SAL7388, Act: V°24.2-R°25.1 (40 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°24.2-R°25.1  
Act
Date: 1494-07-10

Transcription

2021-02-19 by Roger Morias
Vanden aenspraken die adriaen rogge gedaen heeft/
op derfgenamen machiels van potsuynsb(er)ge d(aer)tegen/
compareerde willem van leefdale als hue(r) procur(eur)/
aengaen(de) zijnen gevallen(en) rinten van zesse rinsguld(en)/
ende vijff stuv(er)s die hem in deylingen bleven wae(re)n/
tegen zijn brueders ende zuster uuten xxv rinsguld(en)/
erffelyck die den selven kinde(re)n toebehoe(re)n opde/
huyse ende goeden der zelv(er) van potsuynsb(er)gen/
gelegen inde steenstrate tegen tgasthuys ov(er) welke(n)/
zesse rinsgulden(en) ende vijff stuv(er)s metten costen/
van rechte van dagen(e) ende panden(e) dairop/
geloepen hij versocht hem aengewesen te wordden(e)/
aende gesette pande oft pe(n)ni(n)gen d(aer)mede de selve/
van potsuynbergen hadde doen scutten en(de) stille/
staen zijn rechtvorderi(n)ge(n) hopende dat dat alsoe/
behoirde Dairtegen de selve willem procur(eur)/
verantwerden(de) bekinde genoech tverloep vand(en)/
rinten ende was te vreden die te late(n) betalen/
mair met enige costen dairinne geloepen/
want hij seyde dat die onbehoirlijck ende/
buten formen van rechte wae(re)n gebuert gem(er)ct/
datmen voir egheen gespleten rinte(n) volgen/
en mochte ende souden derfgenamen vand(en)/
geheelder rinten van xxv rinsgulden(e) hebben/
moten constitue(re)n ende soe voir tgeheele(n) doen
//
volgen met naer ande(re)n reden(en) luttel in rechte/
dienende de welke de voirs(creven) adriaen met diversen/
reden(en) wederleydt soe verre dat de scepen(en) va(n) loeven(e)/
ind(er) saken gemaent gewijst hebben met vonnesse dat/
den voirs(creven) adriaene zijnen eysch ende(n) conclusie volgen/
zal in scampno cor(am) om(n)ibus scabinis dempto/
aelst julii decima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt