SAL7610, Act: V°206.2-R°209.1 (110 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°206.2-R°209.1  
Act
Date: 1728-02-03

Transcription

2017-05-15 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naerge/
noempt gestaen den off(iae)l van ranst omde/
naervolgende acte notariael alhier/
te v(er)nieuwen ende herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op heden/
v[e] october 1724 voor mij onderges(chreven)/
openbaer notaris bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residerende ter presentie vande getuijghen
//
naergenoempt compareerde s(eigneu)[r]/
franchois thoma innegesetene deser/
stadt denwelcken in qualiteijt als geeeden/
momboir der minderjarighe kinderen van/
wijlen nicolaes jochuns e(nde) anna catharina/
liebrechts gehuijsschen bekende ende/
verclaerde vercocht gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo ende/
gelijck hij doet bij desen aen joannes/
stroobants oock innegesetene ende/
meester brauwer van sijnen stile present/
e(nde) accepterende sekere rente van twee/
hondert vijfftigh gul(den)s vijff stuijvers/
capitael wisselgelt primitivelijck/
bij forme van legaet gelaeten bij wijlen/
vrouwe joanna vander straeten met haeren/
testamente gepasseert voor wijlen den/
notaris jan hermans ende getuijghen/
tot loven opden xxix[e] september 1613/
a rate vanden penninck sesthien ten/
behoeve vande paters augusteijnen alhier/
tot fundatie van een jaer getijde ende/
naerderhant in conformiteijt van dien/
verleden ende geconstitueert bij wijlen/
adriaen laijens sone wijlen adriaens ende/
maijken boon gehuijsschen alhier bij/
acte gepasseert voor wijlen den notaris/
h van roost ende getuijghen opden
//
24[e] augusti 1636 vernieuwt ende/
gerealiseert voor heeren meijer ende/
schepenen deser stadt op 26[e] der selve/
maendt met beleijde ende mainmise/
daerop eodem xxvi[e] dito geslaeghen in/
prima ende naerderhant gereduceert/
opden penninck vijffentwintigh tot/
thien guldens twee oorden sjaers mits/
gaeders gehijpothequeert opden huijse/
genoempt den ketel gestaen opden hoeck/
vande diestersche straete e(nde) grun straete/
alhier volgens acte gepasseert voor wijlen/
den notaris lucas vaes ende getuijghen/
opden vijffthienden november xvi[e] vijffent/
negentigh ende naerderhant vande/
eerw(eerdighe) paters in cos consilio van het/
voors(chreven) clooster der augustijnen gece/
deert aen ende ten behoeve vande/
voors(chreven) weesen bij acte gepasseert voor/
den notaris t gilbert opden xxiii[e]/
xvii [c] seventhien mette goedenisse daerop/
ten behoeve der selve weesen gevolcht/
voor heeren meijer ende schepenen/
alhier opden xix[e] maii xvii [c] vieren/
twintigh alle welcke voors(chreven)/
bescheeden alhier sijn gesien e(nde) gebleken/
gebruijcke(nde) hij comparant transportant
//
ten effecte van desen vercoopinghe/
de autherisatie aen hem ten selven/
eijnde geaccordeert bij de heeren/
weesmeesters deser stadt opden xi[e]/
maii lestleden onderteeckent rombauts/
alhier oock gesien ende gebleken/
sijnde alle de voorgemelde bescheeden/
aenden cooper acceptant ten behoeve/
als vooren overgelevert geschiedende/
desen coop ende vercoop om e(nde) voor/
diergelijcke somme van twee hondert/
vijftigh guldens ende vijff stuijvers/
wisselgelt bijden voors(chreven) cooper acceptant/
aenden vercooper voors(chreven) vercooper .../
al e(nde) ten volle voldaen diene(nde) dese/
voor absolute quitantie sonder van/
voordere te moeten doceren warandere(nde)/
hij vercooper oversulcx de voors(chreven) vercochte/
rente voor deuchdelijck eijgen vrij/
onbelast e(nde) onveralieneert Item sal/
den voors(chreven) interest ten behoeve vanden/
cooper beginnen te loopen van heden/
date deser in toecomende constituere(nde)/
den vercooper bij desen alle thoonders ofte/
copije authenticque van dien om/
daermede te gaen ende compareren/
voor die heeren meijer ende schepenen
//
deser voors(chreven) stadt ende aldaer te/
consentere(nde) in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
naer stiel gelovende verbindende/
renuntierende et(ceter)[a] als naer rechte/
Actum als boven ter presentie van/
peeter van aerschot ende jan van/
hemelrijck getuijghen hier toe versocht/
die de originele minute deser becleet/
met behoorelijcken segel pampier/
van sesse stuijvers beneffens partijen/
comparanten contractanten ende mij/
notaris behoorelijck hebben onderteeckent/
onderstont quod attestor ende was/
onderteeckent p gerardi not(ariu)s/
publ(icu)s 1727 Aldus vernieuwt ende/
herkent bij den voornoempden geconstitu/
eerden de voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des heeren meijers e(nde)/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren sche/
penen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse de rente/
van twee hondert vijfftegh guldens/
vijff stuijvers wisselgelt [capitaels] inde voors(chreven)/
acte breeder v(er)melt ende daer uijt
//
bij ordonnantie van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo wort/
daer inne behoorelijck gegoijt ende/
geerft s(eigneu)[r] joannes stroobants innege/
setenen deser stadt e(nde) m(eeste)[r] brauwer van/
sijnen stijle present alhier den procureur/
fizenne ende de selve t sijnen behoeve/
acceptere(nde) et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio obliga(ndo)/
submitte(ndo) ac renuntia(ndo) in forma/
coram jon(cke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van bajenrieu laijens/
et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen desen derden februarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-10 by Jos Jonckheer