SAL7390, Act: V°422.3-R°422.1 (677 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°422.3-R°422.1  
Act
Date: 1497-05-12

Transcription

2019-02-10 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat jan van olmen zone wijlen/
pet(er)s ende anthoenis van godsnove(n) zone gheerts/
beide woenende ind(er) stadt van dyest hebben bekint/
sculdich te zijne o(n)gezundert ende [o(n)v(er)sceyd(en) en(de)] elc een voir al/
ende mits desen beki(n)nen sculdich te zijne pauwelse/
vand(er) heyden ende g(er)truyden liekens zijnd(er) huysvr(ouwe)/
woenende ind(er) stadt van dyest ende hue(re)n erven en(de)/
nacomeli(n)gen drie gouden bourgoinsche sint andriesgulden(en)/
voir datu(m) des briefs gemu(n)t en(de) geslagen oft voe(r)/
elken andr(ies)guld(en) te betalene met ande(re)n goeden/
brabantsche(n) gevalueerden gelde nae advena(n)t erffeliker/
rinten Welke rinten altijt valle(n) zullen opte(n) xx[te(n)] dach/
der maent va(n) april ende te betalen(e) bi(n)nen der/
zelv(er) stadt van diest ten huyse der selv(er) gehuyssche(n)/
/ ende hue(re)n erven ende nac(omelingen) los ende vry va(n) alle(n)/
lasten beede(n) scatti(n)gen dieme(n) nu t(er) tijt setten mochte/
oft in toec(omende) tijden opde selve drie goud(en) bourg(oinsche) s(in)t andr(ies)/
guld(en) voirs(creven) ende telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
Renu(n)te(re)nde in desen de voirs(creven) gelov(er)s alle(n) p(ri)vilegien en(de)/
vrijheiden der eerwerdig(er) univ(er)siteyt va(n) loeven(en) ende allen/
ande(re)n p(ri)vilegien ende vrijheyden va(n) poirterien ma(n)deme(n)ten/
van gratien die zij hebben oft namaels v(er)crijge(n) mochten/
hoedanich die zijn mochten ende alle(n) behulpe t(er) (con)trarien/
vand(er) betali(n)g(en) vande(n) selve(n) drie goud(en) bourg(oinsche) s(in)t andr(ies)/
guld(en) voirs(creven) Gelovende voirts deselve sculdeneers t(er)/
manissen der voirs(creven) gehuysschen oft hue(re)r erven ende/
nac(omelingen) goede souffissan(telic) loffelike erfpanden te setten(e) ond(er)/
tquartier va(n) loeven(en) oft inden lande van brabant dair/
hue(r) goede gelege(n) zijn tot hue(re)n coste ende laste wert/
zijnde boven allen co(m)mer ende last dair uutgaen(de)/
zesse goud(en) bourg(oinsche) s(in)t andr(ies) guld(en) erffelik(er) rinten/
alsoe dat den selven gehuysschen ende hue(re)n erven/
ende nac(omelingen) genoech zal moegen wesen tot ewigen/
dagen Met (con)ditien ende vorweerden dat de voirs(creven)/
beki(n)ners ende elc van hen alst hen gelieven zal/
sullen moegen quijten ende afleggen de voirs(creven) drie/
goud(en) andr(ies) guld(en) teenen male met vijftich goud(en)/
bourgoinsche s(in)t andriesguld(en) voir datu(m) des briefs/
gemu(n)t ende geslagen cost voir elken andriesguld(en)/
voirs(creven) te betalene met ande(re)n goeden brabantschen/
gevalueerden gelde nae advenant ende met vollen/
chijse ende anders niet Ende hieraff heeft geloeft/
de voirs(creven) jan van olmen den voirs(creven) anth(onise) van/
godsnoven zijnen behouwden zone costeloes ende/
scadeloes te houden en(de) tontheffen(e) cor(am) h(er)meys/
borch maii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt