SAL7613, Act: V°324.2-V°326.1 (117 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°324.2-V°326.1  
Act
Date: 1731-04-04

Transcription

2020-09-23 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
president schepene mits d'absentie/
der heeren meijer e(nde) lieutenant/
meijer e(nde) schepenen der stadt van/
loven naergenoempt gestaen den/
officiael goffart om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende t'herkennen als/
thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde volghens d'onwederoepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght. Op/
heden 24 januarii 1731 voor mij/
notaris bij den souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijgen/
naergenoempt compareerde guilliam/
boels in hauwelijck met maria/
loos ingesetene van neerockezeel
//
den welcken onder geloffte van dese/
door sijne voors(chreve) huijsvr(ouw)e te doen/
lauderen e(nde) approberen, verclaert/
vercoght gecedeert e(nde) getranspor-/
teert te hebben soo hij doet bij desen/
aen e(nde) ten behoeve van anthoen/
bullens e(nde) joanna hasaerts ge-/
huijsschen ingesetene van winxele,/
den voors(chreve) anthoen present e(nde)/
accepterende een halff bunder/
lants geleghen onder herent aen/
de tomme straete, regenoten/
t'clooster van de halffstraete binnen/
loven ter i[re], den waterloop ter ii[re],/
peeter van boecxem ter iii[re] e(nde)/
ter iiii[re] sijden d'erff(genaem)en otto vrije e(nde)/
onbelast goedt de voors(chreve) maria loos/
gecompeteert gehuw hebbe(nde) uijt/
hoofde van haere ouders wijlen/
bernardus loos e(nde) maria claes bij/
scheijdinghe e(nde) deijlinghe met haere/
mede erff(genaem)[en] voor den notaris colson/
binnen dese stadt loven op den 1 junii/
1725 onder den cavel a. e(nde) dat omme e(nde)/
voor de somme van hondert sestigh/
gul(den)s courant gelt, die den comparant/
kent ontfanghen te hebben dienende/
dese voor volle e(nde) absolute quitantie,/
verclaerende mits dien sigh noch/
sijne huijsvr(ouw)e daer aen geen recht noch/
actie meer te reserveren dan het
//
selve lant met de huere van het/
loopende jaer geheelijck te hebben/
gecedeert e(nde) getransporteert ten/
behoeve als voor, surrogerende den/
acceptant in hunne plaetse ende stede/
onder geloffte van het selve alsoo te doen/
volghen mitsgaeders desen door sijne/
voorschreve huijsvr(ouw)e te doen teeckenen/
binnen acht daeghen, waer toe den/
comparant de selve sijne huijsvr(ouw)e/
van alsnu voor alsdan is authorisere(nde)/
e(nde) ten eijnde voors(chreve) verbindende sijnen/
persoon e(nde) goederen, meubelen e(nde)/
immeubelen, present e(nde) toecome(nde),/
daer toe constituerende onwederroepelijck/
allen thoonder deser om te compareren/
soo voor heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven, weth van herent als/
elders des behoorende e(nde) aldaer te con-/
senteren in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
in forma, mitsgaeders in condem-/
natie voluntair te decreteren oock/
in den souvereijnen raede van/
brabant sonder voorgaende dage-/
ment. Aldus gedaen ten teijde/
voors(chreve) ter presentie van guilliam/
wouters inwoonder van neerocke-/
seel voors(chreve) e(nde) van henricus francis-
//
cus janssens getuijghen hier toe aen-/
socht, sijnde die minute originele/
deser - becleedt met behoorelijcken/
segel - onderteeckent guilliam/
boels, anthoen bulens, g(uilliam) wouters,/
h(enricus) f(ranciscus) janssens et a me notario/
Copije der approbatie/
vermelt in de voorgaende/
acte./
De onderges(chreve) verclaert dese boven-/
staende acte van vercoopinghe/
weghens guilliam boels haeren/
man gedaen den 24 januarii 1731/
in alle e(nde) igewelcke poincten te/
lauderen e(nde) t'approberen onder/
geloffte van haeren persoon ende/
goederen in forma e(nde) voorders/
consenterende ende constituerende/
als bij de selve. Actum desen derden/
april 1731 e(nde) was onderteeckent/
marie t(he)resia loos, onderstondt/
quod attestor e(nde) was ondert(eecken)t/
j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s. Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent de voors(chreve) acte notariael/
bij den voornoemden geconstitueerden/
in alle e(nde) igewelcke haere/
poincten, clausulen e(nde) articulen/
den welcken dijenvolghens ter/
maenisse des heere president schepene
//
mits d'absentie als voor e(nde) wijsdomme/
der naerbeschreve heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse het halff boinder/
lants geleghen onder herent in/
de voors(chreve) acte notariael breeder/
geinsereert ende regenoten gespe-/
cificeert e(nde) daer uijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoeijdt e(nde) onterfft/
sijnde, soo wordt daer inne behoore-/
lijck gegoeijt, gevest e(nde) geerfft den/
officiael van ranst present ac-/
cepterende in den naeme ende/
ten behoeve van anthoen bu-/
lens e(nde) joanna haesaerts ge-/
huijsschen innegesetene van/
winxele et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
jo(nke)r wilhelmus van bemmel e(nde) s(ieu)[r]/
cornelis berges schepenen hac/
4 aprilis 1731/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator