SAL7387, Act: R°473.2-V°474.1 (787 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°473.2-V°474.1  
Act
Date: 1494-05-30

Transcription

2020-12-27 by kristiaan magnus
Nae dien gecome(n) zijnde bijd(en) raide vand(er) stadt arndt/
van balct als procur(eur) en(de) gemechtichde g(er)ts van eertrijck/
ind(en) name van hem en(de) zijne(n) mede consorten geleit zijn(de)/
totten goeden jonk(er) raes wijlen vand(er) rivie(re)n voir zeke(r)/
borchtochten d(aer) voe(r) de voirs(creven) g(er)t en(de) ande(r) voir den selve(n)/
wijlen raise borge bleve(n) wae(re)n voir zeke(r) lijfpen(sien)/
aen claese de kersmake(re) en(de) ande(r) nae uutwijse(n)/
den besceide dair van wesen(de) t(er) eende(r) en(de) joncker/
ph(ilip)s baillet hee(re) van ned(er)lynthe(r)e t(er) ande(r) zijd(en) die nae/
uutwijsen van zeke(re)n en(de) div(er)sen t(er)minat(ien) en(de) vo(n)niss(en)/
soe voir meye(r) en(de) scepen(en) gewesen soe bijd(er) stadt/
alh(ier) langhere in rechte gestaen hadden en(de) de/
selve q(ue)stie namaels bijd(en) voirs(creven) joncke(re)n phi(lip)se/
baillet als impetrant t(er) eende(r) mits seke(re)n [open(en)] br(ieven) m(ijns)/
gened(ichs) hee(re)n ind(en) raide van brabant betoghen es/
geweest Aldair div(er)se procedue(re)n bijd(en) voirs(creven)/
p(ar)tien gedaen zijn geweest ende soe verre ghe/
procedeert dat bij appoi(n)temen(te) vand(en) selve(n) raide/
ond(er) dande(re) gewijst es dat deselve g(er)t zijn execut(ien)/
vand(en) vo(n)niss(en) d(aer)van ind(en) selve(n) proces mentie/
gemaict es op en(de) tegen de ghene die bijde(n)/
selve(n) vo(n)niss(en) geco(n)da(m)pneert zijn sal mogen con/
tinue(re)n ind(er) mate(n) de acten vand(en) selve(n) raide d(aer)/
/ van wesen(de) vand(er) daet xvi daighe in dece(m)bri a(n)no/
xciii dat naird(er) uutwijsen Versueken(de) alsoe de/
voirs(creven) procur(eur) des voirs(creven) g(er)ts ind(en) name als voere/
execut(ien) en(de) behulp in dien opde goede desselfs wijle(n)/
raes hem tande(re)n tijde(n) gelevert soe opde haeflijke/
goed(en) have(re)nchijs en(de) ande(r) goed(en) inde voir acten/
en(de) vo(n)niss(en) geruert Hoopen(de) en(de) meynen(de) dat he(m) die/
nae des(er) stadt recht naeden selve(n) voir acte(n) om/
belet met alle(n) den prouffijten en(de) emolume(n)t(en) zed(er)/
der yerst(er) leveri(n)g(en) d(aer)van gehave(n) sculd(ich) wae(re)n te/
volghe(n) nemen(de) in sterkerniss(en) van dien tot zijnd(er)/
hulpen de voirs(creven) voir acten en(de) t(er)minat(ie)vo(n)niss(en)/
en(de) alle voirhandeling(en) in des(er) gewesen metgad(er)s/
oick de acten va(n)d(en) re(n)voye d(er)selv(er) materie(n) in dien/
bijd(en) raide geg(even) Dair teghe(n) de procur(eur) des voirs(creven)/
jonck(er) ph(ilip)s te weten(e) joh(ann)es taelmans tot div(er)s(en)/
daig(en) van rechte gesustineert heeft en(de) besu(n)d(er)t/
vand(en) voirs(creven) have(re)nchijs en(de) ande(r) goed(en) den voirs(creven)/
g(er)de gelev(er)t dat die leen goed(en) wae(re)n toebehoiren(de)/
der h(er)lijch(eit) van ned(er)lynthe(r) voirs(creven) diemen te leen/
houden(de) was van ons(s) genad(ichs) hee(re) en(de) ghee(n) chijs/
goed(en) en wae(re)n noch eygen(en) goed(en) noch en was/
oick tselve den rechte niet genoech gebleken/
soe hij sustineerde dat de(n)selve(n) have(re)nchijs met/
meer ande(r) goed(en) chijsgoed(en) wae(re)n Exhibe(re)nde div(er)se/
br(ieven) van salig(er) gedacht(en) h(er)tog(en) ph(ilip)s d(aer)mede hij/
dede blijken datmen de voirs(creven) h(er)lijch(eit) met hue(re)n/
toebehoirten te leen als voe(re) houden(de) was hoopen(de)/
/ alsoe dat vand(er) goed(en) die niet cleerlijck gebleke(n) en wae(re)n/
den rechte genoech zijnde chijsgoed(en) oft eyghen zijnde/
dat de procur(eur) des voirs(creven) g(er)ts ind(en) name als voe(re) d(aer)/
mede verdoolt wae(re)n en(de) sculd(ich) in dien te sup(er)cede(re)n/
van e(n)nig(er) voirde(r) execut(ien) Sustine(re)nde oick dat de haef/
lijke goed(en) dair van de selve voir acten mentie maicten/
niet sculd(ich) en wae(re)n den voirs(creven) beleide te volgen noch/
der executie(n) in dien te voirde(r) want die den voirs(creven) joncke(re)n/
phi(lip)se toebehoirden ende men niet bevi(n)den en soude dat/
de voirs(creven) jonck(er) raes wijlen vand(er) rivie(re)n die beseten/
hadde oft acht(er)gelate(n) mair bij he(m) en(de) dat der haeflijke/
goede desselfs wijle(n) joncke(re)n raes nae zijnd(er) aflivich(eit)/
all aenveert wae(re)n bij zijne(n) creditue(re)n ende dat zijn/
w(er)di(n)ne doen t(er) tijt die niet en ae(n)veerde mair lyet volge(n)/
den selve(n) creditue(re)n en(de) dat mits dien zijn haeflijke goed(en)/
en(de) ande(r) vruchten profijten en(de) emolume(n)t(en) gecome(n) va(n)d(en)/
leengoed(en) den selve(n) geleidden alsoe niet sculd(ich) en wae(re)n/
naed(er) stadt recht te volg(en) met meer ande(r) reden(en) bijde(n)/
voirs(creven) p(ar)tien ten effecte(n) als voe(re) in weezijd(en) geallig(er)t/
Es bijden voirs(creven) raide op al int langhe gelet zijnde en(de)/
ov(er)sien hebben(de) alle voir vo(n)niss(en) en(de) t(er)minat(ien) munime(n)te(n)/
en(de) acten tussche(n) den voirs(creven) p(ar)tien gewesen en(de) des op/
al des bijd(en) voirs(creven) p(ar)tien geallig(er)t es geweest uutghe/
sproken en(de) get(er)mineert voir recht dat den procur(eur)/
des voirs(creven) g(er)ts ind(en) name als voe(re) ende zijne(n) beleidde/
volghen sullen dlant aen de borchstrate ende den stee(n)/
beempt geruert inde uutsprake ende t(er)minat(ien) in/
des(er) came(r) geregistreert staen(de) feb(ruarii) ult(ima) int boeck/
van xci nae dat de wairh(eit) gedraghe(n) heeft ende/
oic de vruchten ende prouffijten d(aer)af gecome(n) ende/
/ gedepostueert zedert der yerst(er) leveri(n)g(en) van die(n) ter tax/
atie(n) van goede ma(n)nen behalve(n) den voirs(creven) g(er)de ende/
zijn consorten ende hen geres(er)veert hue(r) actie(n) vand(en) ande(r)/
goed(en) die zij voirde(r) sulle(n) come(n) bewijse(n) en(de) specifice(re)n/
chijs oft eyghe(n) goed(en) zijnde ende dat hij g(er)t en(de) de zijne/
van alle(n) ande(re)n haeflijke(n) goed(en) verdoolt zijn act(um) in/
consilio op(idi) p(rese)ntibus duffle horst substituto burg(imagistro)/
et aliis de consiliis maii penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus