SAL7612, Act: V°337.2-R°340.1 (144 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°337.2-R°340.1  
Act
Date: 1730-05-22

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naer/
volgende acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere naer/
volgende op heden 24 april 1730
//
voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residere(nde) present die getuijghen/
naergenoempt comparere(nde) wouter toels/
innegesetenen pachter van wilsele e(nde)/
maria rosseels gehuijsschen dewelcke/
hebben verclaert afstandt te doen van/
allen het recht e(nde) actie die sij compa/
ranten sijn hebbende uijt crachte van/
seker billjet van transport onderteec/
kent judocus deconinck met het/
mercq van jan schrijvers in forme van/
een cruijs alhier gesien tot seker/
vierendeel lants gelegen op het hoijvelt/
onder wilsele regenoten den h(eilighen) geest ter/
i[e] het paus collegie ter ii[e] den s(eigneu)[ris]/
van besten ter iii[e] ende hendrick mertens/
ter vierdere seijden ende dat ten/
behoeve vande erfgenaemen meubilier/
van wijlen gilis vaes alhier present/
e(nde) accepterende soo voor hun als voor/
den genen bij hun te nomineren om e(nde)/
voor de somme van eenentwintigh/
guldens courant welcke somme de/
voors(chreven) erfgenaemen acceptanten/
in desen geloven te tellen ae(n) voors(chreven)/
eerste comparanten tusschen datum/
deser ende acht daeghen mits welck
//
e(nde) mits effectuere(nde) t gene voors(chreven) is de/
voors(chreven) eerste comparanten verclaeren h(ier)inne/
geen recht noch actie meer te hebben/
nochte te reserveren tot het goet voors(chreven)/
dan tselve geheelijck te hebben gere/
trocedeert ten behoeve als voor/
de selve opden voet voors(chreven) surrogere(nde)/
in hunne plaetse e(nde) stede eodem iure/
constituerende ten effecte van dijen onwe/
deroepelijck een ieder thoonder deser ofte/
dobbel dijer om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven ende/
alomme elders omden inhoudt deser/
aldaer te laeten vernieuwen ende te/
consenteren inde gewillige condemnatie/
sonder voorgae(nde) daegement niettegenstae(nde)/
eenige suranneringhe Aldus gepasseert/
binnen loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van francois joseph gilbert ende van/
carolus [boromeus] adams getuijghen hier toe v(er)socht/
die minute originele deser becleet/
met behoorelijcken segel Onderteeckent/
wauter tuijls met het marck van maria/
rosseels bij forme van een cruijs met/
het marck van peeter vander hulst bij/
forme van een cruijs christoff werner/
met het marck van petronella vander
//
hulst bij forme van een cruijs met het/
marck van barbara vander hulst bij/
forme van een cruijs met het marck/
van maria romvaux bij forme van een/
cruijs f(rancois) j(oseph) gilbert 1730 carolus/
adams Onderstont mij present signatum/
j c fizenne not(ari)s Leeger stont wij/
verclaeren te surrogeren s(eigneu)[r] andries/
van meerbeeck alhier present e(nde) accep/
terende in het goet hier boven vermelt/
op conditien dat hij sal betaelen de voors(chreven)/
somme van eenentwintigh guldens/
in het contract hier boven vermelt/
boven alnoch eene somme van negen/
guldens courant dewelcke wij v(er)claeren/
ontfangen te hebben uijt handen vanden/
voors(chreven) van meerbeeck diene(nde) dese/
voor quittantie surrogere(nde) dijenvolgens/
opdijen voet den voors(chreven) van meerbeeck/
in hunne plaetse ende stede met het/
selve recht consentere(nde) in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse in forma actum loven desen/
derden maii 1730 e(nde) was onderteeckent/
met het marck van peeter verhulst bij/
forme van een cruijs met het marck van/
petronella vander hulst bij forme van/
een cruijs christoff werner met het/
marck van maria romvaux bij forme
//
van een cruijs e(nde) andries van meerbeeck/
Onderstont mij present [signatum] j c fizenne testis/
Leeger stont ontfangen uijt handen van/
s(eigneu)[r] andries van meerbeeck de somme/
van eenentwintigh guldens in voldoenin/
ghe vanden coopprijs vant goet breeder/
vermelt int medegae(nde) contract diene(nde)/
dese desaengae(nde) voor volle e(nde) absolute/
quittantie consentere(nde) als int selve/
actum loven desen 18[e] maii 1730 signatum/
wauter tuijls Leeger stont mij p(re)sent/
signatum j c fizenne testis Leeger/
stont concordantiam cum suo originali/
attestor signatum j c: fizenne not(ari)s/
1730 Aldus vernieuwt ende herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten ende clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse des/
heeren meijers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse het dachmael vierendeel/
lants inden voors(chreven) contracte breeder/
v(er)melt e(nde) in sijne regenoten onder wilsele/
gespecificeert e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e]/
van rechten behoorelijck ontgoijt ende/
onterft sijnde soo sijn int is int/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r]
//
andries van meerbeeck present alhier/
den procur(eur) fizenne e(nde) ten behoeve van(den)/
voors(chreven) van meerbeeck ofte desselffs/
actie hebbe(nde) acceptere(nde) et satis et/
waras prout latius in dicto procuratorio/
coram eisdem eodem 1730
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-27 by Jos Jonckheer