SAL7613, Act: R°411.2-V°413.1 (151 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°411.2-V°413.1  
Act
Date: 1731-05-25

Transcription

2019-11-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers [president schepene] mits d'absen-/
tie van den heere meijer ende sche-/
penen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] goffart om de naervol-/
gende acte notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen e(nde) t'herkennen/
als thoonder van de selve geconstitu-/
eert sijnde volghens d'onwederoepe-/
lijcke procuratie daerinne gein-/
sereert heeft dat gedaen als/
volght. Op heden xv[e] april 1731 voor
//
mij onders(chreven) openbaer notaris bij den/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residere(nde)/
ter presentie van de getuijghen/
naergenoempt compareerde se-/
bastiaen micchaux e(nde) maria de/
vijver gehuijsschen innegesetene/
van molenstede bij opvelpe, de/
welcke bekenden e(nde) verclaerden/
overgegeven gecedeert ende ge-/
transporteert te hebben/
soo e(nde) gel(ijck) sij doen bij desen aen e(nde)/
ten behoeve van sebastiaen/
le cerf innegesetene van neer-/
velp present e(nde) accepterende/
voor hem e(nde) sijne huijsvr(ouw)e agnes/
naveau e(nde) hunne naercomelin-/
ghen een halff bunder blockx/
uijt een meerder stuck van drij/
dachmaelen geleghen tot molenstede/
voors(chreve) regenoten in het geheel/
die straete van loven naer hoe-/
gaerden ter eenre, die erffg(enaem)[en]/
hannoset ter ii[re], die erffg(enaem)[en] n./
caron, nu den voors(chreven) sebastiaen/
micchaux ter iii[re], de erff(genaem)[en] wijlen/
den pensionaris van besten, nu/
guilliam page ter iiii[re] sijden/
welcke drij daghmaelen met twee/
voordere daghmaelen comende
//
van wijlen den voors(chreve) n. caron/
sijn belast in diversche parteijen/
aen den heere van opvelp en/
molenstede voors(chreve) alhier present/
e(nde) het voors(chreve) transport aggreere(nde),/
met verscheijde cheijnssen, te/
weten onderhalff daghmael van/
de voors(chreve) drij dachmaelen met/
ses ganssen en vijff halsteren coren,/
e(nde) het ander onderhalff daghmael/
met sesse ganssen e(nde) twelff molevaten/
coren s'jaers. Item het halff/
boender van caron met ses ganssen/
en twelff molevaten roghs, te/
saemen betaelt wordende bij/
moderatie met achtentwintigh/
gul(den)s s'jaers, soo dat die accep-/
tanten van de voors(chreve) twee/
gecedeerde daghmaelen daer in/
sullen draeghen vier pattacons/
s'jaers voor hunne quote, waer/
van de transportanten den/
achterstel sullen betaelen ende/
voldoen tot kersmisse toecomende/
van desen jaere 1731 inclues, gel(ovende)/
sij oock sullen betaelen de publicq(ue)/
dorps lasten van desen selven/
jaere 1731, mits daer teghens/
geniet ende het graen daer op/
alsnu staende, sonder meer, soo dat
//
sij acceptanten ten naestcomenden/
ooft in de stoppelen sullen treden/
in vollen eijgendom e(nde) possessie van/
het voors(chreve) halff boender, d'welck die/
voors(chreve) halff boender, d'welck die voors(chreve)/
transportanten bij desen waeran-/
deren voor eijghen, vrij e(nde) onbelast/
van hunnent'weghen, dan op die/
oude lasten hier boven uijtgesteken,/
regenoten het voors(chreve) halff boinder/
die voors(chreve) baene van loven naer/
hoegaerden ter eenre, de erff(genaem)[en]/
hannoset ter ii[re], die transportanten/
ter iii[re], den voors(chreve) guilliam page ter/
iiii[re] e(nde) de erffg(enaem)[en] merten van dormael/
ter vijffdere sijden, naer allen hetwelcke/
partijen geloven hun te reguleren/
constituerende parteijen een ieder/
thoonder deser oft copije authentiecq/
van dien om den inhout te ver-/
nieuwen, herkennen e(nde) laeten/
realiseren van hunnen tweghen/
voor hoff e(nde) heere competent tot/
opvelpe mitsgaeders aldaer te con-/
senteren in goedenisse e(nde) ontgoede-/
nisse naer stiel, als oock in cas/
van gebreck allen het selve te/
laeten slaen in condemnatie volun-/
tair tot laste van den gebrekelijcken/
cum expensis het sij voor den souve-/
reijnen raede van brabant, oft/
alomme elders, daer des noodt/
oft versocht mocht wesen, oock
//
sonder voorgaenden dagement/
gelovende, verbindende e(tceter)[a] actum/
loven ten teijde voors(chreve) ter presentie/
van guilliam nagels e(nde) guilliam/
huijghens getuijghen, sijnde de/
originele minute deser becleedt/
met behoorelijcke segel pampier/
van drij stuijvers, onderteeckent/
met het handtmerck van sebas-/
tianus micchaux bij forme van/
een cruijsken, maria de vijver/
o. f. crabeels d'opvelpe, met het/
handtmerck van sebastiaen/
de cerff, guilliam nagels, guil-/
liam huijghens, et a me/
notario Onderstondt quod attestor/
e(nde) was ondert(eecken)t p. gerardi/
not(ariu)s 1731./
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreve) acte notariael door den/
voornoemden geconstitueerden/
in alle ende igewelcke haere/
poincten clausulen ende ar(ticu)len/
den welcken dijenvolghens ter/
maenisse des heere presidents sche-/
pene mits d'absentie als voor/
e(nde) wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opgedrae-/
ghen met behoorelijcke vertheijdenisse/
het halff boinder blockx in de voors(chreve)
//
acte notariael breeder geinsereert/
e(nde) in de regenoten gespecificeert/
ende daer uijt bij ord(onnan)[tie] van rechten/
ongoeijt e(nde) onterft sijnde soo wordt/
daer inne behoorelijck gegoeijt,/
gevest e(nde) geerft den officiael essinck/
present accepterende in den/
naeme e(nde) ten behoeve van sebas-/
tiaen le cerf e(nde) agnes naveau/
gehuijsschen ingesetene van neer-/
velp voor hun e(nde) hunne naer-/
comelinghen op de lasten in/
de voors(chreve) acte notariael insge-/
lijckx breeder begrepen et satis/
et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jo(nke)r wilhelmo/
van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses/
schepenen hac 25 maii 1731/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator