SAL7613, Act: V°109.2-R°112.1 (42 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°109.2-R°112.1  
Act
Date: 1730-11-02

Transcription

2019-03-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] essinck om de naervol/
gende acte notariael alhier te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die procu/
ratie daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen inder maniere naervolgende/
Op heden desen 31[e] october 1730 compa/
reerde voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot
//
loven residere(nde) present die getuijghen/
naer te noemen adriaen de wijngaert/
ende joanna briers gehuijsschen ende/
innegesetene van werchter dewelcke/
hebben bekent soo sij bekennen bij desen/
wel ende deughdelijck ontfangen te/
hebben van s(eigneu)[r] adrianus noe meester/
brauwer leveraer e(nde) jouff(rouw)[e] maria petro/
nella van opstal gehuijsschen e(nde) innege/
setenen deser stadt de somme van/
sesthien hondert guldens wisselgelt den/
schellinck gerekent a sesse stuijvers den/
pattacon tot twee guldens e(nde) acht/
stuijvers e(nde) alle voordere specien naeradve/
nant voor welcke somme de voors(chreven)/
comparanten geloven aenden voors(chreven) s(eigneu)[r]/
adrianus noe cum sua ofte huns actie/
hebbende jaerelicx te gelden ende te/
betaelen eene rente van tachentigh/
guldens sjaers ende alsoo tegens den/
penninck twintigh dan in cas van/
preciese betaelinghe uijtterlijck binnen sesse/
weken naer iederen valdagh sullen gestaen/
met vierensestigh guldens e(nde) alsoo tegens/
den penninck vijffentwintigh los e(nde) vreij/
van alle lasten e(nde) impositien t sij x[e] xx[e]/
mindere ofte meerdere [penn(ingen)] innegestelt ofte/
naermaels inne te stellen niettegenstae(nde)/
sijne maj(estij)[ts] placcaerten ofte ordonnantien/
derogerende bij desen welcke rente is/
innegegaen op date heden ende voor het
//
ierste jaer verscheijnen sal den xxxi[e] octob(er)/
1731 e(nde) soo voorts van jaere tot jaere/
totte quijtinge toe der selve dewelcke/
altijdt sal mogen geschieden als het de/
comparanten rentgelderen gelieven sal t eender/
reijse e(nde) in munte als voor e(nde) volle/
rente verobligerende tot vastigheijt der/
selve rente e(nde) te verscheijnen interesten/
dijer hunne persoonen e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecome(nde) ende nae/
mentlijck seker huijs hoff schuere e(nde) stallinge/
appendentien e(nde) dependentien dier gestaen ende/
gelegen tot werchter groot sessensestigh/
roeden onbegrepen der maete regenoten/
s heeren straete ter eenre e(nde) tweedre/
d erfgenaemen jacques van tongelen ter/
derdere hendrick van leemputte ter/
vierdere e(nde) gaspar theijs ter vijffdere/
sijden belast met eenen capuijn e(nde) vijff mole/
vaeten haver den voors(chreven) iersten comparant/
competere(nde) bij scheijdinghe e(nde) deijlinghe aenge/
gaen met sijne broeders e(nde) susters voor/
de weth van werchter den xv[e] october/
xvii[c] hondert negen/
Item sekere plecke lants groot dreij/
daghmaelen genoempt het straet lant/
e(nde) gelegen tot werchter regenoten de/
straete in twee seijden den h(eiligen) geest/
ter derdere e(nde) d erfgenaemen aert/
michiels ter vierdere sijden belast met/
drij oorden sjaers
//
Item den ham over den demer groot/
twee daghwanden regenoten den demer/
in dreij seijden e(nde) jan van panhuijsen ter/
vierdere seijden/
Item alnoch een daghwant bempts gelegen/
int spicht broeck regenoten de reviere/
den demer in twee seijden e(nde) den h(eiligen) geest/
ter derdere seijden/
Item alnoch thien vierendeelen lants gelegen/
onder wesemael opden winckel regenoten/
jan baumans oist ter eenre adriaen/
van hoeff suijt ter tweedre jooris/
vandeput west ter derdere e(nde) de baen/
van aerschot ter vierdere sijden belast/
met eenen stuijver sjaers/
Item alnoch twee daghwant bempts/
oft lant regenoten hendrick van leemputte/
in twee seijden de meutterstraet ter/
derdere e(nde) het goidtshuijs van parck/
ter iiii[e] seijden/
Item alnoch twee daghmaelen brockx/
regenoten de laeck in twee seijden/
elisabeth de wortelaer ter iii[e] e(nde) de/
wed(uw)[e] merten briers ter iiii[e] seijden/
Item alnoch twee daghwant lants/
gelegen aende dullaeren leengoet/
roerigh onder sijne hoogheijt den heere/
hertogh van aerschot et(ceter)[a] regenoten/
jan keldermans ter eenre hendrick
//
verstraeten ter tweedre het clooster/
van villers ter derdere hendrick de wortelaer/
ter vierdere e(nde) guilliam van hoegaerden/
ter vijffdere belast met een molenvat coren/
sjaers/
Item een daghmael brocx inden aelmeut/
ter regenoten peeter de keijser oost/
cornelis demeijer e(nde) jan de meijer ter/
tweedre e(nde) anthoen van(den) bochorst ter/
derdere seijden consentere(nde) tot vastigheijt/
van t gene voors(chreven) is in affectatie t sij/
bij goedenisse opdracht beleijde e(nde) mainmise/
decreet e(nde) herdecreet der heeren meijer ende/
schepenen van loven daerop te volgen v(er)claere(nde)/
voorders de voors(chreven) panden niet voorder/
te sijn belast als hier voor staet uijtge/
druckt e(nde) met eene capitaele rente van/
duijsent guldens wisselgelt capitaels/
aenden heere advocaet peeters welcke/
duijsent guldens uijt de sesthien hondert/
guldens voors(chreven) sullen geeffent worden e(nde)/
met gelofte van guarrand ingevalle/
daer naermaels iet voorder bevonden/
wirt op uijttegaen constituerende/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer om te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer ende/
schepenen van loven e(nde) alomme elders
//
elders daer des gelieven sal e(nde) den/
om den inhoudt deser aldaer te v(er)nieuwen/
e(nde) slaen in condemnatie volontair mede/
om te geschieden affectatie als voors(chreven)/
is alles sonder voorgae(nde) dagement niette/
genstae(nde) die surranneringhe Aldus gedaen/
binnen loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van guilliam coel ende peeter vande/
schilde als getuijghen hier toe geroepen/
e(nde) gebeden die minute originele deser/
becleedt met behoorelijcken segel onderteec/
kent bij de comparanten acceptanten e(nde)/
getuijghen beneffens mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum g(uilliam) van ranst not(ari)s/
1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen obliga(ndo) sub/
mitt(endo) ac renuntia(ndo) in forma coram/
jon(ke)[r] albert francois van winghe e(nde) s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh schepenen ha(n)c/
2[a] novembris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1766-01-17

Transcription

2019-03-19 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij acte gepasseert voor den not(ari)s vander haert/
in dato 7[en] deser/
dat de nevenstaende/
rente is gequiten/
quare suivant/
ach(st)[en] jan(ua)rii/
1766 ita est/
j b j moermans/
off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator