SAL7613, Act: R°466.2-V°467.1 (171 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°466.2-V°467.1  
Act
Date: 1731-06-04

Transcription

2019-12-21 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren lieutenant/
meijers e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die
//
procuratie daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen inder maniere naervolgende op/
heden desen sesentwintighsten maii 1731/
comparerende voor mij openbaer notaris/
geadmitteert bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen/
raede van brabant tot loven residerende/
e(nde) inde presentie van die getuijghen naerge-/
nompt s(eigneu)[r] geeraerdt aerts peeter van/
estrebeeck ende peeter vanden schrick voor/
eenen staeck sonder guarrand voor hunnen/
staeck, jan salens jacquemina perdieus/
als getrouwt hebbende francis salens/
anthoen devijver als momboir der weesen/
voor den tweeden staeck, jan adams, francis/
van geel simon van hoven maria van hoven/
guilliam van hoven anthoen herremans/
voor den derden staeck ieder hun sterck-/
maeckende voor hunnen staeck welcke/
comparanten hebben bekent v(er)cocht gecedeert/
ende getransporteert te hebben soo ende/
gelijck sij vercoopen cederen e(nde) transporteren/
bij desen eene capitaele rente van drije/
hondert guldens courant geldt den schellinck/
tot seven stuijvers ende alle andere/
specien naeradvenant gerekent met het/
loopende jaer staende tot laste van guilliam/
luijckx ende anna scheijs gehuijsschen inne-/
gesetenen tot pellembergh volghens de/
bescheeden daer van sijnde gepasseert voor/
mij onderges(chreve) notaris den 26 julii 1726
//
aen s(eigneu)[r] jan ackermans e(nde) jo(uffrouw)[e] catharina/
artois insgelijckx gehuijsschen alhier present/
ende in coop accepterende voor jacquemina/
perdieus om ende voor gelijcke somme/
van drij hondert voors(chreve) guldens dienende/
dese voor quittantie verclaerende dijens/
volgens tot de voors(chreve) [rente] geene actie ofte/
recht meer te hebben directelijck noghte/
indirectelijck surrogerende dijens volgens/
de voors(chreve) gehuijsschen in hunne plaetse/
ende stede mede te betaelen de somme/
van twelff guldens courant voor het/
verschenen jaer dew(elcke) als nu bekennen/
ontfangen te hebben waranderende de/
voors(chreve) rente te wesen voor vrije eijghen/
e(nde) onbelast consentere(nde) inde ontgoedenisse/
ende goedenisse voor alle heeren hoven/
daer het d'acceptanten gelieven sullen/
onder obligatie van hunne respective/
persoonen ende goederen meubelen ende/
immeubelen present ende toecomende/
met submissie ende renontiatie als/
naer rechte constituerende voorts partijen/
hinc inde onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser [vacat] ofte copije autentique/
der selver om te compareren soo voor den/
souverijnen raede van brabant heere meijer/
ende schepenen van loven e(nde) alomme/
elders daer het van noode soude moghen
//
wesen consenterende den gebreckelijcken indie/
gewillige condemnatie sonder voorgaende/
dagement promittentes ratum et gratum/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daeghe maende ende jaere voors(chreve)/
ter presentie van s(eigneu)[r] petrus der boven/
e(nde) franciscus auseloos getuijghen ten/
desen aensocht die minute originele/
deser becleedt met behoorelijcken segel/
onderteeckent bijde comparanten acceptanten/
e(nde) van mij notaris Onderstont quod attestor/
signatum b(aptista) franssens not(ari)s. Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent door den voornoempden/
geconstitueerden die voors(chreve) acte notariael/
in alle ende igewelcke haere poincten/
ende clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des voornoempde meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreve) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse de rente van twelff guldens/
sjaers inden voors(chreve) contracte breeder/
v(er)melt e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechten behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo is inde selve gegoijt e(nde)/
geerft jacquemina perdieus present/
den procureur franssens ende ten behoeve/
van(den) selve perdieus accepterende et satis/
et waras prout latius in dicto procuratorio/
coram eisdem eodem/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator