SAL7613, Act: R°31.1-V°34.1 (13 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°31.1-V°34.1  
Act
Date: 1730-07-29

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordighijt des h(e)[re] meijers/
ende schepenen van loven naer te noemen/
ghestaen den officiael essinck den welcken/
uuijt crachte ende naer vermoghen van d on/
wederroepelijcke procuratie aen hem als thoon/
der gegeven geinsereert indie conditie gehou/
den bij den notaris r davidts e(nde) getuijghen ter/
instantie van d heer jacobus papet e(nde) jouff(rouw)[e]/
elisabeth lambrechts [gehuijsschen] als erffghenaemen van/
wijlen s(eigneu)[r] arnoldus lambrechts e(nde) van wijlen/
jouff(rouw)[e] maria stuijt in hun leven gehuijsschen/
waeren ende ouders heeft op gedraeghen ter/
manisse des voors(chreven) h(e)[re] meijers ende wijsdom/
me der naer beschreve heeren schepenen/
sekeren bosch mette boomen e(nde) schaerhoudt daer/
op staende groot sesse dachmaelen der maete/
onbegrepen ghenoempt spoelbosch soo ende/
ghelijck den selven geleghen is onder lubbeeck/
regenoten de straete van kerckum naer lubbeeck/
ter eenre d abdije van s(in)[te] geertruijden ter ii/
ende mijn heer van grave ter iii[e] e(nde) vierdere/
seijden aen(den) voors(chreven) jo(nke)[r] van grave h(e)[re] van bajen/
rieu e(nde) leijens opden xxvi maii lestleden als/
lesten hoogher ende verdieder ten uuijtgaen/
vande brandende kersse ghebleven om ende voor/
die somme van sesse hondert ende vijfftich gul/
dens guldens in permissen wisselgelt welcken/
volghens die voors(chreven) constituanten daeruuijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt ende onteerfft/
sijnde soo wordt daerinne gegoijt ende geeerfft/
jo(nke)[r] philippus josephus van grave present [den voors(chreven)] jo(nke)r
//
gilbert josephus van grave h(e)[re] van baienrieu/
e(nde) leijens sijnen vader den welcken alhier verclaert/
den voors(chreven) bosch ten behoeve van sijnen voors(chreven) voscr [sone]/
gecocht te hebben e(nde) alsoo den selven ten behoeve/
van sijnen sone t accepteren verclaere(nde) boven dijen/
den voors(chreven) [jo(nke)r] van graeve die coopsomme betaelt te/
hebben uuijtte penninghen procederende uuijt eene/
rente waer van het capitael was elffhondert ende/
sesendertich guldens wisselgelt ghequeten door die/
vrouwe baronnersse douariere de carloo aen sijne/
hooghw(eerdigen) den bisschop van ghendt volghens acte/
ghepasseert voor den notaris vande velde binnen/
die stadt brussele residerende in date xix augusti/
1729 ende oversulcx t selve te dienen voor reaplicaet/
waer van ons die quittantie is gebleken over e(nde) ter/
saecke van(den) voors(chreven) coop verleden bijden voors(chreven) notaris/
r davidts in date xx julii 1730 die alhier ghesien/
wordt gehouden voor geinsereert den voors(chreven) notaris/
davidts tot het verlegghen der voors(chreven) quitt(antie) volcoment/
lijck ghemachticht e(nde) geauthoriseert achtervolghens/
twee distincte procuratien waervan d eene is ver/
leijdt door jouff(rouw)[e] elisabeth lambrechts eenighe eijghene/
dochtere van wijlen mons(ieu)r arnoldus lambrechts e(nde) van/
jouff(rouw)[e] maria stuijt voor den h(e)[re] drossaert schouteth/
borghem(eeste)rs schepenen e(nde) raedt van berghen opten/
zoom in date junii 1730 onderteeckent m pel/
schroo s(ecreta)ris ende gesegelt met den ordinairen segel/
der voors(chreven) stadt gedruckt in groenen wasse e(nde) de/
tweede ghepasseert voor den not(ari)s martinus we/
kern residere(nde) binnen groeninghen [gorichen] e(nde) gelegaliseert/
in date 19 junii voors(chreven) ondert(eeckent) hend(rick) van schuijlen/
burch e(nde) gesegelt met den segel der voors(chreven) stadt ghe
//
druckt in roode hostie respective/
aen ons ghebleken ende alhier oock ge/
houden worden voor geinsereert et satis/
et waras pro ut latius pro ut latius/
als inde voorschr(even) geciteerde conditie/
coram d petrus de herckenrode h(e)[re]/
van roost e(nde) s(eigneu)r cornelis de berges hac/
xxix julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Copije van d ierste procuratie/
verleden op den proc(ureu)[r] davidts/
Wij drossaert schouteth borgem(eeste)rs/
schepenen ende raedt der stadt bergen/
op ten zoom verclaeren ende certificeren/
bij desen dat voor ons ghecompareert ende verschenen is jo(ffrouw)[e] elisabeth lambrechts/
eenige eijge dochter van wijlen mons(ieu)r/
arnoldus lambrechts en van jouff(rouw)[e] ma/
ria stuijt woonende binnen dese stadt/
huijsvr(ouw)e vande heer jacobus papet van/
drich ten dienste deser lande in guar/
nisoen leggende tot gorinesem als tot/
het naerbeschrevene van haeren voors(chreven) man/
geauthoriseert zijnde uuijt crachte van/
sekere authorisatie bij procuratie bij hem/
geparseert ingevolge de acte daer van sijnde
//
verleden voor den notaris martinus me/
kern ende sekere getuijghen tot gorinchem/
voorut opden 19 junii jongstleden alhier ver/
thoont ende gelesen de welcke ten dijen eijnde/
verclaerde te lauderen approberen en/
ageeren soo ende gelijck sij laudeert/
approbeert en agreeert bij desen de publiec/
que vercoopinghe bij haeren man en van haere/
comparante wegen gedaen door den notar/
ris m(eeste)r rumoldus davidts binnen loven/
in brabant residerende van sekeren bos/
met boomen en schaerhoudt daerop staende/
groot ontrent sesse dachmaelen onbegre/
pen der mate genoempt spoelbos soo ende/
gelijck den selven gelegen is onder lubbeeck/
regenoten de straete van kerckum naer lub/
beeck ter eester d abdije van s(in)[te] geertruijde/
ter tweeder mijn heer van graeve ter derde/
ende vierde sijde innegecocht bij den voorschr(even)/
heer van graeve h(e)[re] van baijenrieu e(nde) voor/
de somme van sesse hondert vijfftigh guldens/
boven de stomme hooghen andere ghestelde hooghen/
ende voordere rechten volghens conditien gevende/
sij comparante tot dijen volcomen machten procu/
ratie aenden voors(chreven) [not(ari)s] davidts om in hare comparante/
name ent wegen te ontfanghen de voors(chreven) cooppennin/
gen en andere rechten daervan dependerende quitan/
tie daerover te verlijden de comparante en haeren/
man uuijtten voors(chreven) bos te laeten ontgoeden en ont/
erven ende den voors(chreven) heere van grave daerinne/
te laeten goeden van erven en voorts generalijck daer
//
inne te doen allen t gene sij comparante/
present sijnde soude comen of moghen doen mits/
doende behoorelijcke rekeninghe in forma be/
lovende allen t gene den voors(chreven) gheconstitueerden/
daerinne alreede heeft ghedaen ende nog sal komen/
te doen altijt voor goet vast en van waarde/
te houden onder obligatie als na rechten/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen bergen/
opten zoom voorn(oemp)t desen xxvi[e] junii 1730/
t oirconde der waarheijt hebben wij dezen/
met ons stadts zegel doen becragtigen ende/
door onsen secretaris laeten onderteeckenen ende was/
onderteeckent
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Copije der tweede procuratie/
Op huijden den xix junii 1730 compareerde/
voor mij martinus mekern openbaer notaris/
bij den ed(ele) hove van holland geadmitteert binnen/
gorinchem residerende ter presentie vande/
nagenoemde getuijgen d heer jacobus papet/
vaendrig ten dienste deser lande in guarnisoen bin/
nen dese stadt mij notaris bekent in hauwelijck/
hebbende jouff(rouw)[e] elisabeth lambregs die eenige/
eijge dogter is van wijlen s(eigneu)r arnoldus lambregs/
en van jouff(rouw)[e] maria stuijt gehuijsschen waeren/
als sij leeffden welcken comparant authoriserende/
sijne voornoempde huijsvr(ouw)e om gelijcke acte/
als dese te passeren tot bergen daer haer woon/
plats is schaerden te lauderen approberen en/
agreeren soo ende gelijck hij laudeert approbeert/
en agreeert bij desen de publiecque vercoopinghe/
van sijne ende sijne huijsvrouwe wegen gedaen door
//
den notaris m(eeste)r rumoldus davidts binnen lo/
ven in brabant residerende van sekeren bos mette/
boomen en schaerhout daerop staende groot/
ontrent sesse daghmaelen onbegrepen der maete/
genaempt spoelbos soo ende gelijck den selven/
gelegen is onder lubbeeck regenoten de straete/
van kerckum naer lubbeeck ter eersten d abdije/
van s(in)[te] geertruijde ter ii mijn heer van graeve/
ter iii e(nde) iiii sijde innegecocht bij den voors(chreven) heere/
van grave h(e)[re] van bajenrieu e(nde) voor de somme/
van sesse hondert vijfftich guldens boven de stomme/
hoogen andere gestelde hoogen en voordere rechten/
volgens conditien gevende hij comparant tot dien/
volle macht en procuratie aen voors(chreven) notaris/
davidts om in sijne comparante name en twegen/
t ontfangen de voors(chreven) cooppenninghen en andere/
regten daervan dependerende quitantie daer/
over te verlijden de comparanten sijn huijs/
vrouw uuijtten voors(chreven) bos te sullen ontgoeden en ont/
erven en den voors(chreven) heere van grave daerinne te/
laeten goeden en erven en voorts generalijck daer/
inne te laeten doen alle t gene hij comparant/
present sijnde soude connen oft mogen doen mits/
doende behoorlijke rekening in forma belovende/
allen t gene den voors(chreven) geconstitueerde daerinne/
alrede heeft gedaen en noch sal comen te doen/
altijt voor goet vast en van waerde te houden/
onder obligatie als naer regten Aldus gedaen en/
gepasseert voor mij notaris voornomt ter/
presentie en overstaen van johannis marsereen/
en jacob mekern als getuijghen in dese versogt/
die de minute deses nevens den comparant en mij
//
notaris hebben onderteeckent dato als vooren/
Onderstont mij t oirconde e(nde) was onderteeckent/
mart(inus) mekern not(ariu)s pub(licu)s
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 3

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Copije der legalisatie staende in/
pede der voors(chreven) procuratie/
Wij borgemeesteren en regeerders der stadt/
gorinchem certificeren ende betuijgen bij/
dezen dat martinus mekern voorwien de/
bovenstaende agreatie en procuratie is gepas/
seert is publicq notaris in onse stadt reside/
rende en dat aen alle instrumenten voor hem/
verleden in en buijten rechte volcome gelooft/
wert gedeffereert wesmen gewoon is aen/
publickede instrumenten te doen in tijken/
der waerheijt is dese met stadts zegel becrag/
tigt en door den s(ecreta)ris onderteeckent Actum desen/
xix junii 1730 e(nde) was onderteeckent hend(rick)/
van schuijlenburch e(nde) gesegelt met den ordinairen/
segel gedruckt in roode hostie
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 4

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Copije van(de) quitt(antie) over den voors(chreven)/
coop verleden/
Ontfangen van jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave h(e)[re] van bajenrieu leijens etc(etera) de somme/
van sevenhondert sevenenvijfftich guldens thien/
stuijvers wissel gelt in voldoeninghe vande/
coopsomme van sekeren bosch groot sesse dagh/
malen geleghen onder lubbeeck genoempt spoel/
bosch bijden ondergeschr(even) als notaris vercocht/
ter instantie van d heer jacobus papet e(nde) jo(ffrouw)[e]/
elisabeth lambrechts Item bekent alnoch ontfan/
ghen te hebben de somme van sesthien guldens/
vierthien stuijvers wisselgelt voor de rechten/
van t houden der conditie e(nde) andere oncosten ge/
bruijckende totten ontfanck deser de twee respec/
tive procuratien verleden bijden voors(chreven) papet cum/
sua opden onderges(chreven) respective gepasseert voor
//
drossaert schouthet etc(etera) der stadt van berghen/
opten zoom in date xx junii 1730 e(nde) de procu/
ratie gepasseert voorden not(ari)s mekern reside/
rende tot gorinchem in date 20 junii alhier/
beijde gethoont consenterende dijenvolghens/
inde ontgoedenisse e(nde) goedenisse in forma loven/
desen xx julii 1730 e(nde) was onderteeckent r(umoldus)/
davidts q q 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator