SAL7613, Act: R°90.2-V°93.1 (37 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°90.2-V°93.1  
Act
Date: 1730-10-20

Transcription

2019-03-06 by pieter-jan lahaye
Alle diegene die dese letteren/
sullen sien oft hooren lesen saluijt/
wij jo(nke)[r] albert francois van/
winghe jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van baienrieu
//
laijens et(ceter)a jo(nke)[r] petrus de hercken/
rode heere van roost ende s(eigneu)r jo/
annes van arenbergh schepenen/
der stadt loven doen te weten/
met kennisse der waerheijt dat/
alsoo jan defij innegesetenen van/
hakendover peeter defij catharina/
ende joanna maria defij mitsgae/
ders michiel gion als getrouwt/
hebbende de voors(chreven) [vacat] defij alle/
innegesetenen van roosbeeck e(nde)/
erffgenaemen oft representanten/
van wijlen peeter defij ende/
catleijn bollen henne auders waeren/
met schepene briven deser stadt/
in date 26 aprilis 1662 in prima e(nde) xi april 1668/
[in 2[a]] verbonden ende verobligeert stonden/
aen d heer josephus michiel de her/
togh als erffgenaem van wijlen/
d heer ende m(eeste)r michiel de hertoghe/
in twee distincte rentiens d eene/
van sesse guldens vijff stuijvers/
e(nde) de tweede van drij guldens twee/
stuijvers twee oorden allen t jaers
//
ende verschenen waeren respec/
tive voor diversche jaeren/
welcke briven opden x maii 1662 in prima/
[e(nde) 16 aprilis 1668 in [2[a]]] sijn gedecreteert ende ver/
claert executoriael ende want/
die voors(chreven) verobligeerde sijn geble/
ven in faute van betaelinghe/
om de verloopen der selve twee/
rentiens te voldoen ende mits/
die suranneringhe vanden selven/
decrete soo sijn wegens den voors(chreven)/
d heer josephus michiel de hertogh/
de voors(chreven) verobligeerde gedaeght/
geworden met condtbrieven/
deser stadt geexploicteert door den/
bode matthijs de coninck ut retulit/
ten eijnde om de b(rieven) van mainmise/
op hunne goederen geslaegen naement/
lijck Eerst op een halff bunder/
lants gelegen op den wolput/
onder braeijssem regenoten de straete/
van breijssem [vacat]/
d erffgenaemen jo(nke)[r] jaspar roeloffs/
ter ii[re] ende de capelle ter iii[re]/
Item huijs ende hoff gelegen/
onder roosbeeck voors(chreven) groot ontrent/
een halff bunder regenoten de/
kercke van roosbeeck ter i[re]/
s heeren straete ter ii[re] peeter/
wandeleers ter iii[re] ende/
d erffgenaemen van geertruijden/
ter iiii[re] seijden te comen sien
//
herdecreteren ende verclaeren/
executoriael ende mits hunne/
non comparitie nochte oppositie/
soo sijn de voornoemde b(rieven) van main/
mise bij vonnisse van h(eren) ee? herge/
decreteert ende verclaert execu/
toriael op den xii[e] julii xvii[c] acht/
entwintigh om te comen tot/
vastigheijt ende assurantie der/
capitaele penningen ende verloop/
der voors(chreven) twee rentiens welcke/
aengemerckt soo sijn aen den/
voors(chreven) impetrant geaccordeert/
geworden voordere b(rieven) van/
proclamatie e(nde) executorien/
addresserende aen den eersten deser/
stadts boden om allen de voors(chreven)/
goederen behoorelijck met twee/
sitdaegen achtervolgens de/
privilegien der mainmise ter/
vente te stellen met affixie/
van billetten op die kerckdoren/
van roosbeeck aende breijssem/
hetwelck oock effectivelijck is/
geschiet inhoudende specificatie van/
panden plaetse waer ende wanneer/
de selve souden vercocht worden/
ende sijn dijenvolgens binnen den/
dorpe van roosbeeck ten huijse/
van hend(rick) van weddinghen/
herbergier aldaer gehouden twee/
behoorelijcke sitdaeghen van/
vierthien tot vierthien daeghen/
waer van den lesten is gehouden/
op den xxx[e] junii xvii[c] achten/
twintigh alswanneer den/
voors(chreven) goederen ten uijtganck
//
der brandende keerse sijn gebleven/
aen den voors(chreven) bode matthijs de/
coninck soo voor hem als voor/
den gene door hem te nomineren/
t saemen onder alnogh andere/
goederen voor ende omme de/
somme van twee hondert gul(den)s/
en twee hooghen alles wissel/
gelt alles achtervolgens die/
conditien daerover gehouden/
bij den officiael festraets/
die alhier beneffens de voors(chreven)/
bescheeden in originali gesien/
worden gehouden voor geinse/
reert ende gerepeteert welcken/
volgens sijn de voorschreven/
verobligeerde anderwerf gedaeght/
met condtbrieven deser stadt/
respective geexploicteert door/
den meergemelden matthijs ende/
joannes de coninck [boden] ut hic retu/
lerunt ten eijnde om te comen/
sien ende hooren over die voors(chreven)/
vercoopinge interponeren den/
decrete ende goedenisse oft/
wel hun daertegens t opponeren/
ende mits alwederomme hunder/
non comparitie nochte oppositie/
soo is versocht dat voorts soude/
worden geprocedeert tot/
den voors(chreven) decrete ende goede/
nisse doen te weten dat bij ons/
schepenen voors(chreven) wel ende/
int lanck oversien hebbende/
die voors(chreven) bescheeden vercoopinge
//
conditien ende allen hetgene/
daer uijt ende naer is gevolght/
procederende alsoo tot interpositie/
van den voors(chreven) decrete hebben/
wij schepenen voorgenoemt/
ter maenisse des luijtenants/
meijers mits d absentie des/
h(e)[re] meijers daer overstaende/
wegens sijne keijserlijcke ende/
conincklijcke maj(estij)[t] als hertoghe/
van brabant ende van sijn/
recht van naederschap vertijge(nde)/
bij onsen vonnisse geauthoriseert/
ende authoriseren bij desen/
allen hetgene in desen gedaen/
is geweest ende voorts/
tegens allen degene ende/
geactioneerde alsnu alnogh/
behoorelijck voorts geroepen/
sijnde ende niet comparerende/
default ende contumatie geve(nde)/
ende voort proffijt van dijen/
hun van alsulcken recht actie/
ende gerechtigheijt hun aen/
ende tot de voorschreve/
goederen competerende/
secluderende hebben wij de/
voorschreve goederen hier/
voorens breeder geinsereert/
ende regenoten gespecificeert/
groot t saemen met het huijs/
ontrent een bunder aenge/
wesen ende aenwijsende bij
//
desen bij nominatie van den voor/
noemden bode matthijs de coninck/
geregistereert geinsereert in/
sekere acte notariael gepasseert/
voor den notaris festraets/
ende sekere getuijgen in date/
sesden (septem)bris xvii[c] negenen/
twintigh ende waer naer/
oock wordt gerefereert/
bij desen aen ende ten behouve/
van maximiliaen lindekens/
welcken volgens soo wordt/
den voorschreven maximiliaen/
lindekens inde voors(chreven) twee parcee/
len van goederen daerinne begre/
pen het huijs voorgenompt be/
hoorelijck gegoijt gevest ende/
geerft met alle solemnitijten/
van rechts wegen gerequireert/
oft diegene bij hem te nomineren/
om bij hem ofte diegene bij/
hem te nomineren als voor/
gebruijckt ende geprofiteert/
te worden als alle andere sijne/
sijne [oft hunne] propre goederen present den/
officiael van ranst ende alle het/
gene [voors(chreven)] ten behouve ende oirboir/
alsvoor alsoo accepterende op den/
last eender rente van vier gul(den)s
//
t jaers uijt eene meedere van/
acht guldens welcke rente den/
voors(chreven) d heer josephus michael/
de hertogh tot die quijtinghe/
toe daer op los ende vreij con/
form de voors(chreven) acte notariael/
de date 6[e] (septem)bris 1729 is behoudende/
et satis et waras pro ut latius/
inde voors(chreven) conditien ende acte/
notariael hac xx[e] (octo)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator