SAL7387, Act: R°175.2-V°175.1 (305 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°175.2-V°175.1  
Act
Date: 1493-11-08

Transcription

2019-01-25 by kristiaan magnus
Tusschen karlen [vacat] ende marien [de] cornet sijne(n)/
wive wed(uwe) ernouls wijlen van geldenaken ontboden/
hebben(de) voe(r) den raide vand(er) stadt lamb(er)de duffay/
den jonge(n) t(er) eenre ende den selven lamb(er)de t(er) ande(r) zijd(en)/
d(aer) de gehuyssche(n) eyschte(n) vand(en) selve(n) la(m)b(er)de restitutie van/
eene(n) pansie(r) oft stalen yse(r) dat hij soe hij seyde ind(er)/
lest(er) orlogen tegen der voirs(creven) marie(n) ontleent soude/
hebbe(n) meynen(de) dat de selve lamb(er)t dat sculd(ich) wae(r)/
te doen(e) estime(re)nde dat op de w(er)de van xi oft xii burgun(dischen)/
gulden(en) seggen(de) oic de selve gehuysschen dat zij dagelijcx/
gepraempt w(er)d(en) vand(en) pe(n)ni(n)gen die de voirs(creven) wijlen/
ernoul de voirma(n) d(aer)aff sculd(ich) bleven was den gene(n)/
d(aer) hij dat tegen gecocht hadde met meer lange(r)/
langagien D(aer) tegen lamb(er)t antwerden(de) dat hij dat/
niet ontleent en hadde mair de voirs(creven) marie hadde/
dat in sijnen handen gestelt en(de) beg(er)t dat hijt dragen/
soude ende hem dat hebbe(de) bynnen sijns vad(er)s huyse/
was hem dat met eene(n) zijnsselfs stelen(en) boge rijsw(er)de/
en(de) gorgie bijd(en) ruyte(re)n ende duytssche(n) knechten des/
h(er)togen van zassen als den peys gemaict was ende/
de selve h(er)toge met zijne(n) volcke h(ier) bynnen gecome(n)/
/ met wille ende fortsen afgenome(n) ende ontdragen/
ende wat remedien assisten(tien) en(de) behulpe van justitien/
hij h(ier) tegen alsd(oen) t(er)stont soe aend(en) offic(ie)r alh(ier) soe ae(n)d(er)/
stadt om restitutie van dien te crigen(e) versocht hadde/
en hadde hij d(aer)toe niet co(n)nen gecomen Ende aldus/
hoepte hij d(er) aenspraken ongehoud(en) te zijne ende nae/
dien vast vele swarich(eit) in alle(n) zijd(en) h(ier) inne wae(re)n/
opgedaen ende bevonden dat den coop vand(en) pansie(r)/
ged(aen) soude sijn geweest ind(en) lichte(n) tijde en(de) p(ar)tien/
hen mi(n)lijc gedragen hebbe(n) sond(er) riguer tott(er) uuytsprak(en)/
van duffle borg(ermeeste)[r] en(de) ande(re)n vand(en) raide d(aer) bij wesen(de)/
Soe es uuytgesprok(en) dat lambeert h(ier) voe(r) bet(alen)/
soude drie peet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck den eenen/
gereet ende tsurplus te kersmesse naistcomen(de) en(de) d(aer)/
mede gestaen in cons(ili)[o] opidi nove(m)br(is) viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus