sulle(n) sijn ter vierder zijden Opde goede chijse/
pachten en(de) rinte(n) die den voirs(creven) wille(m)me paeschine(n) claese/
vand(er) brugge(n) en(de) den voirs(creven) kinde(re)n vlemi(n)cx inde(n) name en(de)/
van wegen der vors(creven) wijle(n) katlijne(n) vand(er) brugge(n) hue(re)r/
moeder bleve(n) en(de) gevalle(n) sijn van en(de) bij der doot des voirs(creven)/
wijlen willems vand(er) brugge(n) des vaders en(de) die hen blive(n)/
en(de) toecome(n) soude(n) nae de doet der voirs(creven) katlijne(n) van/
maerselle der moed(er) met (con)sente en(de) wille en(de) bij wetene/
en(de) overstaene van der selver moeder en(de) oic des voirs(creven)/
henr(ix) rausschart nu huers mans te deylen/
Sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) wile(m)me in sijn deili(n)ge/
die goede chijse rinte(n) en(de) erfpachte(n) h(ier) na bescrev(en) Inde(n) yerste(n)/
tvierde gedeelte vand(en) geheele(n) hove met huyse(n) hove(n) schue(re)/
[wil(he)lmus de pont (con)se(n)siit? tradi cop(iam) ex ista partificatione latori ced(entem)]
//
stallen bogarde en(de) den toebehoorte(n) geheete(n) thof te maerselle met oic/
den vierde gedeelte van omtri(n)t xxvii boend(er) lants [en(de) van] drie dach(mael)/
soe beemts soe boschs en(de) den toebehorte(n) totte(n) voirs(creven) hove behoiren(de)/
geleg(en) inde p(ro)chie van nyel s(in)t martin in div(er)sen plaetse(n) ende/
stucke(n) aldair Item tvierdel van eene(n) beemde gelijc dien int/
geheel geleg(en) es te wave(re) acht(er) de woeni(n)ge claes vand(er) brugge(n) oem der voirs(creven) kinde(re)n tussce(n) de goede des voirs(creven) claes en(de)/
anthonijs robbijns It(em) zijn noch den voirs(creven) willem(me) bleve(n)/
in sijn deilinge die goede h(ier)nae bescrev(en) geleg(en) te voshem/
Te wete(n) inden yersten een boender lands geleg(en) opt kerchof/
velt tussce(n) de goede jans vand(en) dale en(de) ter eenre zijde(n) ende/
jacobs vand(en) vekene ter ande(re) Item drie vierdel lands/
geleg(en) op tselve velt tussce(n) de goede jans vlemi(n)c en(de) sanders/
machiels It(em) i(½) dach(mael) lands geleg(en) opt selve velt tussce(n) de/
goede des huys vand(en) ap(oste)len te bruessele ter eenre en(de) jans/
blocscoen ter ande(r) zijde(n) Ite(m) i(½) dach(mael) lands geleg(en) aldair op/
tselve velt tussce(n) de strate strecken(de) vand(en) vue(re)n te loeven(e)/
weert ter eenre sijde(n) en(de) de goede jans vlemi(n)c ter ande(re)/
Item twee dach(mael) lands geleg(en) opt yndevelt in twee stucke(n)/
d(air) af deen houden(de) een dach(mael) gelegen es tussce(n) de goede jans/
vand(en) dale ter eenre sijde(n) en(de) jans van coude(n)berge ter ande(re)/
Dander stuc houden(de) oic een dach(mael) es geleg(en) tussce(n) de selve/
reengenoete(n) It(em) drie dach(mael) lands gelegen opden wynckel/
tussce(n) de goede der erfgename(n) jans van coudenberge ter/
eenre sijde(n) en(de) de goede jans vand(en) dale ter ande(re) It(em)/
een dach(mael) lands geleg(en) op tselve velt tussce(n) de goede des/
godshuys vand(en) ap(oste)len te bruessel ter eenre sijde(n) en(de) jans/
velt vlemi(n)c ter ande(re) It(em) ii(½) dach(mael) lands geleg(en) opt galge/
velt tussce(n) de goede jans vlemi(n)c en(de) jans blocscoens It(em) een/
dach(mael) lands geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede der/
erfgename(n) jans van coudenberge ter eenre sijde(n) en(de) jans/
vlemi(n)c ter ande(re) It(em) (½) boend(er) lants geleg(en) opt selve velt/
geheete(n) des scoelmeestersberch tussce(n) de goede des vorscr(even)
//
claes vand(er) brugge(n) des brued(er)s ter eenre en(de) der capelaen/
land van voshem ter ande(r) zijde(n) Item een dach(mael) lands geleg(en)/
aldair opt leefdaelvelt tussce(n) de goede des voirs(creven) willems/
vand(er) brugge(n) te beiden zijde(n) It(em) drie vierdel lants gelege(n)/
opt selve velt tussce(n) de goede des voirs(creven) claes vand(er) brugge(n)/
des brued(er)s ter eenre sijde(n) en(de) des voirs(creven) willems vander/
brugge(n) ter ande(re) Item een dach(mael) lands geleg(en) opt selve/
velt tussce(n) de goede jans vlemi(n)c ter eenre sijde(n) en(de) henrix/
metten gelde ter ande(re) strecken(de) met eene(n) ynde aende(n) voetpat/
gaen(de) te loeven(e) weert It(em) een dach(mael) lands geleg(en) opt/
selve velt tussce(n) de goede des voirs(creven) henrix metten gelde ter/
eenre en(de) des voirs(creven) willems vand(er) brugge(n) ter ande(re) Ite(m)/
(½) dach(mael) lands gelegen aldair opde(n) cleynen ham tussce(n) de/
goede jans vlemi(n)c en(de) willems vand(en) dale It(em) (½) dach(mael)/
lands geleg(en) opt selve velt achter dbloc te nuvoirde tussce(n)/
de goede jans blocscoen ter eenre sijde(n) en(de) jacops vanden/
vekene ter ande(re) It(em) een dach(mael) lands gelegen aldair op/
sa(m)mansdelle tussce(n) de goede pet(er)s vand(en) bossche ter eenre/
zijden en(de) jans blocscoens ter ande(re) Ite(m) drie vierdel lands/
gelegen aldair opt plintvelt tussce(n) de goede jans blocscoens/
ter eenre en(de) der capelrijen van voshem ter ande(r) zijden It(em)/
vijf vierdel lands geleg(en) aldair opt velt geheeten/
peesschele(re)nvelt tussce(n) de goede jans blocscoen ter eenre/
zijden en(de) joes absoloens ter ande(re) Ite(m) vijf vierdel lands/
geleg(en) aldair int bloc geheete(n) tgroot bloc tussce(n) de goede/
jans vlemi(n)c ter eenre zijde(n) ende claes vand(er) brugge(n) des/
brued(er)s ter ande(re) It(em) een dach(mael) bosch gelegen inde selve/
p(ro)chie van voshe(m) ter plaetsen geheete(n) tghehuelte tussce(n)/
de strate aldair ter eenre en(de) de goede der erfgename(n)/
willems danijs ter ande(re) It(em) onderhalf dach(mael) lants geleg(en)/
aldair opt boschvelt tussce(n) de goede pet(er)s vand(en) bossche/
ter eenre sijde(n) en(de) tgoet geheete(n) (christ)iaensgoet ter ande(re)/
It(em) onderhalf vierdel lants geleg(en) opt selve velt geheete(n)/
boschvelt tussce(n) de goede des voirs(creven) (christ)iaens claes vand(er)/
brugge(n) ter eenre en(de) daneels stroebants ter ande(r) zijden
//
It(em) vijf vierdel lants gelege(n) aldair opt velt geheeten/
groten dal tussce(n) de goede jans blocschoen ter eenre sijde(n)/
en(de) wout(er)s van holland ter ande(re) Item een cleyn stucsken/
heyde(n) houden(de) omtri(n)t tderdel van ½ boende(r) geleg(en) te/
moersloe inde vors(creven) p(ro)chie tussce(n) de goede der erfgename(n)/
jans van coudenberghe ter eenre zijde(n) en(de) de goede des vors(creven)/
claes vand(er) brugge(n) ter ande(re) It(em) de helicht van eenen/
boende(r) beemts geheete(n) moey alite(n) beemt geleg(en) int/
geheele inde voirs(creven) p(ro)chie van voshe(m) bide kercke aldair/
tussce(n) de goede jacobs vand(en) veken(en) ter eenre en(de) de strate/
aldair gaen(de) ter kercken toe ald(air) ter ande(re) te wete(n) die/
helicht die geleg(en) es naest den goede(n) des voirs(creven) jacobs/
vanden veken(en) dair af janne vlemi(n)c dand(er) helicht/
te deele gevalle(n) es Item de helicht vand(en) schue(re)n mette(n)/
vie(re)ndeele vand(en) bogarde en(de) omtri(n)t den vie(re)ndeele vand(en)/
messien aldair en(de) den toebehoirte(n) gelic die int geheele/
geleg(en) sijn tussc(en) de goede pet(er)s keys en(de) ter eenre en(de)/
tkerchofstreetken ter ande(r) zijde(n) Te weten die helicht/
vand(en) voirs(creven) schue(re)n en(de) tvierdel vand(en) bogarde en(de) tporceelk(en)/
vand(en) mesthove die geleg(en) sijn in middelt [va(n)] der(n) vors(creven) goede(n)/
tussce(n) de wed(er)helicht vand(den) schue(re)n die de(n) voirs(creven) claese/
vand(er) brugge(n) in deiling(en) es gevalle(n) ter eenre sijde(n) en(de)/
dande(r) gedeelte(n) des voirs(creven) bogarts die janne blocscoen en(de)/
jan claese vand(er) brugge(n) in hue(r) deilinge(n) bleve(n) sijn ter/
ande(re) Op sulke(n) (con)dicie dat d(e) selve willem tot eeuwig(en)/
dage(n) sal hebben sijn vare(n) kee(re)n uut en(de) in gaen met wagen(en)/
peerde(n) en(de) anders In en(de) uut den vors(creven) schuen sijne(n) gedeelte/
vand(en) schue(re)n te(n) naeste(n) weghe en(de) ter mynst(er) schade(n) over de/
goede en(de) doer de porte d(air) naest geleg(en) die de(n) vors(creven) jo./
janne blocscoen en(de) sijne(n) wive te deele bleve(n) zijn It(em) sijn/
noch de(n) voirs(creven) wile(m)me bleven in sijn deilinge xii stuv(er)s/
erflic van dien twee florensche gul(den) erflic die sij hebbe(n)/
aen en(de) op thof en(de) de goede der erfgename(n) jans wijlen/
van coudenberge geheete(n) van oude(n)voirde geleg(en) te/
voshe(m) met hue(re)n toebehoirte(n) in divers(en) stucke(n) ende/
plaetsen ald(air) It(em) tvierdel van xxii mudde(n) rocx goet
//
en(de) payabel maten en(de) pacht van wave(re) erfspachts alle jae(re) sint/
andriesmisse apostels te betale(n) aen en(de) op seke(re) goede en(de) pande/
diversen p(er)sone(n) toebehoiren(de) te nyel saint martin en(de) dair omtrint/
in diversen plaetsen en(de) stucken gelegen Op trecht en(de) den last/
h(ier) nae bescrev(en) dair voer uutgaen(de) Te weten vii st(uvers) xv mit(en)/
(½) mudde en(de) i(½) mol(evate) even(en) onsen gened(igen) hee(re) It(em) vii st(uvers) xv mit(en)/
x mol(evate) even(en) den huyse vanden ap(oste)len te bruessele Ite(m) i(½) mol(evate)/
even(en) en(de) xv mit(en) den honden van boutsvoirt It(em) vii(½) st(uvers) iii mit(en)/
den jonche(re) van merode It(em) v st(uvers) den goidsh(uyse) van he(re)n percke/
It(em) v(½) stuv(er)s en(de) xv mit(en) joese absoloens It(em) eene(n) pot wijns/
en(de) een mol(evat) rocx der kercken van voshe(m) It(em) iii mol(evate) rogs en(de) den/
p(ro)chiaen ald(air) It(em) (½) molevat rogs de(n) coste(r) ald(air) It(em) xlv pl(a)c(ken) s(in)ter remeysbede(n)/
It(em) twee pet(er)s den erfgename(n) jans boschverckens It(em) xvi(½) gr(ote) en(de)/
tvierdel van een(en) grote pay(ments) tvierdel van eene(n) brode en(de) drie/
mol(evaten) even(en) te jauche It(em) v pl(a)c(ken) vi mit(en) een broot een halst(er) en(de)/
een half mol(evat) even(en) (½) cap(uyn) en(de) iiii(½) pl(a)c(ken) te nyel le piereuse It(em) v gr(ote)/
brab(ants) der vrouwe(n) van sombreffe It(em) een pl(a)c te waelham It(em)/
te torbais saint piere xviii mit(en) It(em) v gr(ote) te bery It(em) iiii/
mijte(n) m(ijn) vrouwe(n) van nyvele It(em) (½) mudde rogs mate(n) van/
wave(re) m(ijn) vrouwe(n) van awires Ende noch tvierdel van eene(n)/
mudde rogs mate(n) voirs(creven) de(n) arme(n) van nyel s(in)t martin voirs(creven)/
al erfchijs en(de) pacht te behoirliken tiden te betale(n) Ende/
voirtane op vier en(de) een half mudde(n) rocx goet en(de) payabel/
mate(n) en(de) pacht van wave(re) alle jae(re) sint andriesmisse apostels/
en(de) ombegrepe(n) te liechtmisse d(air) nae volgen(de) te betalen en(de) te/
nyel saint martin ten huyse der voirs(creven) katlijne(n) vand(en) maerselle(n)/
der moeder te leve(re)n der selver katlijne(n) der moeder alsoe lange/
als zij leve(n) sal en(de) niet langher Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) prout/
cor(am) roelants opp(endorp) nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt