SAL7612, Act: V°175.2-R°178.1 (80 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°175.2-R°178.1  
Act
Date: 1730-01-17

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoor/
dighe letteren sullen sien ofte hooren/
lesen saluijt wij joncker albert/
francois van winghe joncker gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu/
laijens s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges alle schepenen/
der stadt loven doen condt met/
kenisse der waerheijt dat alsoo d heer/
joannes joachim demuller ofte/
desselffs representanten met schepene/
brieven deser stadt verbonden ende/
verobligeert staen aen s(eigneu)[r] maximiliaen/
emanuel kerselaers innegesetenen/
deser stadt in eene somme van/
dreij hondert vijffenviertigh guldens/
seventhien stuijvers courant breeder/
uijtwijsens die brieven daer van sijnde/
de date 27 october 1729 in hac camera/
ende om te comen tot vastigheijt e(nde)/
betaelinghe der voorschreven somme/
soo sijn aen den voors(chreven) kerselaers
//
verleent geweest deser stadts opene/
brieven van mainmise opde goederen/
des voors(chreven) verobligeerden dewelcke/
oock behoorelijck ter executie sijn/
gestelt geweest door den bode/
peeter colebrant ende in sijne als in/
ons gen(edichs) heere des keijsers ende coninck/
e(nde) j(oncke)r deser stadts handen ten behoeve/
vanden impetrant genomen e(nde) signantelijck/
de hellicht ofte soo veel als den voors(chreven)/
d heere muller is competerende in dreij/
daghmaelen lants gelegen onder werchter/
regenoten s heeren straete ter eenre guilliam/
van roost ter tweedre de straete ter/
derdere/
Item de hellicht van eene rente van/
vierthien guldens sjaers die is gelle(nde)/
christiaen pols innegesetenen van opvelp/
ofte soo veel als den voors(chreven) heere de/
muller inde selve soude competeren/
Item de hellicht van eene rente van/
vijff guldens sjaers die sijn gellende/
d erffgenaemen francois matteijs over/
sekere huijs et(ceter)[a] tot willebringe ofte/
soo veel als den voors(chreven) heere in de/
selve soude competeren hebbe(nde) den/
voors(chreven) impetrant tot de voors(chreven) goederen
//
behoorelijck gelijdt volgens den relaese/
in dorso der selve brieven gestelt die/
oock opden 18[e] november 1729 sijn/
gedecreteert ende verclaert executoriael/
sijnde de voors(chreven) verobligeerde gedaeght/
geweest bij relaes op segel van den dienaer/
laureijs janssens ut hic retulit inde/
persoon van n [vacat] halgoet off(iciae)[l] der draperije/
als curateur vanden huijse van dito/
muller ofte achtergelaeten boedel e(nde)/
den eerw(eerdighen) heere van limborgh priester et(ceter)[a]/
e(nde) den heere .... rega doctor/
e(nde) primarius d der universiteijt alhier/
als momboiren der minderjarighe kinderen/
vanden voors(chreven) demuller ende midts/
houder non comparitie nochte oppositie/
soo sijn aenden voors(chreven) impetrant v(er)leent/
geweest voordere brieven van executarien/
dewelke oock behoorelijck ter executie/
sijn gestelt geweest door den voors(chreven) peeter/
bode peeter colebrant met affictie/
van billjetten inhaudende specificatie/
der voors(chreven) panden waer e(nde) wanneer/
de selve souden vercocht worden e(nde)/
sijn dijenvolgens binnen werchter/
ten huijse van joannes van leemputte/
herbergier aldaer met dispensatie der/
heeren schepenen geobtineert bij sijne/
requesten gepresenteert e(nde) geappointeert
//
den 19e november 1729 onderteeckent/
s(eigneu)[r] van besten 1729 alhier in originali/
gebleken gehouden twee behoorelijcke/
sitdaeghen van vierthien tot vierthien/
daeghen waer van den lesten is geweest/
opden sesden december 1729 alswan/
neer de voors(chreven) plecke lants [int geheel] onder/
werchter ten uijtganck der brandende/
kersse is gebleven aen joannes van/
leemputte soo voor hem als de gene/
door hem te nomineren voor de somme/
van twee hondert vijffendertigh guldens/
e(nde) het [de hellicht ofte paert e(nde)] deel inde voors(chreven) rente van/
vierthien guldens gelijck oock de hellicht/
ofte paert e(nde) deel inde rente/
van vijff guldens sjaers als voors(chreven)/
ten uijtganck der brandende keirsse/
gebleven aen s(eigneu)[r] franciscus guillielmus/
schibaut teweten het paert inde gene/
van vierthien guldens sjaers voor de/
somme van vijfftigh guldens e(nde) de/
gerechtigheijt der inde gene van vijff/
guldens sjaers voor de somme van/
dertigh guldens alles ingevolge die/
conditien daer over gehouden door/
officiael van ranst die alhier beneffens/
de voors(chreven) bescheeden in originali gesien
//
worden gehouden voor geinsereert ende/
gerepeteert welcken volgens naer dien/
ons is gebleken het consent der v(er)obligeerde/
tot voltrecken deser goedenisse van evictie/
alvorens daer toe den voors(chreven) heere de/
muller bij edicte ter puijen gelijck oock/
alle andere die totte voors(chreven) goederen/
eenigh recht ofte actie soude wilden/
pretenderen gedaeght sijnde beneffens/
den voors(chreven) halgoet als curateur e(nde) die/
voors(chreven) heeren van limborgh e(nde) rega als/
momboiren door den voors(chreven) dienaer/
janssens ut quoque retulit e(nde) mits/
non comparitie nochte oppositie soo/
is versocht dat voorts soude worden gepro/
cedeert tot den voors(chreven) decrete doen/
te weten dat bij ons schepenen voors(chreven)/
wel e(nde) int lanck oversien hebbe(nde) die/
voors(chreven) bescheeden vercoopinghe conditien/
e(nde) alle het gene daer uijt ende naer is/
gevolght procedere(nde) alsoo tot d interpositie/
vanden voors(chreven) decrete hebben wij schepenen/
voorgenoempt ter manisse des heeren/
lieutenant meijers mits d absentie/
des heeren meijers daer over staende/
van wegens s heeren hertoghe van b(ra)bant/
e(nde) van sijn recht van naerderschap verteij/
gende bij onsen vonnisse geauthoriseert
//
e(nde) authoriseren bij desen allent gene/
in desen gedaen is geweest ende voorts/
tegens alle die gene e(nde) geactioneerde/
alsnu noch behoorelijck voorts geroepen/
sijnde e(nde) niet comparere(nde) default e(nde)/
contumatie gevende e(nde) voort proffijt/
van dijen hun van alsulcken recht ende/
actie hun aen ende tot de voors(chreven) goederen/
competere(nde) secludere(nde) hebben wij de/
selve goet e(nde) renten naervoorgae(nde) nominatie/
gedaen bij den voors(cheven) j(oanne)s vanleemputte/
e(nde) franciscus guillielmus thibaut aenge/
wesen ende aenwijsen bij desen aen de/
kinderen van den voorsc(hreven) demuller/
om alle de selve bij hen gebruijckt/
e(nde) geproffiteert te worden als alle/
[henne] andere goederen e(nde) is daer inne/
alvolgens met alle ende igewelcke/
solemniteijten van rechten behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft den officiael festraets/
present e(nde) accepterende in den naem e(nde)/
ten behoeve vande voors(chreven) kinderen met/
naeme ludovicus antonius ende/
wolfgangus [henricus] demuller v(er)weckt uijt/
den schoode van wijlen vr(ouw)e cath(arin)[a] francoise/
briers met toestemminge van hunne/
[voors(chreven)] momboiren et satis et waras prout latius/
als inde voornoempde conditien actum/
17[a] januarii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris