SAL7392, Act: R°141.2-V°141.1 (288 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°141.2-V°141.1  
Act
Date: 1498-11-29

Transcription

2020-07-30 by Karel Embrechts
Want willem van leefdale als geleydt nae des(er) stadt recht/
voe(r) zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) tot allen den goeden beide have ende erve he(re)n/
augustijns wijlen vande(n) borchove(n) ridders zoe wair die/
gelegen zijn hem met ja(n)ne berain vorste(r) alle de selve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende bezu(n)d(er)t de haeffelike/
goede wesen(de) inde(n) huyse desselfs wijle(n) he(re)n augustijns gelege(n)/
opde biest ende alsulke(n) pachte(n) als arnt meys sculd(ich) es/
uut saken van zeke(re)n wijng(ar)den ende noch zeke(r) rinten/
staen(de) opt huys geheeten den valck inde hoelstrate ende/
he(re)n ja(n)ne demol ridde(r) die getrout heeft gehadt vrouwe (christ)ine/
vand(er) borch weduwe des voirs(creven) wijle(n) he(re)n aug(ustijns) va(n)d(en) borchove(n)/
der weduwe(n) he(re)n ever(ard) wijle(n) ts(er)claes en(de) willem(me) en(de) charle(n) ts(er)claes/
hue(re)n zone(n) jonche(re)n ja(n)ne hynckart en(de) zijne(n) zuste(re)n ende/
ja(n)ne vande(n) heetvelde en(de) ph(ilips)e en(de) willem(me) zijne(n) bruede(re)n/
inde(n) name va(n) hen en(de) hue(re)r medeplege(re)n met brieve(n) van des(er)/
stadt aen hen gescreve(n) ende ja(n)ne vand(en) borchove(n) meest(ere)n/
claese van byns en(de) den vors(creven) arnde meys [metten vorsrte(r) voirs(creven)] dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loeven(e)/
oft zij hen d(aer)tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n doen bescheyde(n) Aldair/
zij niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
behalve(n) willem(me) ts(er)claes voirs(creven) [die] voir hem ende den ghene(n)/
d(aer)aff hij behoirl(ijc) p(ro)cura(ti)[e] dede p(rese)nteerde te doen blijcken voe(r) dat(um)/
van dese(n) en(de) den heylighgeest va(n)d(er) biest d(aer)af de p(ro)cur(eur) hem/
insgelijx te rechte p(rese)nteerde(n) en(de) de vors(creven) geleidd(en) (com)p(ar)e(re)nde/
trecht voirt versocht heeft opde ghene dachbescheyde(n)/
zijnde die(n) niet en comp(ar)eerden Soe verre dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
/ hen behoirl(ijc) heeft gebleke(n) bij rapporte en(de) cleernisse(n) giel(is)/
eveloeghe des(er) stadt bode bij hem voe(r) scepen(en) va(n) loeven(e) ged(aen)/
nove(m)br(is) xxvii lestlede(n) en(de) oic bij cleernissen vand(en) verste(n)/
vorste(r) voirs(creven) de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge behoirlijck/
geschiet te zijne vo(n)nislijck gewijst hebben datme(n) den selve(n)/
geleidde(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
zijne(n) voirs(creven) beleide scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen soe v(er)re alst/
noch voe(r) scepen(en) come(n) es behalve(n) den voirs(creven) willem(me) ts(er)claes/
mette(n) ghene(n) d(aer)aff hij behoirl(ijcke) p(ro)cu(r)a(ti)[e] sal doen blijcke(n) voe(r) dat(um) van/
des(er) en(de) den heylige(n)geest va(n) s(in)t jacops opde biest alh(ier) onv(er)let/
te staene in scampno novembr(is) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator