SAL7613, Act: R°296.2-R°300.1 (109 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°296.2-R°300.1  
Act
Date: 1731-03-10

Transcription

2019-08-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den officiael van ranst om de/
naervolgende acte notariael alhier/
te vernieuwen ende sententieren
//
als thoonder vande selve gecon-/
stitueert sijnde volgens die procura-/
tie daerinne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght./
Op heden den vierthinsten janu-/
arii seventhien hondert een com-/
pareerde voor mij ondergeschreven/
notaris geadmitteert inden souve-/
rainen raede van brabant/
tot loven residerende ende die/
getuijgen naergenompt niclaes/
noel meijer van opvelpe e(nde)/
mulstede, hendrick de wever,/
jooris van dormael, hugo paige,/
jaecq rogier, gillis hannoset res-/
pective schepenen der heerelijck- /
hijt van opvelpe, hebben verclaert/
gelijck sij verclaeren mits dese/
ontfangen te hebben uijt handen/
vanden eerweirdighen heere hubertus
//
vanden berghen president van/
het collegie van dael deken/
vant cappittel van s(in)t[e] jacobs/
alhier drije hondert guldens in/
permisse wisselgelt waervoor/
sij geloven te betaelen eene/
jaerelijckxsche rente van vijff-/
thien guldens ten penninck/
vijff in permisse gelt ende in/
cas van prompte betaelinghe/
ses weken naer den valdagh/
ende geene cortinghe van twin-/
tighsten oft viertighsten pen-/
ninck, die op datum deser sal/
sijnen cours nemen ende alsoo/
d'eerste jaer sal comen te/
verscheijnen op den vierthinsten/
januarii vanden jaere seven-/
thien hondert twee sullen/
alsdan volstaen met vier ten/
hondert oock in permisse gelt
//
ende soo voorts van jaere/
tot jaere tot de quijtinghe/
toe, die t'allen tijde sal mogen/
geschieden met volle rente/
ende in permisse wisselgelt/
ende in cas de voors(chreven) compa-/
ranten de voors(chreven) comparanten/
capitaelen van drij hondert/
guldens niet en quaemen te/
rembourseren binnen de drij/
ierste jaeren soo verobligeren/
hun de selve comparanten/
elck in solidum behoorelijck/
ende sufficante hijpoteke te/
stellen ten contentemente/
vanden heere rentheffer/
ofte te besorghen t'hunnen/
coste behoorelijck octroije inden/
raede van brabant, gelovende/
voorts de selve comparanten
//
de selve rente wel ende loffe-/
lijck te betaelen alle jaeren/
als schult met recht overwonnen/
los ende vrije van alle/
impositien twintighste, vier-/
tighste oft andere gestelt oft/
naermaels te stellen, daervoor/
verobligerende elck in solidum/
hunne persoonen goederen/
meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende/
met renuntiatie aen alle privi-/
legien dese eenighsins contra-/
rierende ende naementlijck/
aen het privilegie ordinis ex-/
cussionis et divisionis, waer/
van sij onderricht sijn geweest/
ende tot naedere assurantie/
van dijen heeft den heere
//
van opvelp gecedeert e(nde)/
getransporteert voor drij toe-/
comende jaeren alle alsulcke/
cheijnsen bedragende s'jaers seven-/
envijftigh guldens drij s(tuiver)s./
Item ses halsteren coren/
twee halsters haver die hen/
schuldigh is het voors(chreven) collegie/
van dael over hun pachthoff/
ende goederen aldaer volgens/
d'acte daer van sijnde de date/
deser waervan copije authen-/
ticq wort gelevert in handen/
vanden voorschreven heere/
president, wordende dese pennin-/
gen gelicht om te rembour-/
seren aen s(eigneu)r van mol drij hon-/
dert guldens die hij gelicht hadde/
voor die achterstellen te betaelen/
der rente der annonciaten binnen
//
loven tot laste des voorschreven/
dorpe constituerende de selve/
comparanten alle thoonders/
deser om dese acte te doen/
ende laeten vernieuwen voor/
heeren meijer ende schepenen/
van loven, raede van brabant/
ende alomme elders, daer het/
soude mogen wesen van noode/
ende aldaer te consenteren/
inde condemnatie volontair/
sonder voorgaende dagement/
pro mittentes ratum et gratum/
obligando submitt(endo) ac ren(un)t(iando) pro/
ut in forma Aldus gedaen/
ende gepasseert binnen loven/
ten daghe maendt ende jaere/
als boven ter presentie van/
s(eigneu)r hironimus hannewijck ende/
petrus nicolaus tourteau getuijgen
//
e(nde) was die minute deser onder-/
teeckent nicolaus noel maijeur/
hendrick de wever goris van/
dormael teeckent als schepen/
ende bij forme van een/
cruijsken waerbij stondt/
dit is het marcq van jaecq/
rasier, ende met het mercq/
bij form van drij letters/
h. l. p. waer bij stondt dit/
is het merck van hugo paige/
ende met het merck bij form/
van een cruijsken dit is het/
merck van gille hannoset/
Onderstont me presente quod/
attestor ende was onderteec-/
kent n(icolaus) tourteau not(ari)s Onderstondt/
concordantium attestor signatum/
e. haelgoet not(ariu)s Aldus ver-/
nieuwt ende gesententieert de
//
voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen id movente pretare/
ter instantie van d'heer michael/
de hertogh tot laste van/
francis page sone e(nde) erffgen(aem)/
hugo page mitsgaeders tot laste/
van peeter marichael getrouwt/
met margarita rogier, bijde/
innegesetenen vanden dorpe/
van opvelp, om te comen/
tot vastighijt ende betaelinghe/
eender rente van vijfthien/
guldens wisselgelt t'jaers ver-/
schenen voor diversche jaeren/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van baienrieu laij-/
ens et(ceter)a, et s(eigneu)r cornelis de berghes/
hac x[e] martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator