SAL7393, Act: R°43.2-R°44.1 (78 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°43.2-R°44.1  
Act
Date: 1499-08-09

Transcription

2018-11-30 by helga peeters
Item uuyte(n) hondert ende xl rins gulden(en) tsjairs/
lijfpen(sien) die m(ijn) hee(re) de meye(r) h(er) lod(ewijck) pynnock/
ridde(r) onder den ande(re)n heeft tot zijne(n) live en(de)/
dispositien en(de) op meer ande(re) liven begrepen/
inden div(er)sen br(ieven) der stadt van leeuwe d(air)af/
zijnde opde selve stadt heeft de selve m(ijn) hee(re)/
in p(rese)ntien van scepen(en) van loeven(en) h(ier) nae bescreve(n)
//
getransporteert ov(er)gegeven ende mechtich gemaict/
ende mits desen transporteert gheeft over ende/
maict mectich der voirs(creven) vr(ouwe) berbelen roelofs/
soe tot huersselfs behoef voe(r) al voe(r) hue(r) jairlijcsche/
betalinge en(de) voldoeni(n)ge van huer(er) voirs(creven) lijfpen(sien)/
brieven van xlii gouden andries gulden(en) soe oick d(air)/
nae voe(r) de lossinghe vanden voirs(creven) borgen ende/
tot behoef der selver alsulken lx rins guld(en) lijfpen(sien)/
als mede staen de xx d(air) af [ten live] van katlijne(n) ende/
g(er)truden vasont de xx d(air) af mede ten live lod(ewijck)/
vand(en) hove ende de leste xx d(air) af mede ten/
live lijsbetthe(n) kueters in welke drie brieve(n) van/
lijfpen(sien) mijn hee(re) de meye(r) voirs(creven) altijt dander/
lijff es hebben(de) d(air) inne zijn voirheffen ende/
dispositie geven(de) de selve m(ijn) hee(re) h(er) lod(ewijck) der/
selver m(ijn) vr(ouwe) volcomen macht de selve lx r(ins) g(ulden)/
lijfpen(sien) inne te heffen op te bue(re)n en(de) tontfanghen/
d(air) voe(r) te panden te daigen te beleyd(en) rastame(n)te/
te doen leggen die met rechte te vervolgen/
te bedingen te wynnen te verliesen componen(di)/
quitan(ciam) dandi cete(r)aq(ue) P(ro)mittens rat(um) salvo/
iusto calculo absq(ue) revocatio(n)e yerst ende voir/
al in voldoeni(n)gen huer(er) lijfpen(sien) voirs(creven) met des/
d(air)aen cleeft nae inhoudt huer(er) br(ieven) ende d(air)/
nae in lossingen der voirs(creven) borgen die hen d(air)/
voe(r) op heden v(er)obligeert hebben voir scepen(en) van/
loeven(en) Ende dit e(m)mer soe lange en(de) aen d(er)re/
tijt toe dat m(ijn) hee(re) de selve xlii burgun(dischen) guld(en)/
lijfpen(sien) afgequijt sal hebben met vollen pachte/
nae begrijp huer(er) voirs(creven) scepen(en) br(ieven) oft dat hij/
aen die van leeuwe soe vele gedaen sal/
hebben dat zij m(ijn) vr(ouwe) vand(er) selv(er) huer(er) lijfpen(sien)/
van xlii burgun(dischen) gulden(en) hue(r) zegel en(de) br(ieven) in behoirl(iker)
//
formen tot hue(re)n live gedaen en(de) gevesticht/
sullen hebben van obligatien opde voirs(creven) stadt/
en(de) dingeseten(en) der selver dwelc mijn hee(re)/
de meye(r) alsoe geloeft heeft te vervolgen opd(at)/
hij can Ende oft hij dat als niet gedoen en/
conste en(de) de rinte(n) van lx r(ins) guld(en) oft e(n)nige/
van dien afgequijt wordden eer m(ijn) vr(ouwe) van/
huer(er) rinten en(de) br(ieven) allessins wae(re) voldaen/
dat de pe(n)ni(n)gen vand(en) selve(n) afgequeten(en)/
rinten altijt t(er) selver natue(re)n wed(er) aengeleet/
souden worden Ende altijt souden de voirs(creven)/
verobligeerde p(er)sonen dair voir v(er)bonden bliven/
ter meerd(er) vestich(eit) m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) tot dat zij/
geheelijc vand(en) inhoud(en) huer(er) voirs(creven) brieven/
voldaen soude zijn Altijt met eend(er) betali(n)gen/
te gestane ende te deser meyni(n)gen heeft/
m(ijn) vr(ouwe) [voirs(creven)] bekint de voirs(creven) rintbr(ieven) van lx r(ins) g(ulden)/
op die van leeuwe onder en(de) in hue(re)n handen/
te hebbe(n) met m(ijn) he(re)n consente voirs(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt