SAL7613, Act: R°398.1-V°400.1 (144 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°398.1-V°400.1  
Act
Date: 1731-05-09

Transcription

2019-11-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer-/
tenoemen gestaen den notaris/
ende officiael festraets omde/
naervolgende acte notariael al-/
hier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde vol-/
gens die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden den/
vierden maii 1731 compareerde/
voor borgem(eeste)ren ende schepenen/
der stadt ende lande van aerschot,/
jan hoelaerts, ende anna aerts/
wettighe gehuijsschen innegese-/
tenen van aerschot, dewelcke/
bekennen ten overstaen vanden/
eerw(eerdigen) heere anthoon commines/
ende den eerw(eerdigen) heere anthoon/
canonincken van onse lieve vrouwe
//
kercke van aerschot opgelicht ende/
ontfangen te hebben uijt handen/
van s(eigneu)[r] gillis somers als tegen-/
woordigh dienende kerckm(eeste)r van/
onse lieve vrouwe kercke alhier/
voors(chreven), eene somme van twee-/
hondert guldens loopende gelt/
den schellinck tot seven stuijvers/
ende d'andere specien naer advenant/
te reekenen, waer vooren sij/
comparanten jaerelijckx aen dese/
voors(chreven) kercke geloven te gelden/
ende te betaelen eene rente/
van acht guldens jaers los ende/
vrij van alle lasten soo van x/
xx 40 mindere ofte meerdere/
pen(ningen) alreede innegestelt, ofte hier/
naermaels inne te stellen, vallende/
de selve rente jaerelijckx den vierden/
maii waervan den vierden maii/
1732 den iersten valdagh wesen sal
//
ende soo voorts van jaere tot/
jaeren totte reele quijtinghe/
toe die sal moeten geschieden/
t'eender reijse altijt met cost/
van briven pontpen(nigen) mainmise/
in cas van beseth, gelovende/
de selve rente altijt goet te/
houden ofter in toecomende/
ijet aengebrake waer vooren/
verobligere(nde) henne respective/
persoonen ende goederen soo/
meublier, als immublier present/
ende toecomende ende naement-/
lijck tot hijpotecque, e(nde) assurantie/
der voors(chreven) rente sijn opdragende/
ende affectere(nde). Ierst een halff/
boender lants gelegen onder/
den nieuwroedenbergh reg(eno)ten/
jan briers ten weesten jan/
de groot ten oosten, d'abdije/
van s(in)[te] giertruijen binnen loven/
ten noorden
//
Item een daghmael lants gelegen/
buijten de schalluijnpoort, reg(eno)ten/
de straet gaende naer boisschot/
ten oosten p(ate)[r] thomas ten suijden/
ende ten weesten, het molen/
berchjen ten noorden/
Item alnogh een daghmael lants/
gelegen opde motte regenoten/
de broeckstraet ten weesten/
warandere(nde) de voors(chreven) parceelen/
van lants op s'heeren cheijns,/
ende rechte vanden gronde, sonder/
met eenighe andere laesten be-/
swaert te wesen dan nu voor-/
taen opde voors(chreven) rente van/
acht gul(den)s jaers die de voors(chreven) kercke/
daer op los e(nde) vrij is hebbende behoude(nde)/
waer over garrant e(nde) waerschap/
gelovende, constituerende ten dijen/
effecte onwederoepelijck mits desen/
den [vacat] ende alle thoonders deser
//
om hetgene voors(chreven) is te/
verni[e]uwen e(nde) te herkennen/
soo inden souverijnen raede van/
brabant loven, aerschot, ofte/
alomme elders daer het van/
noode wesen sal te geschieden/
om in cas van eegheene jae-/
rel(ijckxsche) betaelinghe als voors(chreven) is/
dese acte tot laste van gebrec-/
kelijcken te doen ende laeten/
duemen, ende verclaeren executo-/
riael in forma sonder voorgaende/
dagement, mede consentere(nde) om/
te gaen ende te compareren/
voor hoff e(nde) heer competent/
om de voors(chreven) panden voor de/
voors(chreven) rente wettel(ijck) te doen/
realiseren, ende te affecteren, mede/
in het maecken van belijde van/
mainmise mede int decreet e(nde)/
herdecreet vande heeren meijer/
ende schepenen der stadt loven
//
daerover te geven tot volcomen/
vastighijt ende affectatie der/
selver rente obl(igando) sub(mi)ttendo ac renunt(iando)/
pro ut in forma, hier waeren over/
d. van cantelbeeck ende dirickx/
borgem(eeste)ren, vanderbeken, verhaegen,/
ende dillen schepenen ha(n)c ut supra/
ende was d'originele minute/
deser bij de comparanten ende/
mij onderges(chreven) s(ecreta)ris onderteeckent opden/
segel competent. Onderstondt/
quod attestor ende was onderteec-/
kent e vander reken s(ecreta)ris. Aldus/
vernieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte notariael, bijden voornompden/
geconstitueerden in alle e(nde) iegewelcke/
sijne poincten clausulen ende ar-/
ticulen consentere(nde) als inde selve/
coram jo(nke)[r] francois van winghe/
et s(eigneu)r joannes van arenbergh/
hac ix maii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator