SAL7613, Act: V°139.1-V°145.1 (56 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°139.1-V°145.1  
Act

Transcription

 by 
Allen degene die dese letteren/
sullen sien oft hooren lesen saluijt/
wij jo(nke)[r] albert francois van/
winghe jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van baienriu laijens/
et(ceter)a jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et s(eigneu)r joannes van/
arenbergh schepenen der stadt loven/
[doen te weten dat peter geens e(nde) anna maria schuermans gehuijsschen]/
in date 25 (septem)bris 1728 in prima/
verbonden ende verobligeert stonden/
aende eerw(eerdige) heeren proviseurs/
e(nde) president vant hollants collegie/
binnen dese stadt ende universi-/
tijt van loven in eene rente/
van vijffendertigh guldens wisselgelt/
t'jaers ende om te comen [tot naedere vastighijt] der/
selve rente ende verloopen dijer/
soo sijn uijt crachte vande voors(chreven)/
schepene briven aende voors(chreven) heeren/
proviseurs ende president verleent/
geweest deser stadts opene briven/
van mainmise opde goederen/
der voors(chreven) verobligeerde welcke/
oock behoorelijck ter executie/
sijn gestelt geweest door den bode/
peeter colibrant ut hic retulit/
e(nde) de selve goederen in sijne als
//
in ons gen(edichs) h(e)re des keijsers ende/
coninckx als hertoghe van bra-/
bant ende in deser stadts handen/
ten behouve vande voors(chreven) heeren/
impetranten genomen te hebben/
ende signantelijck/
[1] Ierst seker huijs met het lant daer/
aengelegen groot vijff daghmaelen/
gestaen tot tremeloo onder werchter/
regenoten die straete aldaer ter i[e], peeter/
van eijcken ter ii[e], jan michiels ter/
iii[e] e(nde) de werchtersche heijde ter iiii[e]/
op last van vier halsteren coren aenden/
h(eiligen) geest van werchter ingevalle ende/
een hinne alles t'jaers aenden heere her-/
togh van aerschot/
[2] Item onder halff daghmael lants ge-/
reserveert het vierde paert aen michiel/
heijligen gelegen onder schrick regenoten/
d erffgen(aemen) wijlen jan de meijer ter i[e]/
hend(rick) de worteleer ter ii[e], jan van/
houtvinck ter iii[e] e(nde) dito geens met het/
volgende stuck ter iiii[e] belast met tweelff/
stuijvers drij oorden aen sijne maj(estij)t tot mechelen/
t'jaers ingevalle/
[3] Item drij daghmaelen lants gelegen onder grootloo/
oft schrick reg(eno)ten jan van tongelen ter i[e] peeter/
michils ter ii[e], het voorgaende stuck ter iii[e] e(nde)/
jan van hautvinck ter iiii[e] seijden competerende/
daervan het achtste paert aen michiel heijligen/
e(nde) sijne sustere t'welck mits desen wort gereserveert
//
[4] Item een halff bunder lants gelegen tot/
ninde onder werchter regenoten de straete/
aldaer ter i[e] gommaert verelst ter ii[e] guill(iam)/
vervoort ter iii[e] e(nde) d erffgen(enaemen) van wijlen cornelis/
vander veken ter iiii[e]/
[5] Item huijs hoff e(nde) weijde groot saemen sesse/
daghmaelen der juste maete onbegrepen gelegen/
onder schrick bij grootloo, reg(eno)ten de bolloo ter/
i[e], anthoen van leemputte ter ii[e] guilliam/
vermeijlen ter iii[e] cornelis boschmans oft/
desselffs er(ff)gen(amen) ter iiii[e]/
[6] Item drij daghmaelen lants salvo iusto oock/
gelegen als voor rege(no)ten de bolloo metten/
waeterloop ter i[e] hend(rick) van leemputten ter ii[e]/
e(nde) jan struijff ter iii[e]/
[7] Item anderhalff daghmael lants salvo iusto oock/
gelegen als voor regenoten de bolloo metten/
waeterloop ter i[e], s'heere straete ter ii[e]/
hebbende de selve heeren impetranten/
oock tot de selve goederen behoo-/
relijck geleijt volgens den relaese/
in pede der selve briven gestelt/
die oock opden i[e] (octo)bris 1728 mits/
geene comparitie nochte oppositie/
sijn gedecreteert ende verclaert/
executoriael ende mits die suran-/
neringhe vanden selven decrete/
soo sijn de voors(chreven) verobligeerde/
gedaeght bij edict ter puijen van/
desen stadt huijse mits men ignoreert/
de plaetse hunder residentie om die/
voors(chreven) briven van mainmise
//
anderwerff te comen sien decreteren/
ende verclaeren executoriael/
door foute van betaelinghe der/
voors(chreven) rente verachtert voor/
diversche jaeren ende mits hunder/
non comparitie nochte oppositie/
soo sijn de selve opden 16[e] (septem)bris 1730/
anderwerff gedecreteert ende ver-/
claert executoriael welcken vol-/
gens soo sijn aende selve heeren/
executanten verleent geweest/
voordere briven van executorien/
de welcke oock behoorelijck ter/
executie sijn gestelt geweest/
door den voors(chreven) bode peeter coli-/
brant met affixie van billetten/
in houdende specificatie van panden/
waer ende wanneer de selve souden/
vercoght worden ende sijn dijen-/
volgens binnen werchter ten/
huijse van s(eigneu)r joannes van leem-/
putten meijer ende herbergier aldaer/
gehouden twee behoorelijcke sitda-/
gen van xiiii tot xiiii dagen ende/
alnogh eenen neveng anderen ex
//
gratia opden 12 (octo)ber 1730 alswanneer/
het voors(chreven) huijs met het lant/
daeraen gelegen groot vijff dagh-/
maelen gestaen ende gelegen/
tot tremeloo onder werchter/
hiervoorens sub n(umer)[o] primo bree-/
der gespecificeert beneffens het/
halff bunder lants tot ninde/
oock onder werchter gelegen/
ende hier voorens sub n(umero) 4 ins-/
gelijckx breeder gespecificeert/
ten uijtganck der brandende/
kersse respectivelijck sijn gebleven/
aenden not(ari)s ende procureur/
durij e(nde) aenden not(ari)s festraets saemen/
om ende voor de somme van/
sesse hondert vijffentwintigh/
guldens wisselgelt soo voor hun/
selven als voor degene bij/
hun te nomineren/
Ende de drij daghmaelen onder/
grootloo oft schrick hier voorens/
sub n(umero) 3 breeder gespecificeert/
ten uijtganck der brandende kersse sijn
//
gebleven aen ende ten behouve/
van s(eigneu)r joannes van leemput/
voor de somme van tweehon-/
dert tweeenvijftigh guldens/
wisselgelt./
Ende het onderhalff daghm(ael) lants/
gereserveert het vierde paert/
aen michiel heijlingen onder/
schrick hiervoorens sub n(umero) 2[o] bree-/
der gespecificeert met alnogh/
onderhalff [daghmael lants] salvo iusto oock gele-/
gen onder schrick ten uijtganck/
der brandende kersse respective-/
lijck gebleven aenden not(ari)s fes-/
traets e(nde) andries holemans t'saemen/
voor e(nde) ende omme de somme/
van hondert achtensestigh gul(dens)/
wisselgelt te weten het voors(chreven)/
parceel sub n(umero) 7[o] aen dito festraets/
soo voor hem als voor dengenen/
bij hem te nomineren./
Ende het huijs hoff ende weijde/
groot saemen de ses daghmaelen/
der juste [maete] onbegrepen gelegen
//
onder schrick bij grootloo hier/
voorens sub n(umero) 5 breeder gespeci-/
ficeert ten uijtganck der brandende/
kersse gebleven aen hend(rick) de/
worteleer voor de somme van/
twee hondert eenen gulden/
wisselgelt./
Ende de drij daghm(aelen) lants salvo/
iusto gelegen onder schrick/
hiervoorens sub n(umero) 6 breeder/
gespecificeert gebleven ten uijt-/
ganck der brandende kersse, aenden/
not(ari)s festraets soo voor hem als/
voorden genen bij hem te/
nomineren voor ende omme/
de somme van twee hondert/
vierentwintigh guldens wissel-/
gelt alles ingevolghe de pub-/
liecque conditien daerover/
gehouden door den officiael festraets/
die alhier in originali gesien/
in desen gehouden worden voor/
geinsereert welcken volgens
//
sijn alwederom de voors(chreven) verobli-/
geerde gedaeght bij edict ter/
puijen als voor ende boven/
dijen dito peeter geens alnogh/
gedaeght in persoon alhier bin-/
nen loven alsdoen valerende/
door den voors(chreven) bode peeter/
colibrant ut hic retulit om/
over de voors(chreven) vercoopinghe/
tegens op hodie te comen sien/
hooren ende interponeren den/
decrete ende goedenisse oft/
wel hun daertegens te oppo-/
neren ende mits hunder non/
comparitie nochte oppositie,/
soo is versocht dat voorts sauden/
worden versocht, geprocedeert/
tot den voors(chreven) decrete, doen/
te weten dat bij ons schepenen/
voorgenompt wel ende int/
lange oversien hebbende die/
voors(chreven) bescheeden vercoopinghe/
ende allen hetgene daeruijt ende
//
naer is gevolght procederende/
alsoo tot d'interpositie vanden/
voors(chreven) decrete hebben wij sche-/
penen voorgenompt ter mae-/
nisse des lieutenants meijers/
mits d'absentie des heere meijers/
daerover staende wegens sijne/
keijserlijcke ende con(incklijcke) maj(estij)t als/
hertoghe van brabant ende/
van sijn recht van naederschap/
verteijgende bij onsen vonnisse/
geauthoriseert ende authoriseren/
bij desen allen hetgene in desen/
gedaen is geweest, ende voorts/
tegens alle degene ende geacti-/
oneerde alsnu alnogh behoorelijck/
voorts geroepen sijnde ende niet/
comparerende default ende/
conthumatie gevende, ende voort/
proffeijt van dijen hun van alsulcken/
recht actie ende gerechtighijt/
hun aen ende tot de voors(chreven)/
[goederen] competerende secluderende, hebben/
wij, het voors(chreven) huijs appendentie
//
e(nde) dependentie van dijen met het/
lant daer aengelegen groot vijff/
dagmael gelijck oock het halffbunder/
lants hiervoorens sub numeris/
i et 4 gespecificeert bij nominatie/
van(de) voors(chreven) not(ari)s ende procureur/
durij ende van dito not(ari)s festraets/
staende respectivelijck in pede der/
orignele conditien aengewesen ende/
aen wijsen mits desen aenden eerw(eerdigen)/
heere davidt vander mije directeur/
vant voors(chreven) hollants collegie/
et(ceter)a/
Ende de voorsc(chreven) twee parceelen/
lants [sub n(umer)[o] 2 et 4] ieder groot ondrhalff daghmael/
salvo iusto gelegen onder schrick/
aengewesen ende aenwijsen mits desen/
aenden eersaemen andries holemans/
ende maria van dijck gehuijsschen/
conform de voorschreven conditien/
Ende de voors(chreven) drij daghmaelen/
lants gelegen onder grootloo oft/
schrick hier voorens sub n(umero) 3 breeder/
gespecificeert aengewesen ende/
aen wijlen mits desen aen s(eigneu)r joannes/
van leemputte ende maria michils
//
gehuijsschen./
Ende den voors(chreven) huijse met den/
hoff ende wijde groot saemen/
sesse daghmaelen aengewesen ende/
aenwijsen bij desen aen hendrick/
de worteleer ende [vacat]/
gehuijsschen innegesetenen vanden/
dorpe van schrick/
Ende de drij daghmaelen lants/
salvo iusto gelegen onder schrick/
hiervoorens sub n(umero) 6 gespecificeert/
aengewesen ende aenwijsen bij desen/
aen jan boschmans ende [vacat]/
[vacat] gehuijsschen tot werch-/
ter present den officiael van/
ranst ende allen hetgene voors(chreven) is/
ten behouve alsvoor acceptere(nde)/
welcken volgens soo wort der/
voors(chreven) eerw(eerdigen) heere david vander/
mije in het voors(chreven) huijs met het/
lant daer aengelegen gelijck oock het/
halff bunder onder ninde hier voorens/
sub n(umero) i, et 4 soo voor hem als voor/
degene bij hem ingevalle te
//
nomineren behoorelijck gegoijt/
gevest ende geerft met alle/
solemnitijten daertoe van/
rechts wegen gerequireert/
op last vande selve panden/
binnen s'jaers naer date deser/
te stellen in een weirelijcke/
handt oft anders te verclaeren/
dese goedenisse geschiet te sijn/
t'sijnen behouve./
Ende der voors(chreven) andries holemans/
beneffens sijne voors(chreven) huijsvrouwe/
inde voors(chreven) twee parceelen/
gelegen onder schrick bij groodtloo/
behoorelijcke gegoijt gevest ende/
geerft met alle solemnitijten/
van rechts wegen daertoe/
gerequireert/
Ende den voors(chreven) s(eigneu)r joannes van/
leemputte cum sua inde voors(chreven)/
drij daghmaelen lants gelegen/
onder grootloo oft schrick worden/
behoorelijck gegoijt gevest ende/
geerft met alle solemnitijten/
van rechts wegen gerequireert
//
Ende den voors(chreven) hend(rick) de worteleer/
cum sua in het voors(chreven) huijs hoff/
ende weijde hier voorens breeder/
geinsereert ende regenoten/
gespecificeert behoorelijck gegoijt/
gevest ende geerft met alle/
e(nde) iegewelcke solemnitijten/
van rechts wegen gerequireert/
Ende jan boschmans cum sua/
worden inde voorschreve drij/
daghmaelen lants gelegen onder/
schrick bij grootloo hiervoorens/
sub n(umero) 6 breeder geinsereert ende/
gespecificeert worden behoorelijck/
gegoijt gevest ende geerft met/
alle solemnitijten van rechts/
wegen daer toe gerequireert/
om alle de selve goederen/
respectivelijck bij hun gebruijckt/
ende geproffiteert te worden/
als alle andere hunne eijgene ende/
propre goederen et satis et waras/
pro ut latius inde voors(chreven) conditien/
hac 25 (novem)bris 1730
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-29 by The Administrator