SAL7375, Act: R°139.1 (319 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°139.1  
Act
Date: 1481-10-30

Transcription

2020-03-17 by Dieter Taillieu
It(em) m(ar)griete switten weerdy(n)ne jans de moer coopwijf heeft gelooft/
lijsbetten libbrechts xx stuvers de vijf stuvers dair af sinte/
m(er)tensmisse naestcomen(de) vijf stuvers dair af s(in)[te] andriesmisse/
d(air)nae vijf stuvers dair af te derthie(n)misse d(air)nae en(de) de leste vijf/
stuvers te lichtmesse dat d(air)nae volgen sal oft onbegrepen acht/
daghe nae elcken t(er)mijn te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) roela(n)ts substit(ut)[o]/
burg(imagistr)[o] octobr(is) penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt