SAL7613, Act: R°346.2-V°347.1 (123 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°346.2-V°347.1  
Act
Date: 1731-04-12

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere lieu-/
tenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer e(nde) schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den/
officiael goffart om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende t'herkennen als/
thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde volghens d'onwederroepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden desen 3 (decem)bris 1728 compareerde/
voor mij not(ari)s bij sijne maj(estij)[ts] souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residere(nde) present die getuij-/
ghen naergenoempt jouff(rouw)[e] maria/
susanna sara christiaens huijsvrouwe/
van d'heer theodorus otto alhier/
insgelijckx present ende sijne voors(chreven)/
huijsvrouwe tot hetgene naerbes(chreven) au-/
thoriserende, welcke comparante ver-/
claerde op te draeghen, cederen e(nde)/
transporteren soo e(nde) gelijck sij is/
doende bij desen aen e(nde) ten behoeve/
van d'heer jacobus franciscus bernard/
de bulloij e(nde) vrauwe maria isabella/
francisca christiaens sijne compagne
//
alhier insgelijckx present ende accep-/
terende dats te weten haer eerste/
comparants deel in de goederen/
achtergelaeten bij wijlen haere/
ouders ende aen haer competerende,/
breeder gespecificeert in d'acte/
van scheijdinghe e(nde) deijlinge tusschen/
haer e(nde) mede condividenten gemaeckt/
e(nde) gepasseert voor mij notario e(nde) sekere/
getuijghen op den 9[e] april 1726 tot/
welcke alhier gerefereert wort,/
welcke cessie e(nde) transport is geschiedt/
om e(nde) mits eene jaerelijcksche/
rente van hondertdertigh gul(den)s/
courant gelt betaelbaer van jaere/
tot jaere in alsulcke munte als/
t'ideren valdage sal cours nemen,/
vrij van alle lasten xx[e] meerdere/
oft mindere penningen niettegenstaende/
eenighe placcaerten ter contrarie/
aen de welcke mits desen wel ex-/
presselijck wordt gederogeert, e(nde)/
waer van den eersten valdage sal/
sijn halff meert 1729 e(nde) soo voorts/
van jaere tot jaere totte effective/
quijtinghe toe teghens den penn(inck) xx[e]/
wisselgelt, welcke quijtinghe sal/
moghen geschieden als het de tweede/
comparanten gelieven sal in eene/
reijse ter somme van drij duijsent/
twee hondert vijfftigh gul(den)s wisselgelt
//
a rate van tijdt, mits welcke soo/
verclaerde de voors(chreven) eerste comparanten/
aen het voors(chreven) deel ofte portie geene/
actie ofte recht meer te reserveren,/
uuijtgenomen hetgene begrepen/
in den voors(chreven) act van scheijdinghe, raec-/
kende haere ongehoude suster sullende/
de voors(chreven) eerste comparanten doen/
casseren de rente van een duijsent/
een hondert e(nde) welff gul(den)s die sij was/
heffende op de voors(chreven) gemeijne ende/
gedeijlde goederen, constituerende/
dijenvolghens onwederroepelijck alle/
thoonders deser om te compareren/
voor meijer, schepenen deser stadt/
ende alomme elders aldaer den/
inhout deser vernieuwende e(nde) de voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] maria susanna sara christiaens/
behoorelijck te goeden vestigen ende/
erffven op die goederen in den voors(chreven) act/
van scheijdinghe vermelt ende compe-/
terende de tweede comparanten/
uuijtgenomen degene geleghen tot/
bierbeeck alleen ingevalle sij die selve/
quaeme te vercoopen andersints niet,/
sullende de voors(chreven) rente blijven/
behouden de nature van patrimonie/
e(nde) daer mede comen te cesseren d'acten/
gepasseert voor mij notario op den 19 apri-/
lis 1726. Aldus gedaen ten daege voors(chreven)/
ter presentie van guillielmus heerens/
e(nde) nicolaus billens getuijghen hier toe/
aensocht, sijnde de minute deser becleedt/
met behoorelijcken segel door de compa-
//
ranten beneffens mij notario/
ondert(eecken)t Onderstondt quod attestor/
e(nde) was ondert(eecken)t e haelgoet not(ari)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreven) acte notariael in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten,/
clausulen e(nde) ar(ticu)len, den welcken/
dijenvolghens ter maenisse des voors(chreven) heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
als voor ende wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke vertheijdenisse/
het deel in de goederen, waar van/
breeder in de voors(chreven) acte notariael, e(nde)/
de selve goederen gespecificeert in/
d'acte van scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
gepasseert voor den notaris haelgoet e(nde)/
sekere getuijghen op den 9 april 1726/
tot welcke alhier wort gerefereert,/
e(nde) daer uijt bij ordonnantie van rechte/
behoorelijck ontgoeijdt e(nde) onterft sijnde/
soo wort daer inne behoorelijck gegoeijt/
gevest e(nde) geerft d'heer jacobus franciscus/
bernard de bulloij e(nde) vrouwe maria/
isabella francisca christiaens sijne/
compaigne op den last van eene/
jaerelijcksche rente van hondert/
dertigh gul(den)s courant gelt/
[ten behoeve van jouff(rouw)[e] maria susanna christiaens wed(uw)[e] d'h(ee)[r] theodorus otto] e(nde) voordere/
conditien in de voors(chreven) acte notariael/
geexprimeert, present alhier den pro(cureu)r/
durij ten behoeve als voor acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio, coram h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus/
jacobus schoutens e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges/
schepenen hac 12 aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1733-08-17

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
Op heden desen/
17[e] aug(ustus) 1733/
is gebleken/
bij quitt(anti)[e] de/
date 8[a] huius/
onderteeckent/
de wed(uw)e otto/
dat de rente/
van hondert dertigh/
gul(den)s sjaers hier/
neffens int witte/
v(er)melt is gequeten/
door d'heer fran-/
ciscus bernard/
debulloij e(nde) vr(ouw)e/
maria isabella/
francisca christi-/
aens quare/
vacat/
quod attestor/
g(uilliam) van ranst off(iciae)l/
1733
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator