SAL7613, Act: R°257.2-V°258.1 (95 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°257.2-V°258.1  
Act
Date: 1731-02-12

Transcription

2019-05-16 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolgende acte notariael alhier/
te vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert sijnde/
bij die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op heden desen/
thienden februarii 1731 compareerende/
voor mij openbaer notaris geadmitteert/
bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van/
brabant tot loven residerende e(nde) inde/
presentie van die getuijghen naerge-/
noempt joanna dones wed(uw)[e] wijlen/
martinus hollants geassisteert met haeren
//
twee kinderen te weten maria hollants/
getrauwt met jan vercammen e(nde) leonardus/
hollants bejaerde kinderen soo sij/
verclaerden voor die proprieteijt ende/
de voors(chreven) wed(uw)[e] voor die tochte voor eenen/
staeck, e(nde) jouffrauwe maria hollants bejaerde/
geestelijcke dochter voor den anderen staeck/
welcke comparanten hebben vercocht gece-/
deert e(nde) getransporteert te hebben soo e(nde)/
gelijck sij vercoopen cederen e(nde) transporteren/
mits desen aen s(eigneu)[r] alexander robijns ende/
jouff(rouw)[e] maria bartomville gehuijsschen alhier/
present e(nde) in coop acceptere(nde) een daghmael/
lants salvo iusto gelegen onder de/
banderije van herent regenoten de nieuwe/
gemaeckt brugge ter eendere den waterloop/
beneden ter tweedre guilliam claes ter/
derdere iederen staeck voor die hellicht/
voorts comende van nicolaus hollants e(nde) dat/
om ende voor de somme van vijftigh/
guldens courant gelt den schellinck tot/
seven stuijvers e(nde) alle andere specien naerad-/
venant gerekent dienende dese voor volle/
quitt(anti)[e] sonder andere te moeten doceren/
boven den last van eenen cheijns van sesse/
stuijvers drije oorden ingevalle, die/
acceptanten sullen moeten draghen, warandere(nde)/
het voors(chreven) daghmael niet voorders te/
wesen belast sonder eenigh garrandt te
//
moeten presteren verclaere(nde) die voors(chreven)/
comparanten tot het voors(chreven) goet geene actie/
ofte reght meer te hebben directelijck noghte/
indirectelijck dan te wesen ten vollen/
vernoeght, consenterende inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse voor alle heere hoven daer het/
d' acceptanten gelieven sullen alles onder/
obligatie van hunne respective persoonen/
ende goederen meubelen ende immeubelen/
present e(nde) toecomende met submissie ende/
renuntiatie als naer reghte constituere(nde)/
voorts partijen hinc inde onwederoepelijck/
n: n: ofte copije autentique der/
selver om te compareren soo voor den/
souverijnen raede van brabant heere/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde) allomme/
elders daer het van noode soude moghen/
wesen om den inhoudt deser te vernieuwen/
e(nde) te herkennen consenterende den gebrecke-/
lijcken inde condemnatie volontair sonder/
voorgae(nde) dagement promittentes ratum/
et gratum Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen/
loven ten daeghe maende e(nde) jaere voors(chreven)/
ter presentie van petrus jacquenet e(nde)/
carolus amandeau getuijghen ten dese/
aensocht d' originele minute deser becleedt/
sijnde met sijnen behoorelijcken segel hebben/
die respective transportanten, acceptanten/
e(nde) getuijghen beneffens mij notario onder-/
teeckent quod attestor e(nde) was onderteeckent
//
b(ernaert) franssens not(ariu)s pub(licu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden de/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des luetenant meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
het daghmael lants inden voors(chreven) contracte/
breeder v(er)melt e(nde) in sijne regenoten ge-/
specificeert e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo worden/
daer inne behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r]/
alexander robijns e(nde) jo(ffrouw)[e] maria bartomville/
gehuijsschen present alhier den procur(eur) franssens/
e(nde) ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jon(ke)[r] willelmus van/
bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges schepenen/
h(an)c 12[a] februarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator