SAL7372, Act: R°342.2-V°342.1 (747 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°342.2-V°342.1  
Act
Date: 1479-05-12

Transcription

2020-03-18 by xavier delacourt
It(em) de voirscr(even) arndt en(de) qui(n)ten hebben geloeft ind(ivisim) te voirlieve/
en(de) voe(r) den onderpant vand(en) voirscr(even) coope d(er) voirs(creven) goede tussche(n)/
dit en(de) tsintjansmesse naestcomen(de) vand(en) voirscr(even) xiiii r(inssche) gul(den)/
erflijck die meest(er) jan vanden walle ende zijn weerdynne voirmaels/
als zij die goede den voirs(creven) meest(er) clause uuytgave(n) d(air)aen behielde(n)/
af te quite(n) de vive rinssche guld(en) erflijck zonder e(n)nige rinte/
d(air)af te geve(n) oft d(air)voe(r) loflijken onderpant d(air)af alsdan te stelle(n)/
dwelck den gehuyssche(n) best gelieft af te quite(n) ter selv(er) gehuyssche(n)/
geliefte(n) elken pe(n)ninck met xviii gelik(en) pe(n)ni(n)ge(n) en(de) met volle(n)/
rinten Ende tsurplus vanden selve(n) xiiii r(inssche) g(ulden) te wete(n) de/
ix r(inssche) g(ulden) sele(n) de selve gehuyssche(n) moege(n) afquite(n) alst hen/
gelieft tot eene(n) male oft meer male(n) mair niet min dan/
tvierdeel d(air)af tot eene(n) male en(de) elken pe(n)ninck oick d(air)af met/
xviii geliken pe(n)ni(n)g(en) en(de) met vollen rinten Ende meest(er) jan/
vande(n) walle voirs(creven) es come(n) voir scepen(en) va(n) loeven(e) kynnende?/
en(de) lijden(de) dat de voirs(creven) come(n)scap en(de) alle vorweerden voirg(eruert) al/
zijn geschiet bij zijne(n) wete(n) wille en(de) voirgaen(de) ope(n)bae(re)n (con)sente
//
Ende al eest dat ind(en) recepit vand(en) xiiii r(inssche) g(ulden) voirs(creven) meer/
voirliefs van beteringen vand(en) goeden oft anders besproke(n) es/
en(de) dat zijn rinten half te kersmesse en(de) half tsintjansmesse/
es besproke(n) te valle(n) soe es hij nochtan te vreden van dien/
dat dafquite(n) oft bewijsseniss(e) d(er) voirs(creven) v r(inssche) g(ulden) erflijck geschie/
gelijck dat vo(r)e v(er)haelt es en(de) dat tsurplus te quite(n) stae/
gelijck vo(r)e en(de) dat zijne rinte valle int geheele tsintja(n)smisse/
renu(n)c(ians) Ende sal de selve meest(er) jan den voirs(creven) arnde tussche(n)/
dit en(de) tsintjansmesse naestcomen(de) doen hebben alle de brieve/
vand(en) voirs(creven) goeden oude en(de) nyeuwe om die te hebbe(n) soe v(er)re/
zij he(m) sculdich zijn naectelijck te volgen ende uuyten ande(re)n/
tsijne(n) coste vidim(us) cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt