SAL7385, Act: R°488.2-V°488.1 (893 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°488.2-V°488.1  
Act
Date: 1492-04-25

Transcription

2019-05-28 by kristiaan magnus
Item jan noetkens sone henricx woenen(de)/
inde prochie van rillair in p(rese)ntia soe voir/
ende inden name van hem selven actie/
hebbende soe hij kinde alleene vand(en) coman/
scap van eenen bloecxken lants gelegen te/
rillair onder thootvonnesse van deser stadt/
tusschen de goede der weduwen henricx/
wijlen vanden male t(er) eenre ende tgoet/
geheeten shouwers goet nu den voirs(creven)/
janne noetkens toebehoiren(de) ter ande(r) zijd(en)/
soe oick inden name ende van wegen/
der gheenre dair hij tselve blocxken tege(n)/
gecocht heeft ende die dair inne noch/
steken De welke hij hier inne geloeft/
heeft te vervangen [in p(rese)ntia] heeft gekindt en(de)/
gelijdt voir hem ende oick inde(n) name/
als voe(r) ende zijnen ende hue(re)n nacomeling(en)/
tot behoeff der voirs(creven) weduwen vanden/
male en(de) hue(re)r nacomelingen dat tvoirs(creven)/
blocxken lants leeght en(de) sculdich es te liggen(e)/
inde selve hoeve dair der voirs(creven) weduwen/
/ goede dair naest liggende inne liggen/
geheeten de vroeyenberchhoeve ende ten/
laste ende mede contributien nae advena(n)t/
vand(en) twee s(cellingen) bone die de proestie/
van arschot als gronthee(r) dair op heffen(de)/
es ende dat dit selve bloexken ende/
de besitters van dien voir sijn advena(n)t/
vanden selve(n) twee scelling(en) grontchijs/
soe zij p(ar)tien voirs(creven) des tsamentlijck ov(er)come(n)/
zijn jairlijcx erffelijck van nu voirtaene/
dragen sullen ende sculdich zijn te drage(n)/
drie pe(n)ni(n)g(en) boene dairaff met anderen/
lasten op deselve hoeve staende nae/
davenant van dien gelijck offt dit met/
eene(n) behoude van rechte ende ut(er)lijcke(n)/
vonnesse opt selve bloexken gewonne(n) wae(r)/
Ende heeft geloeft deselve jan af te/
doene ende te dragen alle costen van/
dagementen vervolge ende ande(r) die/
bijd(er) voirs(creven) weduwen oft van hue(re)n weg(en)/
bij gebreke van desen mede contributien/
gesciet sijn ende alnoch gesciede(n) sulle(n)/
moegen om totter gueding(en) vand(en)/
uutdagen(en) te comen(e) ende dan d(aer)uut/
den voirs(creven) janne noetkens sijn guedi(n)ge/
uuten selven uutdagen(en) tontfangen(e)/
op de laste voirs(creven) ende dit al bi(n)ne(n)/
xiiii nachten naistcomen(de) cor(am) b(er)ge/
hermeys aprilis xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick