SAL7370, Act: V°241.2-V°243.1 (506 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°241.2-V°243.1  
Act
Date: 1477-03-12

Transcription

2021-01-24 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan van wynghe sone wilen/
jans in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n)/
heeft van jacoppe van raveschote meye(r) van campenhout/
thoff metten huysen hoven wynnen(de) landen beemden eusselen/
ende alle andere(n) zijne(n) toebehoirte(n) desselfs jacops alsoet/
gelege(n) is te wespelaer geheete(n) thoff ter hulst Te houden/
te hebben te wynne(n) en(de) te werve(n) van halfmerte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang deen nae dander/
sonder middel volgende elcx jaers dae(re)nbynne(n) de voirs(creven)/
goede uutgescheyden weyen ende beemden om en(de) voe(r)/
de helicht van alle den vruchten ende greyne die jaerlijcx/
dair op wassen sullen den voirs(creven) jacoppe nae den onderscheide/
hier nae volgen(de) te leve(re)n ende te betalen telcken termijne/
als vervolgde schout It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande wynnen werven ende mesten sal ten/
behoirliken tide jaerlijcx den voirs(creven) termijn lang dueren(de)/
wel en(de) loflijc gelijc reengenoten boven ende beneden op zijne getidege vo(r)en ende te zijnen afsceyden sal hij/
die gewonne(n) ende besaeyt laten also hij die aenveerden/
sal Behalven oft geboerde dat de voirs(creven) wynne te/
zijne(n) afscheiden meer lants besaeyt liete dan hij inde/
laghen oft arden bevonde dat dat de voirs(creven) jacop hem/
ghelden ende oprichten sal ende al ten prise vanden/
ghene(n) die hen des verstaen sullen ende oft die argher/
bevonden werden gesaeyt dan zij die aenveerden ten/
prise als vo(r)e soude de voirs(creven) wynne dat den voirs(creven)/
jacoppe moeten oprichten It(em) sal de voirs(creven) wynne te/
zijne(n) afsceyden de voirs(creven) landen te kersmesse voir den selve(n)
//
afscheiden gehouden zijn te wynnen ende te besaeyen wel/
end loflijc met somer vruchten soe verre he(re) jacop dat te/
kersmesse cundicht en(de) d(aer)af sal jacop ten naesten jare/
hem den saet leve(re)n en(de) in dien gevalle en sal de voirs(creven)/
wynne vand(en) voirs(creven) goede(n) voir halfmeye niet dorve(n) scheede(n)/
en(de) d(aer)af soude jacop hem zijne(n) salar(is) afslaen aen de pe(n)ning(en)/
hem comen(de) ten prise van goeden mannen hen des verstaende/
En(de) oft hij de voirs(creven) landen alsoe niet en besaydde in dien gevalle/
soude hij te halfmerte vand(en) selven goeden scheeden ende/
den voirs(creven) jacoppe zijne(n) saet die hij hem ten naesten jare/
voirs(creven) leve(re)n sal wed(er)o(m)me moeten restitue(re)n It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne tcoren inden band gebonden zijnde te velde/
en(de) dat in tween geliken deelen gedeylt de helicht des voirs(creven)/
jacops tyerst en(de) voir al altoes van stucke te stucke over ander/
voeder gehouden sal zijn inde schue(re) des voirs(creven) jacops die hij/
te hemweert int voirs(creven) hoff behouden heeft te vue(re)n en(de) te tassen/
mair des sal de voirs(creven) jacop hem doen eene(n) man die de bande/
slaen sal Item zoe wanneer tgrain des voirs(creven) jacops vand(er) voirs(creven)/
helicht wynni(n)gen gedorsschen sal zijn sal de voirs(creven) wynne/
dat moeten leve(re)n tot zijne(n) coste te loev(en) oft te mechlen/
dairt den voirs(creven) jacoppe gelieven sal It(em) sullen de voirs(creven) jacop/
en(de) de wynne tvlas dat jaerlijcx de voirs(creven) wynne opde voirs(creven)/
goede wynnen sal nae dat dat ghereutt gedroeght en(de)/
inden band te velde ligghen sal deylen in twee geliken/
deelen ende desgelijcx de rapen en(de) raepsaet te velde/
des sal jacop den voirs(creven) wynne dierste jaer leve(re)n een sister/
raepsaets lijsaets ende den saet jaerlijcx te gelike deylen/
en(de) voirtaen van jae(re) te jae(re) half en(de) half leve(re)n It(em) sal/
de voirs(creven) wynne op zijnen last houden maken ende ruymen/
alle de weghen beken ende waterloepe(n) aende voirs(creven) goede/
liggen(de) mair des sal de voirs(creven) wynne dair toe moeghen/
afhouwen thout opte vorlen der voirs(creven) goeden staen(de) om/
de quade weghe te maken It(em) sal de voirs(creven) wynne/
tot zijnder berringhen behoef hebben de helicht van/
allen den trunchoute opte vorlen ende canten der voirs(creven)
//
goeden staen(de) behoudelijc dat hij dat niet en sal moege(n)/
truncken dan alst tijtveerdich en(de) truncbaer sal zijn en(de)/
dander helicht vanden trunchoute sal hij moeten leve(re)n/
den voirs(creven) jacoppe in zijn hoff voirs(creven) het zij mutsaert/
oft leuck die dair af vallen sal It(em) sal de voirs(creven)/
wynne moege(n) afhouwen ende te hemwert trecken alle/
de deurne(n) bremen haghen ende bossche des voirs(creven) jacops/
en(de) allo(m)me aen de voirs(creven) goede staen(de) om tcoren ende vruchte(n)/
vand(en) voirs(creven) goeden mede te bevreden voer de beesten als/
die tijtveerdich en(de) houbaer wesen sullen sonder meer/
rechts van afhouwen(e) inden bosch te hebben It(em) en sal de/
voirs(creven) wynne gheen recht hebben noch behouden inden/
boegart liggen(de) teghen over de porte vanden voirs(creven) hove/
nochtan sal de voirs(creven) wynne gehouden zijn alle dooft dat d(aer)op/
wassen sal jaerlijcx te vue(re)n op zijne(n) cost en(de) last te loeven(e)/
oft te mechlen dairt jacoppen voirs(creven) best gelieven sal It(em) en/
sal de voirs(creven) wynne egheen recht hebben noch behouden int/
duyfhuys inden hoeysolde(r) neve(n) tselve duyfhuys boven den/
stal int hoefken achter den stal tot der schue(re)n toe des/
voirs(creven) jacops int huysken neven dwinhuys met den warmoes/
hove aen thuysken gelege(n) noch oic inde boome inde/
selve hoefkens staen(de) desgelijcx en sal de selve wynne/
gheen recht hebben inde grechten omtrint den hove/
staen(de) noch aende wate(re)n vysschen ende jonghe boomen/
ald(aer) It(em) sal de voirs(creven) jan gehouden zijn den boegart/
dien hij te hemweert heeft behouden achter tvoirs(creven) hoff/
gelege(n) te vermaken ende te bevreden teghen alle beesten/
It(em) sal de selve wynne voir uut hebben den boegart/
also hij gelege(n) is achter dwynhuys sonder jacoppe voirs(creven)/
dair inne e(n)nich recht te hebben in e(n)nig(er) manie(re)n It(em)/
sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx leveren int voirs(creven) hoff vijftich/
busselen walms elcke bussele van thien walme(re)n goet/
en(de) cusbaer diemen van outs gewoenlijc is te leve(re)n om/
de huysinge mede te decken ende alsmen die aldaer/
verdect sal de voirs(creven) jacop den werclieden de dachue(re)n/
betalen en(de) de voirs(creven) wynne den montcost gheven
//
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle theenen en(de) dacroeden te zijne(n)/
laste moete(n) besorghen die men tot den voirs(creven) walme verorbe(re)n/
sal en(de) desgelijcx aenhalen allen den leem op jacobs erve voirs(creven)/
om de huyse voirs(creven) mede te verplecken en(de) te vervorsten It(em) sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) huysinge houden wel en(de) temelijc/
vander underster rijkelen nederwaert uutgescheiden van e(n)nig(er)/
nyeuwer ty(m)meringhen dair inne oft die behoefde soude de/
voirs(creven) jacop gehouden zijn It(em) sal de voirs(creven) wynne gehouden/
zijn den voirs(creven) jacoppe te leve(re)n zoe wanneer de selve/
jacop oft de zijne e(n)nighe p(er)de houden binne(n) den voirs(creven)/
hove drie mandelen tarwen voeders en(de) drie mandelen/
erwete(n) stroes ende oic stroe om te stroeyen mair des sal de/
voirs(creven) wynne dair voe(r) hebben alle dmest dat de p(er)de(n) maken/
sullen om opde voirs(creven) landen te vue(re)n ten meesten p(ro)ffijte/
It(em) en sal de voirs(creven) wynne binne(n) den voirs(creven) termijne gheene/
ande(r) buyten lande moeghen wynne(n) noch houden It(em) sal de/
voirs(creven) wynne gehouden zijn ter stont en(de) soe eer soe bat te/
copen drie vijfentwintich scape(n) oft d(aer) omtrint en(de) die houden/
en(de) opvueden gelijcme(n) boven en(de) beneden doet sonder argelist/
zijne(n) voirs(creven) termijn lang dueren(de) It(em) sal de voirs(creven) wynne gehoude(n)/
zijn te halen en(de) te vue(re)n opte voirs(creven) lande jaerlijcx anderhalf/
ynde m(er)gels sonder argelist tot zijne(n) coste en(de) oft hijs meer/
haelde dan de voirs(creven) i(½) ynde sal de voirs(creven) jacop die moete(n) betale(n)/
opte stad It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne gheene thiende/
binne(n) den voirs(creven) tide hue(re)n noch verpachten en sal hij en/
sal tstroe d(aer)af comen(de) binne(n) den voirs(creven) hove bringe(n) ende te/
meste bekere(n) en(de) dat vue(re)n opde voirs(creven) lande slants meesten/
p(ro)ffite It(em) heeft de voirs(creven) wynne noch genome(n) tegen den/
voirs(creven) jacoppe alle de weyde beemden en(de) eusselen geheete(n)/
den croch comende tot opde leygrecht gelijc die voirtijts/
gehouden hebben geweest in hueringe(n) Uutgesceyden den/
boegart tegen de porte vand(en) voirs(creven) hove den voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) om en(de) voe(r) twintich clinckarts tstuc te xv st(uvers)/
den st(uver) te drie pl(a)c(ken) jaerlijcx te paesschen te betalen den/
voirs(creven) jacoppe den voirs(creven) termijn dueren(de) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] d(aer)af de/
voirs(creven) wynne jaerl(ijcx) verlegge(n) sal in afcortinghen de bede
//
des voirs(creven) jacops vand(en) voirs(creven) dorpe alsoe in tijts dat jacoppe(n)/
d(aer)af gheene schade en come It(em) en sal de voirs(creven) wynne/
opte voirs(creven) bossche moege(n) drive(n) sijnen coyen noch schapen/
voir dat de spruyten een jaer out sullen zijn behalven/
zijn p(er)de(n) ende voelene It(em) is ondersproken dat de voirs(creven) wynne/
en(de) zijne familie gehouden sullen zijn als zij huers selfs/
core(n) ter molen doen den voirs(creven) jacoppe oft zijnder familien te/
vraghen oft zij ter molen huer core(n) om gemalen te hebben/
bestellen willen en(de) dat sullen moete(n) inden moelen vueren/
en(de) wed(er)om alst gemalen is thuys bringe(n) sonder cost des voirs(creven)/
jacops It(em) sal de voirs(creven) jacop jaerlijcx den voirs(creven) termijn/
dueren(de) den voirs(creven) wynne geve(n) vijf ellen wullens lakens/
tot eene(n) tabbarde en(de) d(aer)op sal de selve wynne tsijnen/
coste de levereye des voirs(creven) jacops doen maken en(de) dair voe(r)/
sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) jacoppe jaerlijcx doen sesse/
corweyden met zijne(n) waghen(en) ende p(er)den te bruessel oft/
dair omtrint Behalven wairt sake dat de voirs(creven) wynne des/
gheen scade en hadde zoe is vorweerde dat de selve wynne/
dat aen den voirs(creven) jacoppe anders versien sal op dat den voirs(creven)/
jacoppe gelieft It(em) sal den voirs(creven) wynne volge(n) allet stroe en(de)/
caff vand(en) voirs(creven) goeden jaerl(ijcx) comen(de) met den vlegel bussele(n)/
nae den onderscheyde voirs(creven) Voirtmeer is vorweerde dat de/
voirs(creven) jacop op deen zijde en(de) de voirs(creven) wynne in dander/
zijde vand(en) voirs(creven) pechtinge(n) sullen moege(n) scheyden ten/
halve(n) tide bij alsoe dat de ghene die scheyden wilt/
dat den ande(re)n een half jaer te vo(r)en kundige(n) sal moete(n)/
It(em) de voirs(creven) jacop en sal int voirs(creven) hoff gheen beesten moege(n)/
houden dan voer zijn doe(r) en(de) die sal hij moete(n) afsluyte(n)/
van sijnder schue(re)n tot aen de wynne schue(re) voirs(creven) met/
eene(n) thuyne En(de) alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) vync tybe/
m(ar)tii xii
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus