SAL7613, Act: V°469.2-V°472.1 (173 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°469.2-V°472.1  
Act
Date: 1731-06-09

Transcription

2020-02-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieute-/
nants meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen den/
notaris ende officiael festraets omde/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen e(nde) herkennen/
als thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als volght
//
Op heden xiii[e] julii xvii[c] eenendertigh/
voor mij notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die/
getuijgen naergenompt comparere(nde)/
s(eigneu)[r] jaspar boogaerts beneffens jouff(rouw)[e]/
maria corthout wettighe gehuijsschen/
innegesetenen borgeren deser stadt/
voors(chreve) stadt, ter i[re], ende guilliam/
goossens beneffens jouff(rouw)[e] catharina/
corthoudt voor desen in houwelijck/
geweest hebbende met s(eigneu)[r] guilliam/
peeters insgelijckx wettighe gehuijs-/
schen ende innegesetenen deser/
stadt hun sterckmaeckende dat de/
kinderen verweckt uijt den schoode/
vande voors(chreve) catharina corthoudt/
met den voors(chreve) guilliam peeters haeren/
voorschreven eersten man het/
gene naerbeschreven sullen lauderen/
ende approberen, t'sij door hun selffs/
ofte door hunne momboirs, welcke/
comparanten hebben verclaert soo
//
sij verclaeren mits desen wel ende/
deughdelijck vercoght gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben aen ende/
ten behouve van s(eigneu)[r] bartholomeus/
corthoudt bejaerden jonckman hunnen/
respectiven neve hier present e(nde)/
hetgene naerbes(chreve) in coop acceptere(nde)/
dats te weten ieder der comparan-/
ten hun just vijffde paert in seker/
huijs appendentie ende depen(den)tie van/
dijen gestaen ende gelegen binnen dese/
voors(chreve) stadt opden hoeck vande zeel-/
straete, regenoten de selve straete/
ter ire, den huijse het thoreken ter/
iire, d'aude merckt ter iiire, sijne/
ma(jestij)ts coren huijs ter iiiire, ende d'/
erffgenaemen oft representanten/
wijlen govaert willems ter andere/
seijden gemeijnelijck genompt den her-/
togh van brabant, geschiedende desen/
afcoop saemen om ende voor de somme/
van een duijsent guldens courant/
gelt den pattacon tegens twee guldens
//
sesthien stuijvers ende soo voorts van/
alle andere soo mindere als meedere/
munte naeradvenant, e(nde) alsoo ieder/
just vijffde paert voor eene somme/
van vijffhondert guldens munte als/
voor, desen coop alsoo geschiet uijt/
sonderlinghe genegenthijt ende/
naer maeghschap die de comparanten/
hebben e(nde) sijn met den voors(chreve) accep-/
tant, welcke somme ieder van/
vijffhondert guldens de compa-/
ranten alsnu uijt handen vanden/
acceptant kennen ontfangen te hebben/
dienende dese alsoo voor volle ende/
absolute quittantie sonder van andere/
te moeten doceren, waranderende/
de comparanten ieder hun just vijffde/
paert voor vrij eijgen ende on-/
belast behoudelijck s'heeren cheijns/
ende de servituten daer van depende-/
rende voor de meer rest waerschap/
ende guarrandt gelovende bij desen
//
ende hun te competeren uijt den/
hooffde ende successie van wijlen s(eigneu)[r]/
bartholomeus corthoudt ende jouff(rouw)[e]/
maria oliviers gehuijsschen waeren/
hune respective ouders, verclaerende/
alvolgens tot het alhier gecedeerdt/
geen paert, recht ofte deel meer te/
hebben nochte te reserveren directe-/
lijck oft indirectelijck onder obligatie/
van hunne respective comparanten/
persoonen ende goederen, meubelen/
ende immeubelen present ende/
toecomende, hier toe ende voor/
alles onwederoepelijck de transpor-/
tanten constituerende een ieder/
thoonder deser ten eijnde van/
vernieuwinghe, soo inden souvereijnen/
raede van brabant, heeren meijer/
ende schepenen van loven, ende/
alomme elders, ende aldaer tot vol-/
brengen van het gene voorschreve/
is te consenteren in gewillighe/
condemnatie ontgoedenisse ende
//
goedenisse sonder dagement de/
suranneringhe niettegenstaende,/
onder submissie ende renuntiatie/
in forma. Aldus gedaen ten/
tijde voorschreven ter presen-/
tie van franciscus guilielmus/
thibaut ende van machiel han-/
ders getuijgen hier toe aensocht/
sijnde d originele minute deser -/
becleet met den behoorelijcken/
zegel - bijde comparanten ende/
acceptant beneffens mij notaris/
onderteeckent Onder stondt quod/
attestor onderteeckent f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1731. Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreve) acte no-/
tariael bijden voornompden gecon-/
stitueerden in alle e(nde) iegewelcke/
haere poincten clausulen ende ar-/
ticulen den welcken dijen volgens/
ter maenisse des h(e)re lieutenants meijers/
mits d'absentie des heere meijers
//
ende wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de twee vijffde paerten vanden/
huijse genompt den hertogh van/
brabant inde voors(chreve) acte notariael/
breeder geinsereert ende regeno-/
ten gespecificeert, ende daer uijt/
bij ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde, soo wort daer inne/
behoorelijck gegoijt gevest e(nde) geerft/
den officiael van ranst present/
acceptere(nde) inden naeme ende ten/
behouve van s(eigneu)[r] bartholomeus cort-/
houdt m(eeste)r creemer et(ceter)[a] van sijnen stiel/
naer dijen ons was gebleke de quitt-/
tantie van voldoeninghe der pont-/
penningen over desen coop geresen/
de date junii 1731 onderteeckent g f van/
molle et satis et waras pro ut/
latius in dicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van/
roost, et s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
hac ix julii 1731/
j. van besten/
1731/
Finis huius libri
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator