SAL7372, Act: R°51.1-V°51.1 (125 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°51.1-V°51.1  
Act
Date: 1478-08-14

Transcription

2019-12-18 by xavier delacourt
It(em) meester jan de ponte ca(n)nonic s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) in p(rese)ncia/
heeft gekint ende gelijdt voir hem sijne(n) erve(n) en(de) nacomelinge(n)/
tot behoef hee(re)n en(de) meest(er) adams bog(ar)t doctoirs in medicine(n) en(de) /
zijnd(er) naecomelinge(n) Ierst alse vand(en) mue(re) die de voirs(creven)/
meest(er) adam staen(de) heeft gehadt op sijn erve te weten(e) in sijnen/
hoff recht lancx aen ende voe(r) de nedercame(re) ende coken(en) svoirs(creven)/
meest(er) jans beghinnen(de) den selven muer op twee voeten nae/
den ove(n)huyse svoirs(creven) meest(er) adams en(de) alsoe voirt acht(er)weert/
strecken(de) in sijnd(er) lingden bij nae tot op dinde van desselfs/
meest(er) adams hove en(de) besund(er) dat dien selve(n) muer bij de/
voirs(creven) p(ar)tien van dair dien gelijc voe(r) begonste tot aen den hoec/
vand(en) coken(en) svoirs(creven) meest(er) jans te geliken laste afgeleet is/
dat dat van gracie(n) tot sijnd(er) sunderling(er) beden [en(de)] beg(er)te in/
groote(n) vordeele va(n) sijne(n) huysen om beter licht te hebben ende/
geconsenteert bijden voirs(creven) meest(er) adame en(de) niet van rechte opde/
vuegen condicien ende bespreken hier nae volgen(de) Ierst dat den/
voirs(creven) muer vand(en) hoecke vand(er) voirs(creven) coken(en) des voirs(creven) meester/
jans voirt achterweert soe dien hem bestrect en(de) d(aer) staet daer/
sal bliven staen(de) want d(aer) mede svoirs(creven) meest(er) jans scaelgie/
van meester adams erve verscheyden sal bliven Ende ter/
plaetsen d(aer) den voirs(creven) afgebroken(en) muer heeft gestaen dat/
de selve meester adam ald(air) tot op ende aen meest(er) jans mue(re)/
van sijne(n) huyse ende coken(en) zijne(n) hoff oft bleycpleyn soude sal/
moege(n) meerde(re)n en(de) hooge(n) ende gehoocht en(de) gemeerdert houde(n)/
vand(er) selver hoochden dat sijne(n) hof en(de) bleycpleyn elde(r) is It(em) en(de)/
dat de selve meest(er) jan noch zijn nacomelinge(n) egheen venste(re)n/
en sullen moegen doen maken in desselfs meester jans huyse/
inder mue(re)n oft coken(en) d(aer) den voirs(creven) muer tege(n) gestaen heeft/
noch elde(r) ter zijden weert svoirs(creven) meester adams anders dan/
ten minsten vand(er) hoochden dat die d(air) nu staen en(de) alsoe/
nae een met yse(re)n g(ar)den vercollu(m)ment? en(de) vast toe ver/
gelaest dat men dair doe(r) gheenssins van beneden recht/
staen(de) en sal conne(n) comen gesien oft vuylnisse oft yet anders/
dair dore geghieten opden bleycpleyn oft hoff svoirs(creven) meester/
adams ende e(m)mer alsoe hoege bliven(de) dat die onderste/
dorpele vand(en) selven venste(re)n thien voeten hoege sulle(n) moete(n)/
sijn vand(en) mue(re)n oft solde(re)n binnen den selven huysen cameren/
coken(en) oft plaetsen d(aer) sulcken venste(re)n gemaect wae(re)n ende
//
op vuege oic dat de selve meest(er) adam sijn leefdage den voirs(creven) /
meester ja(n)ne op dat hij d(air) inne soe lange bleve woenen(de) gheen/
hinder doen en sal moege(n) aen dlicht dat hij d(aer) gelijc voe(re) nemen/
sal moege(n) It(em) en(de) oft den voirs(creven) meest(er) adame in sijnen leven(e)/
den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne elders vertoge(n) sijnde oft desselfs meest(er) adams/
nacomelinge(n) besitters vand(en) voirs(creven) sijnen erve nae he(m) weder geliefde/
ter plaetsen dair den voirs(creven) muer heeft gestaen met metselrien/
oft ty(m)meringen voirt te varen d(air) mede tvoirs(creven) licht weder den/
ande(re)n erve genome(n) wordde zoe sij dat doen mochten soe souden/
in dien gevalle den voirs(creven) meester janne oft den besitters van/
sijne(n) erve vand(en) voirs(creven) meest(er) adame oft den possesseurs van/
zijne(n) erve restitucie moete(n) geschien vand(er) helicht van vierthien/
stuv(er)s die de selve meest(er) jan voir dafbreken vand(en) voirs(creven) mue(re)/
en(de) tgruys van dien ewech te vue(re)n tsijne(n) deele heeft betaelt/
cor(am) tybe willem(air) aug(usti) xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt