SAL7612, Act: R°343.2-V°346.1 (145 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°343.2-V°346.1  
Act
Date: 1730-05-23

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die procu/
ratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Alsoo weijlen jo(ffrouw)[e] gerina vanden poel/
ende alsnu die weesen van wijlen/
jon(cke)[r] marck anthoen d amezaga in/
sijn leven heere van bossuijt et(ceter)[a] ende/
vr(ouw)[e] m a deens wettige ghehuijsschen/
ten laste van d erfgenaemen peeter caes/
te vorens jan caes cum suis sijn/
heffende eene jaerelijcxe rente van/
dreijentwintigh guldens valle(nde) den/
thiensten novembris waer over de selve/
erfgenaemen caes hebbende willen/
formeren eenigh dispuet ter saecke/
wijlen jo(ffrouw)[e] vanden poel hadde v(er)leden
//
eene quittantie sustinere(nde) dat middele/
de selve e(nde) het overgeven van eenen bosch/
de schrieck haeghe onder wesbeeck/
de selve rente van drijentwintigh gul(den)s/
voors(chreven) soude coemen te cesseren doch/
eijndelijck bevreijende hen ongelijck/
ende om te voorcoemen [aen] allen voordere/
geschillen ende processen dijer soude/
hebben connen resulteren sijn desen 7[e]/
februarii 1730 gecompareert jan/
raemaeckers ende elisabeth peeters/
gehuijsschen innegesetenen van waenrode/
eenen der erfgenaemen van dito caes/
uxoris nomine denwelcken bij desen/
hebben verclaert t approberen ende/
herkennen soo sij doen bij dese tegenwoor/
dighe acte de voors(chreven) rente van drij/
entwintigh gul(den)s jaerelijcx gelovende/
de selve allen jaeren wel deughdelijck/
e(nde) personelijck te betaelen aendie voors(chreven)/
heere d amezaga ofte hen actie hebbe(nde)/
totte effective quijtinghe toe die sal/
moeten geschieden t eender reijse ende/
met de verloopen volgens de creatie/
der selve rente e(nde) primitive constitutien/
aen welcke bij desen niet en wordt/
geinnoveert staende bepandt opde/
goederen inde selve constitutie uijt/
gedruckt vande welcke den voors(chreven)
//
comparant in desen e(nde) sijne huijsvr(ouw)e/
genochsaeme kennisse sijn hebbende/
e(nde) van welcke hen bij dese cessie van/
actie wort gegeven met constitutie/
ad realisandum in forma sonder guar/
rand neque iuris neque facti Stelle(nde)/
voorders tot pant e(nde) onderpandt der/
selve rente van dreijentwintigh gul(den)s/
alnoch huijs hof apendentien e(nde) dependentien/
van dijen boomgaert et(ceter)[a] groot vier/
bunderen onbegrepen maete gelegen/
onder waenrode e(nde) beckevoort tot netel/
seep regenoten oist den heere baron/
van waenroij suijt die begaerden van/
diest noort die oratorien van schepen/
heuvel ende west die straet van cattebeeck/
naer wesbeke Item drij sillen nijet/
verre van daer gelegen op het oister/
velt onder beckevoort regenoten die/
selve straet oist wittevrauwen van/
thienen suijt peeter nijs noort Item/
onderhalff sille int selve velt reg(eno)ten/
die selve straet oost peeter nijs suijt/
begaerden van diest noort ende die/
comparanten west Item een halff/
boinder opt selve velt regenoten den/
selven jan raijmaeckers oost d oxcele/
renstraet ost dreff van jan van thienen/
goet den selven comparant competerende
//
noort adriaen nijs west e(nde) het begijnhoff/
van loven e(nde) voorts generaelijck allen/
sijn recht actie ende gerechtigheijt/
die hij is hebbe(nde) tot de goederen daer/
e(nde) daer ontrent gelegen wesende belast/
aen jo(ffrouw)[e] vuchelen geestelijcke dochter/
tot diest met eene rente van vijff/
hondert vijftigh guldens capitaels/
wisselgelt croiserende den penninck/
sestien welcke voors(chreven) capitaelen van/
vijff hondert vijftigh guldens voors(chreven)/
door ordre vanden heere president/
van den steen ende mijnheer van dieven/
momboirs vande weesen naerbeschreven/
den selven raijmaeckers ende sijne huijsvr(ouw)e/
elisabeth peeters om die selve rente/
aende voorn(oempde) geestelijcke dochter tot/
diest te lossen Bekennen reelijck e(nde)/
in contante penningen voorts comende/
vande revenuen der voors(chreven) weesen jon(cke)[r]/
damezaga door handen vanden onderges(chreven)/
notaris als rentm(eeste)[r] der selve ontfangen/
te hebben dienende dese voor absolute/
quittantie met geloefte van te sullen/
doen blijcken vande voors(chreven) lossinge binnen/
den tijdt van dreij maenden gelovende/
die voors(chreven) ierste comparanten voor die/
selve somme van vijff hondert vijftich/
guldens capitaels aendie voorn(oempden) weesen
//
jo(ncke)[r] damezaga den onderges(chreven) notaris/
in hennen naem acceptere(nde) jaerlijcx te/
betaelen eene rente van tweentwintigh/
guldens thien stuijvers ende alsoo/
mette gene van drijentwintigh gul(den)s/
hier boven vermelt bij reductie oock/
ten penninck vier par cent die so(m)me/
van sessendertigh guldens thien/
stuijvers sjaers precieselijck te betaelen/
den vijfthiensten meert van iederen/
jaere ende alsoo voor d ierste jaer/
den 15[e] meert 1731 ende alsoo allen/
jaeren totte quijtinge toe die sal/
mogen geschieden als die rentgelders/
sal gelieven in twee termeijnen nae/
mentlijck met het capitael e(nde) v(er)loops/
van iedere respective rente los ende/
vreij van allen xx[e] penn(inghen) reele personele/
als mixte lasten niettegenstaende eenich/
placcaerten ter contrarien daer aen/
dirogerende ende renuntiere(nde) mits/
desen waranderende sij comparanten de selve/
panden niet meer belast te wesen in/
renten ofte chijnsen als met twee/
guldens thien stuijvers aenden autaer/
van s(in)t catharina tot binckum e(nde)
//
vijfthien stuijvers aenden prins van oragnien/
sonder meer daer voor garantschap gelo/
vende ende genoch te doen ende des/
versocht sijnde altijdt naedere hipotecke/
te sullen stellen e(nde) de selve rente alle/
jaeren deughdelijck ende personelijck/
te sullen betaelen onder obligatie van/
henne respective persoonen e(nde) goederen/
present e(nde) toecomende e(nde) erffgenaemen/
ieder in solidum alles onder condem/
natie voluntair te decreteren inden/
raede van brabant schepenen van/
waenrode ende elders anders sonder/
voorgae(nde) dagement met constitutie/
aen iedereen thoonder deser om et(ceter)[a] als/
oock om te compareren voor. heeren/
schepenen der stadt loven e(nde) aldaer te/
consenteren in slaijen ende beleijde/
van mainmise decreet e(nde) herdecreet/
van dijen oock sonder voorgaende/
dagement met constitutie ad realisandum/
voor rechter competent naer geliefte/
des rentdoenders promittentes ratum/
et gratum onder renuntiatie van/
alle privilegien naementlijck de/
non numerata pecunia senat(us) consult(i)/
vell(eiam) auth(enticum) si qua mulier per me
//
certierate sunt mits welcken/
soo sal den bosch de schrieck haege/
die oock voor de selve rente sal/
blijven geaffecteert weder keeren/
ten behoeve vandie rentlichteren cum/
clausula ad realisandum constituere(nde)/
et(ceter)[a] mits proffiterende bij die voors(chreven)/
weesen den cap van het hout tegen/
woordigh daerop staende blijve(nde) alle/
andere pretensien die ten opsichte/
vande rente van drijentwintigh gul(den)s/
ende van de schrieck haege soude comen/
wesen geformeert doodt ende teniet/
tot datum deser Actum binnen thienen/
date als boven present als getuijghen/
francois trullens e(nde) m(eeste)[r] otto van goit/
senhoven e(nde) is de minute deser/
die geschreven is op segel van twelff/
stuijvers onderteeckent in raeijmaeckers/
met het marck van elisabeth peeters/
Onderteeckent franciscus strullens/
e(nde) otto van goitsenhoven et a me Onder/
stont quod attestor signatum s(eigneu)[r] /
paesmans not(ari)s 1730 Aldus v(er)nieuwt/
e(nde) herkent door den voornoempden/
geconstitueerden die voorstae(nde) acte/
notariael in alle e(nde) igewelcke haere/
poincten e(nde) clausulen obliga(ndo) submitte(ndo)
//
ac renuntia(ndo) et(ceter)[a] coram jon(cke)[r] albert/
francois van winghe e(nde) s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen hac xxiii[a]/
maii 1730
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-27 by Jos Jonckheer