SAL7384, Act: V°89.2-R.91.1 (147 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°89.2-R.91.1  
Act
Date: 1490-08-16

Transcription

2021-02-14 by fernand BERTRAND
Item jan wynants sone wilen henricx woenen(de)/
te ned(er)wynde in p(rese)ntia heeft genome(n) ende/
bekint genome(n) te hebbe(n) tegen arnde de smet/
als procur(ator) der weduwe(n) joes wile(n) absoloens/
thoff der selv(er) weduwe(n) te breyshem gelege(n)/
mette(n) huysen hove wi(n)nen(de) lande beemde/
eeussele(n) en(de) ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) gelijck/
s(er)vaes laureys dat gehoude(n) heeft Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te gebruycke(n) van halfmerte/
lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van tweelff jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel ver/
volgen(de) behalve(n) dat zij va(n) malcande(re)n sulle(n)/
moege(n) sceyde(n) ten halve(n) t(er)mijne behoud(elic) dat/
de ghene die alsoe sal wille(n) sceyde(n) dat/
den ande(re)n sculdich sal sijn te cu(n)dige(n) een/
half jair te voren Elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
te weten(e) de voirs(creven) wi(n)nen(de) lande om en(de)/
voe(r) de hellicht vande(n) coren(e) jairlijcx d(air)op/
wassende ts(in)te andriesmesse te betalen(e) en(de) te/
loven(e) oft te thiene(n) te leve(re)n der voirs(creven) wed(uwen)/
dairt huer believe(n) sal jairlijcx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde behalve(n) dat de voirs(creven) wi(n)ne/
vande(n) yerste(n) jae(re) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne niet/
geve(n) en sal ende vande(n) tweesten jae(re) va(n)d(en)/
voirs(creven) t(er)mijne en sal de weduwe hebbe(n)/
mair den derden schoef Ende de voirs(creven)/
beemde en(de) eeussele(n) totte(n) voirs(creven) hove behoiren(de)/
elcx jairs om en(de) voe(r) tweelf saluyte te xxv/
stuv(er)s tstuck tres pl(a)c(ken) pro stufe(r)o tsinte m(er)tens(mis)s[e]/
te betalen(e) der voirs(creven) weduwe(n) jairlijcx/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde behalve(n) dat/
de voirs(creven) wi(n)ne vand(en) ierste(n) jae(re) vand(en)/
voirs(creven) t(er)mijne oick niet gheve(n) en sal quol(ibe)t
//
ass(ecu)[tu(m)] It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne/
de voirs(creven) goede selve in zijne(n) p(er)soene(n) wynne(n)/
werve(n) en(de) r(e)ge(re)n sal zijne(n) t(er)mijn due(re)nde zond(er)/
yeman(de) and(er)s d(air)op te moege(n) sette(n) It(em) es noch/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande wi(n)nen werve(n) bedrive(n) en(de) meste(n) sal/
gelijck r(e)genoete(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die ten/
leste drie jae(re)n vande(n) voirs(creven) t(er)mijne niet moege(n)/
hoervruchte(n) It(em) es vorweerde dat de voirs(creven)/
wi(n)ne die beke(n) vloete(n) grechte(n) strate(n) en(de) wege(n)/
tege(n) derve liggen(de) vande(n) voirs(creven) hove vegen ruyme(n)/
en(de) repare(re)n sal wel en(de) loflijck op zijne(n) cost It(em) dat/
de voirs(creven) wi(n)ne de beemde(n) slippe(n) en(de) grechten/
ruyme(n) sal en(de) de struncke(n) v(er)drive(n) en(de) afhouwe(n)/
op zijne(n) cost It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne/
de huysinghe vande(n) voirs(creven) hove houden sal wel/
en(de) loffelick vand(er) und(er)ster rijckele(n) ned(er)weert/
op zijne(n) last It(em) noch es vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne jairlicx int voirs(creven) hof leve(re)n sal/
vijfhondert walme(re)n om de huysen dair mede/
te decken Ende alsme(n) den voirs(creven) walm ald(air)/
verdect oft and(er)s van oude(n) werke yet maect/
dan sal de voirs(creven) wi(n)ne den werckliede(n) den/
montcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) weduwe de dachue(re)n/
betalen It(em) noch es vorweerde dat de voirs(creven)/
wi(n)ne alle de(n) leem hout steene theene dackroeyen/
en(de) desme(n) aende voirs(creven) huyse(n) behoeve(n) sal nairde(r)/
hale(n) sal op zijne(n) last It(em) sal de voirs(creven) wi(n)ne/
der voirs(creven) wed(uwe) jairlijcx doen vier corweyen/
met zijne(n) wagen(e) en(de) p(er)den alsoe v(er)re als van/
breyshem tot loven(e) en(de) des sal hem de voirs(creven)/
wed(uwe) jairlijcx geve(n) drie ellen vullens lake(n)s/
It(em) sal de voirs(creven) wed(uwe) jairlijcx hebbe(n) half/
dooft en(de) note(n) opde voirs(creven) goede wassen(de) en(de)/
des sal de voirs(creven) wed(uwe) ald(air) seynde(n) eene(n) man/
om dat den wi(n)ne hulpe(n) t(er) eerde(r) te leve(re)n/
den welke(n) de voirs(creven) wi(n)ne den montcost geve(n)/
sal en(de) de wed(uwe) de dachue(re)n betale(n) en(de) sal de
//
wi(n)ne der wed(uwen) hellicht sculdich sijn te leve(re)n/
te loven(e) oft te thiene(n) dairt der selv(er) weduwe(n)/
gelieve(n) sal It(em) es vorweerde dat alsmen/
tvoirs(creven) coren derssche(n) sal soe sal de weduwe/
ald(air) eene(n) derssche(r) sette(n) den welke(n) de wi(n)ne/
den montcost geve(n) sal en(de) de weduwe de/
dachue(re)n betale(n) en(de) dies sal de wi(n)ne de/
cri(n)sen hebbe(n) It(em) noch es vorweerde dat de/
voirs(creven) weduwe inde(n) oeghst alsme(n) tcoren/
inne doen sal sculdich sal sijn te stelle(n) eene(n)/
va(n) hue(re)n diene(re)n om de bande(n) opt velt/
te slaene oft and(er)ss(ins) behulpich dair toe te/
zijne om tcoren inne te doen(e) den welke(n)/
de wi(n)ne oick sculdich sal sijn den montcost/
te geve(n) It(em) es vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne tzijne(n) afsceyden(en) de voirs(creven) lande/
besaeyen sal wel en(de) loffelijck den eene(n)/
art met wi(n)tercoren(e) gelijck dat behoirt/
op vier getidege voren en(de) des sal de wi(n)ne/
vande(n) selve(n) leste(n) jae(re) oick half dwint(er)/
core(n) hebbe(n) It(em) noch sal de voirs(creven) wi(n)ne sculdich/
sijn tzijne(n) afsceyden(en) te late(n) de storte eens/
o(m)megedae(n) oft soe dat behoirt It(em) dat de/
voirs(creven) wi(n)ne alle de voirs(creven) lande bi(n)nen/
den t(er)mijne tweewerf ov(er)meste(n) sal alsoe wel/
de verste als de naeste It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wed(uwe) sculdich sal sijn te/
geven(e) den voirs(creven) wynne tsaeytcoren vand(en)/
yerste(n) jae(re) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne te weten(e)/
totten wynt(er)arde It(em) de v(er)droeghde willege(n)/
en(de) v(er)droeghde appelboeme sulle(n) volge(n)/
den voirs(creven) wynne en(de) des sal de wi(n)ne/
sculdich sijn voir elke twee vande(n) selve(n)/
zape te stelle(n) en(de) te plante(n) It(em) es vorweerde/
oft de voirs(creven) weduwe enighe pote(n) cochte/
om die opde voirs(creven) goede te plante(n) dat/
de wi(n)ne die sculdich sal sijn te halen/
en(de) te planten op sijne(n) cost hier nae volge(n)/
de goede die den voirs(creven) wi(n)ne gelev(er)t
//
sijn ende de welke gescat sijn bij goede/
ma(n)nen hen des verstaen(de) op t(en) prijs navolgen(de)/
Te weten(e) vier peerde(n) eene(n) wage(n) een ploech/
een eegde met alle(n) hue(re)n toebehoirte(n) op xxxiii/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck de welke de/
voirs(creven) wi(n)ne geloeft heeft der voirs(creven) wed(uwe) te/
betalen(e) te weten(e) deen hellicht d(air)af bynne(n)/
drie jae(re)n naistcomen(de) en(de) dand(er) hellicht/
bynne(n) drie jae(re)n d(air)nae volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wynne/
uut en(de) vande(n) voirs(creven) lande(n) hebben sal zijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde drie dachmale(n) lants om/
som(er)core(n) d(air)op te saeyen voir sijn peerde(n) ende/
beesten zond(er) der voirs(creven) weduwe(n) d(air)af yet/
te geve(n) Ende alle dese vorweerde(n) en(de) gelufte(n)/
ind(er) manie(re)n bove(n) v(er)claert (et)c(etera) cor(am) buetsele vynck/
augusti xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-01 by Dieter Peeters