SAL7383, Act: V°30.1 (54 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°30.1  
Act
Date: 1489-08-13

Transcription

2020-01-11 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat merc rijcquart uuten hove ridde(r)/
wettelijck in zijn stede gestelt ende machtich gemaect heeft/
janne de fonteynis zijne(n) procur(eur) ende ontfanghe(r) hem gevende/
vulle macht auctoriteyt en(de) speciael bevel irr(e)vocabel ende zonder/
wed(er)roepen om inden name van hem te compare(re)ne voir de/
wetten ons hardegeduchtichs hee(re)n van zijnd(er) heerlichede te/
ruuslede van matheeus staec van zijnd(er) heerlichede te quad(er)strate(n)/
van willem de wale van zijnd(er) heerlichede van eycxspoele/
van willem vand(en) came(re)n ter causen van mijnd(er) joncvr(ouwen) zijnd(er)/
geselnede als erfachtich van hue(re)n heerscepe ten heecken al inde/
voirs(creven) p(ro)chie van ruuslede pet(er) de bruyne van zijnd(er) heerlichede/
ten bussche ende hem inden name vande(r) selven constituant/
ald(air) te ontvutene tontervene ende tontgoedene van sulken/
gronde van erven groot tusschen den thien ende elf buende(re)n/
of dair omtrint in div(er)sen porceele(n) liggende als hij constitua(n)t/
vande(n) selve(n) heerlichede(n) houdende es die jan va(n) wage(n)brugghe/
ende steven vand(en) kind(ere)n van hem in pachte houden bij hem/
vercocht giel(en) van vosborch den coep(er)e of den genen diere/
sculdich es toe te comene metten rechte dair inne te ervene/
ende goedene met sulke(n) solempniteyten van wette alsser nae/
der costume vanden selve(n) heerlicheden toedienen ende behoiren/
zulle(n) gedaen te zijne de pe(n)ni(n)gen vande(n) selve(n) erve come(n)de te/
innemen opheffene en(de) ontfaene quijtsceldinge d(air)af te gevene/
garand dairaf te belovene ende anders al gene(r)alijck en(de) sp(eci)alijck/
inde bove(n)scr(even) saken te doene dat hij constituant selve present/
ende voir oegen zijnde zoude moegen doen Beloven(de) de voirs(creven)/
constituant opte verbintenisse van alle(n) zijne(n) goede(n) goet vast/
gestentich ende van werden te houden ende te hebbe(n) (et)c(etera)/
cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] berge hermeys augusti xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt