SAL7369, Act: V°323.3-R°324.1 (578 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°323.3-R°324.1  
Act
Date: 1476-04-25

Transcription

2021-02-11 by Karel Embrechts
It(em) henrick de coste(re) sone wijlen henr(ix) ten bijsijne en(de) met/
(con)sente henr(ix) van mulke sijns oude oems en(de) diericx van/
langrode sijns sweers in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hem jan de coste(re) sijn oem en(de) peter vand(er) hoeven/
als mo(m)boire sijns wijfs die moeye es desselfs henr(ix)/
volcomen rekeni(n)ge bescheyt en(de) bewijssenisse gedaen/
hebben van der mo(m)borien en(de) allen ende yegewelken/
bewinde regime(n)te hanteringhe(n) anveerden heffen en(de) legge(n)/
dat zij oft e(n)nich van hen gedaen oft gehadt moegen/
hebben vand(en) selven henricke oft eenige sijne(n) goede/
have oft erve hoe danich die sijn waer zij gelegen/
sijn oft bevonden waren hem gebleven van claesen/
den coste(re) en(de) zijne(n) wive oudevader en(de) oudemoeder/
des selfs henr(ix) oft anders in e(n)nigher manie(re)n ende
//
dat hem de selve jan en(de) pet(er) daer af en(de) van al des/
daer aen cleven mach volcomelijc genoech hebben gedaen/
en(de) gecontenteert Sceldende alsoe voe(r) hem sijne(n) erve(n)/
en(de) nacomelingen den selve(n) janne en(de) pete(re)n en(de) hue(re)n/
nacomelingen daer af en(de) voert van allen ande(re)n goeden/
have en(de) erve beruerlijc en(de) onberuerlijc die e(n)nich van/
hen opden dach van heden te hemweert heeft houdt en(de)/
en(de) besidt in e(n)nigher manie(re)n het zij dat die wijlen/
claesse de coste(re) oft sijne(n) wive vader en(de) moeder desselfs/
jans toebehoerden oft in wat ande(re)n manie(re)n dat zij die/
houden(de) en(de) besitten(de) sijn bij testamente desselfs wijlen/
claes bij deylingen oft anders in e(n)nigher manie(re)n/
en(de) voert van allen ande(re)n geluften (con)dicien co(n)vencien/
clachten eysschen en(de) allen ande(re)n saken oft stucken/
daer inne zij oft e(n)nich van hen ten selven henr(icke)/
weert gehouden moeghen [mochte(n)] sijn totte(n) daige toe van/
heden in wat manie(re)n dat zij volcomelijc quijt/
Promitt(ens) null(atenus) aloqui s(ed) war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) Wantme(n)/
uut(er)lijc inder selver rekening(en) bevond(en) heeft dat/
de voers(creven) henr(ic) den voers(creven) ja(n)ne sijnen oem van sijne(n)/
uutleggen hogher gedroeghen dan sijn ontfanc/
tacht(er) en(de) sculdich is een so(m)me van lxxx rinssche/
gulden(en) oft meer daer voe(r) de selve jan sijn oem bij/
onderwijse van vrienden hem heeft laten payen mett(er)/
so(m)men van drie crone(n) erflijc die hij hem op heden/
overgegoet heeft daer inne de selve jan sijn/
tocht hadde cor(am) couck(eroul) reth(eman) april(is) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt