SAL7467, Act: R°86.2-V°86.1 (113 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°86.2-V°86.1  
Act
Date: 1573-09-19

Transcription

2019-12-17 by Anton Schuttelaars
Allen (et)c(etera) dat heer en(de) m(eeste)r servase(n) vogelsancx /
p(res)b(it)re en(de) licen(tiaet) ind(en) rechte(n) en(de) jouff(rouw)e marie /
vogelsancx zijn zustere met (con)sente wille wete(n) /
en(de) aucthorisatie m(eeste)r rijkaerts rubbens haers mans /
Ierst lauderen(de) approberen(de) ende ritificeren(de) alsulcke(n) /
vercoop van eene(n) vercoop boogaert gelege(n) binne(n) der /
stadt van diest inde baghijne(n) straete tussche(n) de /
selve straete ter eenre de volderstrate ter ii[er] /
dbaghijnhoff aldaer ter iii[er] ende den dener aldaer /
vlieten(de) ter iiii[er] zijde(n) als m(eeste)r jan(nen) vogelsancx der /
voers(creven) (com)para(n)te(n) vader eertijts binne(n) sijne(n) leven(e) /
andriese(n) haerlema(n)s sijn(en) swager gederft heeft /
gehadt hebbe(n) geconstitueert volcome(n) macht /
p(ro)curatie ende irrevocabel bevel gegeve(n) constituere(n) /
geve(n) volcome(n) macht p(ro)curatie en(de) irrevocabel /
bevel mits des(en) m(eeste)r joachim van oetere(n) secretar(is) /
der stadt van diest om inde(n) naem(e) en(de) van wege(n) /
hem (con)stitua(n)ts te co(m)parere(n) voe(r) scepen(en) der selver /
stadt oft elders daer des van noode wese(n) sal en(de) /
ald(aer) der wed(uw)e des voers(creven) andriese(n) v haerlema(n)s /
van(den) selve(n) boogaerde guedinge erffenisse en(de) vasticheijt /
te doene daer en(de) soe het van noode wesen sal /
geluefte(n) van genoech doene warantschape der/
voers(creven) wed(uw)e daeraff te doene ende te geloven(e) /
met alle(n) sole(m)pniteijte(n) van rechte daertoe diene(nde) /
ende van noode wesen(de) de penn(ingen) d(aer)aff comen(de) /
op te buere(n) ende tontfange(n) der selver wed(uw)e /
d(aer)aff quijtscheldinge en(de) quijtan(tie) te doe(ne) et te /
verlijden(e) ende voertaene g(e)n(er)alijck en(de) specialijck /
daerinne te doene en(de) te voerdere(n) alle(n) tgene /
des sij constitua(n)te(n) selver p(rese)nt wesen(de) allo(m)me /
soude(n) in dese(n) moge(n) doe(n) en(de) voerdere(n) geloven(de)
//
de selve constitua(n)te(n) voe(r) goet vast en(de) van weerde(n) /
te houde(n) en(de) te hebbe(n) alle(n) tgene des bijd(en) voers(creven) /
hu(n)ne(n) geconstitueerde in dese(n) enichsints gedae(n) en(de) /
gevoerdert sal wese(n) sond(er) eenich wederoepe(n) opde /
verbinternisse van alle(n) huere goede(n) beijde haeve en(de) /
erffve ruerl(ijck) en(de) o(n)beruerl(ijck) p(rese)nt en(de) toecome(nde) hoedanich /
die sijn en(de) waer die gelege(n) zijn oft bevonde(n) sulle(n) /
moege(n) woerdde(n) renu(n)t(iavit) dictus d(omi)n(u)s servatius in /
forma salvo calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-07-02 by Inge Moris