SAL7611, Act: R°359.2-V°364.1 (139 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°359.2-V°364.1  
Act

Transcription

 by 
In teghenwoordigheijt des h(e)[re] meijers/
ende schepenen van loven naer te noemen/
ghestaen den officiael essinck om die naer/
volghende acte notariael alhier te vernieu/
wen e(nde) t herkennen als thoonder vande selve/
gheconstitueert sijnde bij die procuratie/
daerinne geinsereert heeft t selve ghedaen/
als volght Op heden desen ix[e] februarii/
1729 voor mij notaris geadmitteert bij den
//
souvereijnen raede van brabant tot/
loven residerende present die getuijghen/
naer te noemen is gecompareert d heer/
albert ignace de launoij drossardt/
vanden prinsdomme van everbergh/
ende rentmeester van sijne excellen/
tie den heere prince van rubempre/
ridder van het order van den gulden/
vliessche e(tceter)[a] inden quartiere van loven/
horst ende daer ontrent den welcken/
heeft verclaert indie voors(chreven) qualiteijt/
ende op agreatie van sijne ex(cellen)[cie] ten/
erfve uuijt gegeven te hebben soo hij is/
doende bij desen aen michiel de mar/
sin coster tot sinte peeters rode ende/
anna brouckx gehuijsschen alhier present/
ende ten erffve aenveerdende seker huijs/
stallinghe ende schure met het block daer/
aen geleghen binnen den dorpe van s(in)[te] pee/
ters rode voors(chreven) gemeijnelijck genoempt/
den engel groot t saemen drije daghmae/
len regenoten die straete comende van/
het casteel van horst naer de kercke van/
s(in)[te] peeters rode noordt ter i[e] jan/
baptista radelet met huijs ende hoff/
ende d erffgenaemen goffart oost ter ii[e]
//
den wegh naer schubbeeck zuijdt ende/
west ter iii[e] ende iiii[re] sijden belast aen/
sijne voors(chreven) ex(cellen)[cie] inden chijnsboeck van/
horst n(umer)[o] 53 met een molevat evenen/
eenen hoijedagh ende eenen halven denier/
lovens/
Item drije daghmaelen landts daer bij/
geleghen gemeijnelijck genoempt het blanck/
block regenoten den wegh naer ter eckt/
oost jo(nke)[r] jacobus van caverson zuijdt het/
aert straetje gaende van de kercke naer/
het wervers veldt west den wegh naer/
het roderveldt noordt/
Item sesse vierendeelen landts inde gulde delle/
aldaer regenoten peeter de raijemaecker/
oost den selven ende d abdije van perck/
t samen zuijdt de wed(uw)e jaecq de neuter/
west den groenen wegh noordt belast/
aenden voors(chreven) heere libro s(in)[te] peeters rode/
n(umer)[is] 142 ende 143 met drije molevaten/
rogs ende ses oorden ende libro horst n(umer)[o] 59/
met drije stuijvers sjaers/
Item vijff vierendeelen landts geleghen inde/
voorschr(even) gulde delle regenoten d abdije/
van perck oost den meijer vanden schrieck/
zuijdt den wegh van s(in)[te] peeters rode naer/
schubbeeck gaende west francis core/
mans noordt
//
Item sekeren bempt gemeijnelijck ghe/
noempt den perck bempt groot ontrent/
ses daghmaelen gheleghen onder nieuwrode/
regenoten s heeren straete nieuwrode naer/
den voors(chreven) engel oost die beke suijdt sijne/
voors(chreven) ex(celen)[cie] suijdt ende mevrouw caverson/
t saemen west de selve caverson ende die/
capelrije van s(in)[te] peeters rode t saemen/
noordt belast libro horst n(umero) 52 met seven/
molevaten evene ende seven gansen beloo/
pende jaerelijcx acht guldens acht stuij/
vers/
Dit alles sonder eenighe precise maete te/
moeten presteren om ende voor eene erf/
felijcke ontquijtbaere rente van vijff/
entachentigh guldens sjaers die de voors(chreven)/
acceptanten jaerelijcx geloven te be/
taelen boven de hier voren gespecificeerde/
chijnsen ten behoeve van sijne voorschreve/
ex(cellen)[cie] ende sijne naer comelinghen los ende/
vrij binnen loven in handen van des selffs/
rentmeester sonder cortinghe van eeni/
ge publiecque lasten tsij x[e] xx[e] xl/
mindere oft meerdere penninghen ende gene/
ralijck alle andere hoedaenigh ende op/
wat naeme die mochten geexigeert
//
worden nijettegenstaende eenighe sta/
tuten placcaerten ofte ordonnantien/
geemaneert ofte hier naermaels te ema/
neren die daer aen contrarie mochten wesen/
waer aen sij bij desen sijn dorogerende/
welcke voors(chreven) erffrente cours ende inganck/
sal nemen te halff meert van desen loopen/
den jaere ende voor d eerste reijse sal/
verscheijnen te halff meert vanden toe/
comenden jaere 1730 ende voorts op/
de naervolgende conditien dat de voorsch(reven)/
erffaennemers boven de voorschr(even) erffrente/
jaerelijcx sullen moeten draeghen ende/
betaelen sonder corten als voren die/
cheijnsen gaende uuijt die voors(chreven) goede/
ren hier vooren geexprimeert ende/
alle andere die daer op hier naermaels/
bevonden souden worden uuijt te gaen/
nijet excederende de vijff stuijvers/
sjaers sullende het sur plus ingevalle/
corten aende voors(cheven) erffrente/
Item dat de voors(chreven) erffaennemers de/
voorschr(even) huijsinghe schuere ende stallin/
ghe altijt sullen moeten loffelijck doen/
repareren ende houden op goeden staet/
ende dat de selve goederen t sij int geheel/
ofte ten deelen door hun ofte hunne
//
naer comelinghen niet en sullen moghen/
gesepareert worden sonder speciael/
consent van sijne voorschr(even) ex(celen)[cie] ofte des/
selffs representanten Item dat ingevalle/
de voors(chreven) erffaennemers ofte hunne erff/
genaemen in faute bleven vande voorschr(even)/
erffrente jaerelijcx te betaelen emmers/
lieten verloopen tot drije jaeren dat/
het den voors(chreven) heere erffuuijtgever ende sijne/
suocesseurs liber sal wesen de selve goederen/
wederom tot hem te nemen sonder/
eenige andere rechtsvoorderinghe te/
moeten doen als een daghement tot decre/
teringhe deser ende sonder gehouden te/
sijn in eenighe melioratie/
Item dat de voorschr(even) erffaennemers hun/
ne erffgenaemen dese goederen uuijt crachte/
deser besittende altijt sullen mogen gebruijc/
ken het water vanden borreput staende/
over d ander seijde vande straete op den/
grooten boomgaert competerende sijne/
voorschr(even) ex(cellen)[cie] mits contribuerende de hellicht/
van het onderhoudt vanden selven put Item/
dat sij oock sullen moeten betaelen d oncosten/
van het passeren deser van het dobbel authen/
tiecq ende realisatie dijer mitsgaeders des/
rentm(eeste)rs wijn volghens commissie
//
allen d welck de voors(chreven) erffaennemers/
bij desen verclaeren te accepteren ende/
te achtervolghen onder obligatie van/
hunne persoonen ende goederen present/
ende toecomende verclaere(nde) de selve tot/
naerdere asseurantie dijer te hebben ver/
obligeert gelijck sij verobligeren bij/
desen/
Te weten den voorschreven erffaennemer/
de goederen hier naer ghespecificeert/
hem competerende uuijtten hooffde van sijne/
ouders naementlijck de hellicht van huijs/
ende hoff met het block daer aen geleghen/
onder onse lieve vrouwe thielt groot/
vijff daghmaelen en halff regenoten de ge/
meijnte noordt jan baptista van cau/
wenbergh oost de hoole straete zuijdt/
hendrick verstreken/
Item de hellicht van een bunder bempts/
geleghen tot thielt voors(chreven) regenoten de/
hoole straete noordt ende oost het broeck/
zuijdt gaspar van bilsen ende gilis van/
cauwenbergh t saemen west hem indi/
vies competerende met ida de marsin/
sijne suster uuijt den hooffde van hunne/
ouders ende sijne voorschr(even) huijsvrouwe/
hier toe geauthoriseert bij haeren voors(chreven)/
man haer haer kintsgedeelte inde goederen/
op haer alreede gedevolveert ende alnogh
//
te succederen uuijtten hooffde van haere/
ouders consenterende sij tweede comparan/
ten bij desen inde realisatie ende affec/
tatie der voorschreve onder panden t sij/
bij opdracht ofte mainmise constituere(nde)/
ten effecte van allent gene voorschr(even)/
alle thoonders deser ofte copije authen/
tiecq om te compareren inden souvereij/
nen raede van brabant voor heeren meijer/
ende schepenen van loven ofte alomme/
elders daer het den heere erffuuijtgever/
goet duncken ende gelieven sal om dese/
aldaer te vernieuwen ende te realiseren/
als boven in behoorelijcke forme mede/
tot betaelinghe der voors(chreven) erffrente ende/
volbrenghen der voors(chreven) conditien te doen/
slaen in gewillige condemnatie met/
costen sijnde tot dijen alnoch alhier ghecom/
pareert adriaen bouckx vaeder der/
voors(chreven) anna bouckx den welcken heeft/
verclaert borghe te blijven als principael/
voor het onder houden ende volbrenghen/
vanden inhoude deser onder obligatie sub/
missie ende renuntiatie pro ut in forma/
Aldus ghedaen ende gepasseert ten daeghe/
maende ende jaere als voren ter
//
presentie van jacobus goffart ende/
francis jacobs als getuijghen hier/
toe aensocht ende gebeden sijnde d ori/
ginele minute deser becleedt met/
den behoorelijcken segel onderteeckent/
a(lbert) i(gnace) de launoij michiel de marsin/
anna bockx adriaen boeckx jaco/
bus goffart f jacobs ende van mij no/
taris Onderstont quod attestor ende was/
onderteeckent a j durij not(ari)s 1729/
Aldus vernieuwt herkent ende gere/
aliseert die voorschr(even) acte notariael in/
alle haere poincten ende clausulen bij den/
voornoempden gheconstitueerden denwelc/
ken dijenvolghens ter manisse des voors(chreven)/
heere meijers ende wijsdomme der naer/
beschr(even) heeren schepenen heeft op gedrae/
ghen met behoorelijcke vertijdenisse seker/
huijs stallinghe ende schuere met het/
block daer aen geleghen binnen den dorpe/
van s(in)[te] peeters rode gemijnelijck ghe/
noempt den engel groot t saemen drije/
daghmaelen Item drije daghmaelen landts/
daer bij geleghen gemeijnelijck genoempt/
het blanck block Item sesse vierendeelen/
[landts] inde gulde delle Item vijf vierendeelen
//
landts geleghen inde voorschreve gulde/
delle Item sekeren bempt gemeijnelijck/
genoempt den perck bempt groot on/
trent sesse daghmaelen geleghen onder nieuw/
rode allen inde voors(chreven) acte notariael ieder/
[parceel] int particulier in sijne regenoten breeder/
geinsereert ende ghespecificeert ende daer/
uuijt bij ordonnantie van rechte ontgoijt/
ende onteerfft sijnde soo wordt daerinne/
met alle solemniteijten van rechte daer/
toe gherequireert gegoijt ende geeerfft mi/
chiel de marsin ende anna boeckx gehuijs/
schen present den officiael van ranst ende/
allen die selve goederen accepterende [inden naem e(nde) ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen] op eene/
erffelijcke ontquijtbaere rente van vijffen/
tachentigh guldens s jaers te betaelen/
aen sijne ex(celen)[tie] den heere prince van rubem/
pre ende sijne naer comelinghen los ende/
vrij binnen dese stadt loven in handen van/
des selffs rentmeester boven alnoch die chijnsen/
inde voors(chreven) acte notariael uuijtgesteken welc/
ken volghens heeft den voors(chreven) gheconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen sijnder/
voors(chreven) procuratie ter manisse ende wijs/
domme als voor op gedraeghen e(nde) verobligeert/
tot meerdere asseurantie der voors(chreven) rente nae/
mentlijck de hellicht van huijs ende hoff met het
//
block daer aen geleghen onder onse lieve/
vrouwe thielt groot vijff dachmaelen en/
halff Item die hellicht van een boinder/
bempts geleghen tot thielt voors(chreven) den iersten/
erffaennemer [indivies] competerende met ida de/
marsin sijne suster uuijtten hooffde van/
hunne ouders mitsgaeders het kintsgedeel/
te der tweede aennemersse inde goederen/
op haer alreede gedevolveert ende alnoch/
te succederen uuijtten hooffde van haere/
ouders alles inde meer ghenoempde acte/
notariael in hunne regenoten breeder gein/
sereert ende ghespecificeert ende daer/
uuijt ontgoijt ende onteerfft sijnde soo/
wordt daerinne met alle solemniteijten/
van rechte daer toe gerequireert gegoijt/
ende geeerfft den voors(chreven) officiael van ranst/
ende allen die selve goederen accepterende/
inden naem ende ten behoeve van sijne ex(celen)[cie]/
den heere prince van rubempre et per/
monitionem reddidit op den last der/
voorschr(even) ontquijtbaere rente van vijffen/
tachentich guldens sjaers et satis et wa/
ras alles op die conditien ende restrictien/
als inde meer ghenoempde acte notari/
ael coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode
//
ende s(eigneu)[r] cornelis de berges hac xi[a]/
maii 1729
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator