SAL7383, Act: V°63.1-R°64.1 (84 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°63.1-R°64.1  
Act
Date: 1489-09-05

Transcription

2020-05-19 by Walter De Smet
It(em) jonch(e)r henr(ic) va(n) kersbeke sone he(re)n jans van/
kersbeke ridders t(er) eenre ende arnoldus kyp sone wile(n) jans/
t(er) ande(r) zijden sijn comen voir scepen(en) van loven(e) hier nae bescreve(n)/
kinnen(de) ende lijden(de) dat zij met malcande(re)n ov(er)comen zijn ende/
eensworden der coma(n)scap vorweerden ende condicien hier nae/
begrepen die zij malcande(re)n elc huer(en) soe verre hem dat/
aencleeft geloeft hebbe(n) voir hen ende hue(re)n nacomeli(n)gen tond(er)houde(n)/
ende te voldoene Inden yersten heeft de voirs(creven) jonch(e)r henr(ic)/
den voirs(creven) arnoldo wettelic vercocht ende de selve arnold(us)/
jegen den selve(n) henr(icke) gecocht xxxii amen wijns goet ende/
cusbair uut vollen cuypen te leve(re)n ende te wijntijde te/
betalen(e) erfpachts leens die de selve henr(ic) hadde aen ende op/
acht boende(re)n wijng(ar)ts div(er)sen p(er)soene(n) toebehoe(re)nde gelegen opte(n)/
roesselberch te weten(e) op elc vie(re)ndel wijng(ar)ts aen vie(re)ndeel/
vand(en) amen wijns tsame(n) gehouden voir een vol leen vand(en)/
hertoge van brabant Geloven(de) de selve henr(ic) den voirs(creven)/
arnoldo van dien altijt genoech te doene soe wa(n)neer hem/
yet te nauwe gedaen wae(re) ende den voirs(creven) erfwijn pacht/
voe(r) ombelast leen te warande(re)n ende den voirs(creven) arnold(us)/
dair inne tot zijnd(er) manissen te goeden ende te erven/
voe(r) den stedehoude(r) ende ma(n)nen van leene des hertogen/
van brabant alsoe dat den voirs(creven) arnoldo vast en(de) zeker/
zijn moege ende tot dien den voirs(creven) arnoldo ov(er)leve(re)n/
de oude brieve ende behoefte d(air)mede den selve(n) erfwijn/
pacht comen es tot den geslechte vanden busdo(m)me henr(ix)/
van kersbeke voirs(creven) van zijnd(er) moed(er) zijde(n) ende oic de/
registren vanden ontfange ende possessien vanden selve(n)/
erfwijn pachte Geloven(de) voirt de voirs(creven) henr(ic) te v(er)vangen(e)/
jonch(e)r godgaf hee(re) tot heze ende henr(ic) van steyvoirt va(n)/
diest sijn neven dat zij ond(er) hue(r) zegele ende brieve de/
voirs(creven) coma(n)scap selen believe(n) ende geloven bij huer(er) trouwe(n)/
ende eeren in eet stadt als schiltbortige ma(n)nen dat zij/
den voirs(creven) arnold(us) ende zijne(n) erve(n) ende nacomeli(n)gen tot/
eeuwigen dagen des voirs(creven) pachts zulle(n) laten gebruycke(n)/
zonder dat zij oft enich van hen oft ande(re) in hue(re)n name/
hem d(air)aen enich belet oft hynder sele(n) doen oft bij ande(re)n/
doen doen oft late(n) gescien bij enige(n) rechte geestelijck oft
//
weerlijck bij wat titele dat gebue(re)n soude moegen/
It(em) es oic vorweerde dat de voirs(creven) arnold(us) den voirs(creven) erfwijn/
pacht geheelijck vande(r) jegenwoirdigen jae(re) en(de) sasuyne vand(en)/
wijntijde nu zijnde ende oick trest dat de besitters vande(n)/
onderpanden vande(n) jae(re) lestlede(n) ende oic d(air) te voe(re)n sculdich/
moege(n) zijn ende d(air)af dontfanck tot henr(ix) handen niet/
comen en es volge(n) sele(n) den voirs(creven) arnold(us) tot zijne(n) vryen/
wille(n) te beke(re)n d(air)af de rintmeest(er)s des voirs(creven) jonch(e)r henr(ix) ond(er) de p(ro)curacie die hij d(air)af van henr(ic) heeft die/
heffen doen sal op zijne(n) gewoenlike(n) salar(is) vand(en) rest te/
nemen ende al tot p(ro)fijte des voirs(creven) arnold(us) It(em) t(er) ander/
zijden zal de voirs(creven) arnoldus den voirs(creven) jonch(e)r henr(icke) in/
vergeldi(n)gen vand(en) voirs(creven) coma(n)scap erfwijn pachten ende/
resten voirs(creven) uutreyken ende betalen de so(m)me van/
duysent ende tweehondert gemeyn rinsgul(den) te wete(n)/
twintich stuv(er)s voe(r) den rinsguld(en) en(de) drie plecke(n)/
voe(r) den stuv(er) ge(re)kent in gulden(en) oft silve(re)n pe(n)ni(n)gen/
ten prijse als die opden dach van heden te lovene/
gemeynlijck cours ende loop hebbe(n) om die te moege(n)/
beke(re)n inde(n) laste van zijne(n) gevanckenisse oft anderssins/
alsoe hem dat best gelieve(n) zal cor(am) nausnyde(re) donc/
septembr(is) qui(n)ta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt