SAL7386, Act: V°304.2-R°305.1 (588 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°304.2-R°305.1  
Act
Date: 1493-02-06

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
Sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) ja(n)ne van/
halmale dorotheen zijnen wive ende lijsbetten huer(er) zuster/
in deyli(n)gen bij wettige(n) loten tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien d(air)om getoge(n)/
de goede chijse ende rinten hier nae bescreven Ierst zeke(re)/
landen gelegen onder he(re)nt in vier stucken d(air)aff deen houden(de)/
een half boender gelegen es onder de malaise geheeten/
den keyserberch tusschen lod(ewijck) pynnock op deen zijde jacops/
blanckart op dande(re) ende peters vrancx ov(er) ynde Dand(er)/
houden(de) drie dachmale(n) gelegen opten grote(n) molenwech/
van he(re)nt tusschen raes de rijcke meye(r) van he(re)nt was/
op deen zijde jacops kinde(re) van bullestraten op dander/
ende mercx vand(en) doirne ov(er) ynde Tderde houden(de) een/
dachmael gelegen opden cleynen molenwech van he(re)nt/
tusschen de goede jans wijlen wijtfliet ter eenre en(de)/
pet(er)s vrancx ter ande(re) Tvierde houden(de) vijff vie(re)ndeele(n)/
gelege(n) op tselve velt aende tomstrate tusschen de goede/
lod(ewijcx) wijlen roelofs t(er) eenre ende qui(n)tens van/
bullestraten ter ande(r) zijden nu gelden(de) in pechti(n)gen/
met jairschae(re)n vier mudden corens sub iu(r)e prius/
It(em) een stallaige metter banck int vleeschuys te/
loeven(en) gelegen inden tweesten rey ten p(er)deken weert/
tusschen de banck jans van thienen ende claes boene/
sub iu(r)e prius videl(ice)t valo(r)e septem stufe(r)oru(m) et/
novem mitaru(m) It(em) noch een stallaige mett(er) banck/
int selve huys inden yersten rey ten drake weert/
neven de stallaige denijs laukens sub iu(r)e valor(e)/
xiiii stufe(r)oru(m) inde debitoru(m) t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dum)
//
It(em) drie peters erffelijck op zeke(re) goede gelegen inde/
calchovestrate te weten(e) aen ende op huys ende hoff met/
zijnen toebehoirten henricx meynart tusschen de goede/
henricx oeghe t(er) eenre ende henricx raymart t(er) ande(r)/
zijden It(em) de weerde van vijff rinsgulden(en) ende thien/
plecken erffelijck opde stadt van thienen ende dingeseten(en)/
der zelv(er) Item twee rinsgulden(en) vanden drie rinsguld(en)/
erffelijck opde persse metten huyse ende wijng(ar)de en(de)/
den toebehoirten gielis rogge gelegen inde calchove(n)strate/
It(em) noch vier l(i)b(ra) payments op huys ende hoff gelege(n)/
inde parijsstrate met eene(n) huyse dair naest geheete(n)/
den gulden(en) scooff wijlen jans hertshals d(air)nae jans/
vlieghe Item zijn voirt den zelven gehuysschen/
ende lijsbetten willemairs erffelijck in deylingen/
gevallen bij lote als voe(r) elf rijders erffelijck jairlijcx/
vallende in merte yerst acht(er) merte naistcomen(de)/
ende niet eer vanden xxii rijders erffelijck die/
de voirs(creven) gesuste(re)n van berlair jairlijcx ende erffelijck/
hebben op zeke(re) goede wouters van langrode ende/
dairaff dander hellicht vallen(de) in septembri der/
voirs(creven) m(ar)grieten ende hue(re)n kinde(re)n oic bij lote als/
voe(r) aengedeylt ende gevallen is hanc quoq(ue)/
et sat(isfacere) dicta m(ar)gareta prout cor(am) buetsele bouchout/
febr(uarii) vi[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-31 by Jos Jonckheer