SAL7366, Act: V°81.2-R°82.1 (160 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°81.2-R°82.1  
Act
Date: 1472-11-05

Transcription

2020-09-14 by Claire Dejaeger
Item margriete vanden morte(re) weduwe claus wilen bolle/
kens en(de) katlijne bollekens hue(r) dochter die zij heeft/
vanden voirs(creven) wilen claus te voren uuten broode d(er) selver hue(re)r/
moed(er) met behoirliker manie(re)n gedaen met hue(re)n mombo(r)en/
hen in desen verleent in p(rese)ncia Hebben gekint en(de) gelijdt/
voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen niet wederstaende/
dat die guedinge en(de) vesticheit die zij hebben en(de) de/
vors(creven) claus als hij leefde ontfinc van vrancken willemair/
en(de) romboute van [berlair] den jongen onder dande(re) vanden gebruyke/
van eenen weghe achter hue(r) erve gelegen inde hoolstrate/
tusschen derve roelofs de greve op deene zijde en(de) willems/
van dongelberge op dande(re) gelijc scepen(en) brieve van loven(e)/
d(aer) op gemaect int jair xiiii[c] lx opden sesen(de)twintichsten/
dach van merte [uutwijsen] en(de) also over derve en(de) schaelgie des/
voirs(creven) roelofs doir de poorte d(aer) aen tstrate staen(de) [neve(n) derve meest(er) jans van gronselt] Dat zij/
noch hue(r) nacomelinge inden selven wech noch over/
derve des voirs(creven) roelofs sgreven niet meer noch voirder/
gebruyc en hebben noch sculdich en zijn te hebben dan hue(r)/
ghaen en(de) keren met eenen cruywagen drie daghe de/
weke Te weten(e) des maendaeghs sgoensdaeghs en(de) svrijdaeghs/
en(de) oic om den hof der vors(creven) m(ar)gr(ieten) en(de) ka(tli)[ne(n)] acht(er) hue(r) vors(creven)/
erve gelegen alst behoeft te mesten Ende hieraff
//
hebben de voirs(creven) m(ar)griete en(de) katlijne hue(r) dochter gelooft/
den vorscreven roelofve altoes genoech te doen wair zij hem/
ergerens te nauwe gedaen hadden also dat den vors(creven)/
roelofve en(de) zijnen nacomelingen vast en(de) zeker sal mogen/
wesen Hebben vort de vors(creven) m(ar)griete en(de) ka(tli)[ne] hue(r)/
dochter geconsenteert den vors(creven) roelofve dat de selve/
roelof tzijnen coste afsluyten sal mogen met eend(er) porte(n)/
achter zijn erve vanden erve d(er) vors(creven) m(ar)g(riet)en ka(tli)[ne(n)]/
behalven dat hij en(de) zijn erfgenamen gehouden sullen sijn/
de selve porte open te doen oft te doen doen telken tijde/
opde voirs(creven) drie dage om dan [den selven wech] te gebruyken gelijc voirs(creven)/
steet cor(am) borch heykens no(vembris) v[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt