SAL7613, Act: R°135.2-V°136.1 (54 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°135.2-V°136.1  
Act
Date: 1730-11-21

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers ende wijsdomme der/
naerbes(chreven) heere schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst omde naervolgende acte/
notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere
//
naervolge(nde) Op heden desen xiv meert/
1724 compareerden voor mij openbaer/
notaris bijden souverijnen raede/
van brabant geadmitteert binnen/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt joos coppens e(nde)/
elisabeth demol gehuijsschen inne/
gesetenen van huldenberghe diewelcke/
hebben bekent soo ende gelijck sij/
sijn doende bij dese vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben aen e(nde)/
ten behoeve van peeter vanden dael/
den jonghen ende anna giellis sijne/
huijsvrouwe seecker daghmael/
lants onbegrepen der maete gelegen/
binnen den dorpe van loonbeeck in het/
brullevelt regenoten gillis van pee/
ter eenre d erfgenaemen de cock ter/
tweedre d erfgenaemen ransart ter/
derdere e(nde) vierdere sijden den selven/
vanden dael alhier present e(nde) in/
coop acceptere(nde) soo t sijnen als ten/
behoeve van sijne voors(chreven) huijsvrouwe/
e(nde) henne erfgenaemen e(nde) dat voor/
e(nde) mits eene somme van sestigh/
guldens courant gelt den schellinck/
tot seven stuijvers den pattacon tot
//
twee guldens ende sesthien stuijvers/
e(nde) d andere specien van gelt naeradve/
nant gerekent welcke somme de/
transportanten bekennen bij dese ontfan/
ghen te hebben vande acceptanten diene(nde)/
dese diensvolgens voor absolute quitt(anti)[e]/
sonder van voordere te moeten doceren/
waranderende het voors(chreven) daghmael lant/
op eenighen clijnen grondt chijns indien/
bevonden wort daerop uijt te gaen/
in welcken ghevalle bij de transportanten/
tegen den penninck sevenentwintigh/
aende acceptanten sal moeten goet/
gedaen worden Belove(nde) sij transportanten/
niet voorders belast ofte v(er)alieneert/
te wesen gelove(nde) daer voor guarrant/
onder obligatie submissie e(nde) renuntiatie/
in forma constituerende onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte copije/
authentiecq der selve om te compareren/
voor die heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven meijer e(nde) schepenen van/
loonbeeck e(nde) alomme elders voor alle/
rechten e(nde) rechter competent ten/
eijnde van vernieuwinghe e(nde) herkentenisse/
deser consentere(nde) aldaer inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse sonder voorgae(nde) daeghement/
promittentes semper ratum et gratum
//
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen den/
voors(chreven) dorpe van huldenberghe ter pre/
sentie van joannes coppens e(nde) joos/
vandermeiren als getuijghen hier over/
geroepen e(nde) gebeden sijnde de minute/
deser geschreven op competenten segel/
bijde transportanten acceptanten ende/
getuijghen beneffens mij notario onder/
teeckent Onderstont quod attestor/
signatum j b debecker not(ari)s 1724/
Aldus vernieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven) heeren/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbeschreven/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse het daghmael/
lants inden voors(chreven) contracte breeder/
vermelt e(nde) in sijne regenoten gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo sijn int/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft peeter/
vanden dael ende anna giellis gehuijs/
schen present alhier den procureur/
fisco e(nde) t hennen behoeve acceptere(nde) et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jon(ke)[r] eisdem eodem
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator