SAL7613, Act: R°97.2-V°100.1 (39 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°97.2-V°100.1  
Act
Date: 1730-10-25

Transcription

2019-03-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieu/
tenants meijers mits d absentie des/
heere meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen
//
den officiael festraets omde naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitu/
eert sijnde volgens die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat ge/
daen als volght Op heden ii[e] (octo)ber/
xvii[c] dertigh voor mij notaris bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naergenompt/
compareerde geeraert pulincx in/
houwelijck met maria vander loock/
innegesetenen vanden dorpe/
van hauwaert ende mits/
d absentie des voors(chreven) sijne huijsv(rou)[w]/
soo geloeft hij comparant t gene/
naerbes(chreven) tusschen date deser ende/
vrijdagh toecomende door de selve/
sijne huijsvrouwe te sullen doen/
lauderen ende approberen welcken/
comparant verclaerde bij desen/
wel ende deughdelijck vercoght/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben aen ende ten behouve/
vanden eerw(eerdigen) heere christianus
//
bombaije licentiaet inde h(eilige) godtheijt/
ende in bijde de rechten groot/
canoninck van s(in)[te] peeters alhier/
president vant luijckx collegie/
alhier et(ceter)[a] hier present ende het/
gene naerbes(chreven) in coop acceptere(nde)/
dats te weten een halff bunder/
min oft meer nieuw besaeijden/
eersteren bosch eertijts bomgaert/
audt de sesse jaeren salvo iusto/
gestaen ende gelegen onder de/
parochie van hauwaert rege/
noten de baene leijdende op/
thienen de costerije aldaer ter/
ii[re] de wed(uw)[e] camon alsnu mar/
tinus joris ter iii[re] ende machiel/
van doren ter iiii[e] seijde ge/
schiedende desen afcoop voor e(nde)/
omme de somme van drij hondert/
vijffentwintigh guldens courant/
den pattacon a twee guldens/
sesthien stuijvers ende soo voorts/
van alle andere soo mindere/
als als meedere naer advenant
//
boven de rechten van het houden/
[van vier sitdaeghen] voor den not(ari)s ende belleman/
welcke somme hij transportant/
alsnu uijt handen vanden eerw(eerdigen)/
h(e)[re] acceptant kent ontfangen/
te hebben bij desen dienende/
dese voor quittantie warandere(nde)/
het voors(chreven) halff bunder salvo/
iusto bosch voor vreij eijghen/
ende onbelast behalvens op/
twee distincte rentiens ieder/
van sesse guldens t jaers maec/
kende saemen in cappitael/
twee hondert guldens courant/
competerende aen jo(ffrouw)[e] gertrudis/
oliviers wed(uw)e wijlen petrus/
corthoudt den auden respective/
in date xxiiii jan(ua)rii 1727 ende/
xviii (decem)bris 1723 bijde gerealiseert/
voor heeren meijer ende/
schepenen deser stadt in prima/
welcke twee rentiens met dese/
cooppenninghen metten eersten
//
sullen worden gequeten oft bij/
transport overgenomen ende/
voorts meer op s heeren cheijns/
ingevalle welcken cheijns den/
eerw(eerdigen) heere acceptant sal moten/
dragen [dus] sullen de verloopen vanden/
selven cheijns bij den transpor/
tant moeten worden geeffent/
tot het lest verschene jaer/
inclus ende hem te competeren/
uijt den hoofde van wijlen/
sijne moeder catharina wils/
oft van matthijs verhoeven/
sijns transportants halven broeder/
volgens goedenisse gepasseert/
voor wethouderen van nieuw/
rode 22[e] aprilis 1699 als oock/
volgens twee andere goedenissen/
respective in date 10[e] meert 1717/
voor wethouderen van hau/
waert ende xx jan(ua)rii 1727 voor/
wethouderen van loven in prima/
hiervoor ende voor alles/
waerschap ende guarrant mits/
desen [gelovende] onder obligatie van sijnen
//
persoon ende goederen present/
ende toecomende hier toe con/
stituerende den transportant/
een ieder thoonder deser ofte/
dobbel auth(enticque) ten eijnde van ver/
nieuwinghe soo inden souvereijn(en)/
raede van brabant heeren meijer/
ende schepenen van loven/
hauwaert ende alomme elders/
ende aldaer tot volbrengen/
van hetgene voors(chreven) is te consen/
teren in gewillighe condem/
natie ontgoedenisse e(nde) ontgoe/
denisse alles sonder voorgaende/
dagement onder submissie ende/
renuntiatie in forma Actum/
ut supra ter presentie van s(eigneu)r/
joannes baptista van berchem/
ende van franciscus guiliel/
mus thibaut getuijgen hier toe/
aensocht de minute deser becleet/
sijnde met segel volgens reglement/
onderteeckent geeradije puelinckx
//
c(hristianus) bombaije j(oannes) b(aptista) van berchem/
f(ranciscus) g(uilielmus) thibaut 1730 Onderstont/
de post 16 (octo)ber 1730 compareerde/
maria vander loock dewelcke/
lecture gehadt hebbende vande/
bovenstaende acte notariael/
heeft de selve in alle haere/
poincten clausulen ende/
articulen gelaudeert ende/
geapprobeert consenterende/
als inde selve toirconde et(ceter)[a]/
ende was onderteeckent met/
het mercq in forme van een/
cruijs van maria vander loock/
verclaerende niet te connen/
schrijven [onderteeckent] f(ranciscus) g(uilielmus) thibaut testis/
1730 Onderstont mij president als/
not(ari)s signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1730/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke haere/
poincten clausulen ende articu/
len den welcken dijenvolgens
//
ter maenisse des lieutenants/
meijers mits d absentie des/
heere meijers als voor ende/
wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opge/
dragen met behoorelijcke/
verteijgenisse het halff bunder/
min oft meer nieuw besaeijden/
eersteren bosch inde voors(chreven)/
acte notariael breeder geinsereert/
ende regenoten gespecificeert/
ende daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt ende/
onterft sijnde soo wort daer/
inne behoorelijck gegoijt ge/
vest ende geerft den eerw(eerdigen)/
heere christianus bombaije/
voors(chreven) president alhier den/
officiael van ranst ende den/
selven bosch ten behouve als/
voor accepterende et satis/
et waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator