SAL7467, Act: V°451.2-R°453.1 (510 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°451.2-R°453.1  
Act
Date: 1574-05-13

Transcription

2021-02-14 by Anton Schuttelaars
Item geertruijdt feijten dochter henricx huijsv(rouw)[e]/
marinus maes woonen(de) tot assche bove(n)/
bruessele soo in hue(r) eijge(nen) e(nde) privaten naem(e)/
e(nde) soo uuijt crachte van p(ro)cur(ati)e special e(nde)/
ierrevocabel haer gegeven e(nde) verleent
//
bijd(en) v(oer)s(creven) marino maes huere(n) man voer/
rombout van(den) driessche openbaer notaris/
e(nde) seker getuijgen opd(en) xviii[e] dach der/
maent van februario xv[c] lxxiii stilo brab(antie)/
gepass(eer)t e(nde) tot haer gielis raespoet/
insgel(ijcx) bijde selve p(ro)cur(ati)e om des naebes(creven)/
staet te doen(e) geconstitueert zijn(de) ende/
van welcke procur(ati)e den tenuer hier nae/
volght van woirde te woirde Desen xviiii[e]/
dach der maent van februario a(n)no xv[c]/
e(nde) lxxiii stijl van brab(ant) soo co(m)p(a)reerde/
voer mij rombout van(den) driessche ope(n)baer/
notaris tasschen resideren(de) e(nde) in presen(tie)/
van(de) getuijgen naegenoempt marin(us) maes/
die welcke onwederoepel(ijck) heeft geco(n)stitueert/
e(nde) mechtich gemaect constitueert onwederoepel(ijck)/
e(nde) maect mechtich midts des(en) geertruijt feijten/
sijn(e) jegenwoirdige huijsv(rouw)e e(nde) gielisen/
raespoet tsame(n) e(nde) elcke(n) van he(n) besunde(r)/
hebber van des(en) om te co(m)p(a)reren binne(n) der/
stadt van loeve(n) ae(nde) p(er)soon va(n) jouff(rouw)e/
marie van couwenhove(n) ender bijde(r) selve(r)/
jouff(rouw)en marien te late(n) redimere(n) e(nde) lossen/
de helft van eender renten van vijff/
rinsgulde(n) een blancke erffel(ijcke) re(n)te die hij/
comparant inde(n) naem(e) van zijn(e) voers(creven)
//
huijsvrouwe heffe(nde) es op zeker stuck/
landts gelege(n) inde perck strate bijd(en) eijnden/
poele ende ingevalle van egheen lossinge/
dat de v(oer)s(creven) gemechtichde oft e(n)nige van hen/
die helft van(de) v(oer)s(creven) renten een(en) anderen sullen/
mogen v(er)coopen e(nde) d(aer)inne goeden vestighen/
e(nde) erffven de pen(ningen) van(de) v(oer)s(creven) renten comen(de)/
te ontfange(n) quitan(tie) van hue(r) ontfange/
te geve(n) e(nde) te v(er)lijden ende voirts meer/
te doen(e) des hij co(m)p(a)rant selver voer ooghe(n)/
zijn(de) soude mogen doen al waert oijck soo/
dat de saken specialder bevel behoeffden/
dan voers(creven) staet Beloven(de) die voers(creven)/
co(m)p(a)rant in handen van mij notar(is) voer/
genoempt e(nde) in p(rese)ntie van(de) getuijgen nae/
genoempt de lossinge bij der v(oer)s(creven) jouff(rouw)e/
marie van couwenhove(n) aen zijn(e) geco(m)mitteerde/
oft eenige van hen van(de) helft van(de) renten/
van vijff rinsg(ulden) een blancke erffel(ijck) te/
doen oft oijck ingevalle van egee(ne) lossinghe/
den coop e(nde) goedin(ge) d(aer)aff te passere(n) te houden/
van machten weerde(n) e(nde) o(n)verbreckel(ijck) e(nde) oijck/
onwederoepel(ijck) tot eeuwige(n) dage(n) d(aer)voer v(er)binde(nde)/
zijn(en) p(er)soon e(nde) alle(n) sijn(en) goed(en) p(rese)nt e(nde) toecome(nde) Aldus/
gedaen ten daghe e(nde) jae(re) e(nde) daghe voers(creven)/
in presentie van jan van grimberghen
//
ende peeter feijte(n) als getuijghen/
d(aer)toe geroepen e(nde) gebeden Aldus stont/
onder geschreven vanden driessche/
de voers(creven) comparante(n) inder qualiteijt/
v(oer)s(creven) hebben bekindt e(nde) geleden kinne(n) e(nde)/
lijden midts des(en) aen he(n) bij jouff(rouw)e marie/
van couwenhove(n) midts zeke(re) so(m)me va(n)/
pen(ningen) de qua sat(is) gelost gequete(n) ende/
affgeleet te zijn(e) twee rinsgulden ende/
thien stuijvers als wese(nde) de hellicht/
van alsulcke vijff rinsgulden te xx st(uijvers)/
tstuck erffel(ijcke) rinte stae(nde) te losse(n) de(n)/
penn(inck) xviii die zij trecke(nde) zijn met scepe(nen)/
brieven des(er) stadt in date [vacat]/
op seker stuck landts der voers(creven)/
jouffr(ouw)e marien van couwenhove(n) gelegen/
inde perckstrate bijden eijnde poele/
Schelden(de) deselve co(m)paran(ten) de voers(creven)/
marie van couwenhove(n) tv(oer)s(creven) landt e(nde)/
allen ande(ren) hieraff quitan(tie) behoeve(nde) van(de)/
v(oer)s(creven) twee rinsg(ulden) e(nde) thien st(uijvers) erffel(ijck) mette(n)/
achterstellen e(nde) volle(n) pachte volcomel(ijck)/
quijte Promitten(s) nullatenus alloqui sed/
semp(er) sat(isfacere) et war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout/
coram winde maelcote maii xiii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-04-29 by Inge Moris