SAL7695, Act: R°377.1-V°380.1 (131 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°377.1-V°380.1  
Act
Date: 1789-06-16

Transcription

2021-11-20 by Arthur Magister
Rente bij belijde van 56 g(u)l(den)s/
s'jaers/
voor/
het groot beggijnhoff binnen de/
stad loven/
(versus)/
jouff(rouw)[e] maria catharina van/
hoye wed(uw)[e] sieur henricus lam-/
berechts./
In de tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen der hoofstad loven hier onder/
te noemen gestaen godefridus dusart officiael/
der eerste secretarie camere der selve stadt/
om den naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende herkennen/
als thoonder van den selven geconstitueert/
sijnde ingevolge d'onwederroepelijcke procuratie/
dair inne geinsereert heeft dat gedaen als volght/
ende welckers teneur luyd aldus./
Op heden desen xiii maii 1789 compa-/
rerende voor mij not(ari)s geadmitteert bij den/
souverijnen raede van brabant, binnen loven/
residerende ter presentie van de getuijgen/
naergenoempt jouff(rouw)e maria catharina van/
hoije wed(uw)[e] van sieur henricus lambrechts in-/
gesetene der stad loven, welcke comparante/
bekent in klinckende ende blinckende in/
onse presentie getelt ontvangen te hebben/
van de jouff(rouw)en hoffmeesterssen van den grooten/
beggijnhove binnen dese stad loven ende ten
//
[behoeve] van verscheijde fondatiens vanden selven/
hove applicerende de somme van vierthien/
hondert guldens wisselgelt, den schellinck gere-/
kent aen ses st(uyve)rs ende soo voorts van d'andere/
specien der munten naer advenant dese daer/
over dienende voor volle ende absolute beken-/
tenisse sonder van andere te moeten doceren,/
ter saecke van welcke somme gelooft sij compa-/
rante van te sullen gelden ende betaelen aen/
de geseijden jouff(rouw)en hofmeesterssen de selve alhier pre-/
sent ende ten behoeve der voors(chreven) fondatiens ac-/
cepterende eene voortaene rente van ses en vijftigh/
guldens courant gelt s'jaers a rate van vier/
guldens courant van wissel par cento, de selve/
rente op dien voet cours ende inganck nemende/
date deser ende alvolgens voor den eersten jaere/
te verschijnen op den 13 maii van den toeco-/
menden jaere 1790 los ende vrij van alle/
lasten ende exactien 't zij van x xx mindere/
ofte meerdere penningen contributien beden/
subsidien ingevalle als alle andere geene/
uijtgenomen nochte gereserveert van wat specien/
ofte nature die souden mogen wesen present/
ende toecomende niettegenstaende eenighe/
placcaerten van de majesteijt uytsendingen/
der heeren staeten van brabant als alle/
andere mogentheden hier aen ter contrarie
//
waeren ordonnerende aen alle welcke sij/
comparante rentgeldersse wel expresselijck is/
derogerende ende renuntierende van als nu/
teghens alsdan bij desen ende soo voorts van jaere/
te jaere tot d'effective quijtinge toe die ten allen/
tijde sal vermogen te geschieden als het aen de/
rentgeldersse gelieven sal in eene reijse met/
des gelijcke somme van vierthien hondert g(u)l(den)s/
in wisselgelt als boven, met den interest dier/
a rate van tijde verschenen beneffens de costen/
hier ende daer van dependerende mits/
preadverterende vijfthien dagen te vorens./
Gelovende sij comparante rentgeldersse dese rente/
alle jaere wel ende loffelijck te sullen be-/
taelen in handen van de rentheffers q(ualitate)q(ua) ofte/
huns actie hebbende, obligerende ten dien eynde/
haeren persoon ende goederen meubelen/
ende immeubelen present ende toecomende/
ende wel namentlijck soo tot assurantie ende/
verhael van het voorschreve capitael als jae-/
relijckxsche te verschijne interesten dier ver-/
claert optedraegen ende te verobligeren voor/
speciale pand ende hypotheque als te/
weten sekere vier huijsen aen elkan-/
deren gelegen voor dese maer geweest/
hebbende een huijs met den hoff appen-/
dentien ende dependentien van dien
//
gestaen ende gelegen binnen dese stad loven/
regenoten de peperstraete van vooren ter ire/
d'erfgenaemen de neeff ter tweedere, n(omines) rent-/
meesters ter derdere ende de ridderstraete ter/
vierdere zeyden vrij ende onbelast aen de/
comparante rentgeldersse ende wijlen haere/
voornoemden man toegecomen bij coop/
teghens joannes de greeff cum suis volgens/
acte van transport daer over gepasseert/
voor wijlen den notaris p.smets in sijn leven/
binnen loven geresideert hebbende den 30/
maii 1768 ende goedenisse daer over in/
hunnen hoofden geopereert voor heeren meyer/
ende schepenen der stad loven den 24 julii/
1768 in 2[a] alhier gesien./
Guarranderende de comparante rentgeldersse/
het voors(chreven) goet aen haer te competeren in/
vollen eijgendom van vrije ende libere dis-/
positie ingevolge hunnen testamente daer van/
sijnde ende gepasseert voor den notaris/
g.smets tot brussel residerende den 13/
(octo)ber 1784 alhier bij copije authentique/
gesien als mede oock voor vrije ende/
onbelast behoudelijck dat de selve goederen/
alnoch sijn belast met eene capitaele/
rente van een duysent guldens courant
//
aen guillielmus verreek ende elisabethe/
bollen gehuysschen ende innegesetene van/
lubbeeck sonder meer, welcke rente uijt/
dese penningen sal moeten gequeten worden/
in ordine van affectatie deser daer over/
ten aller tijden waerschap ende guarrand/
gelovende bij desen ofter naermaels iet aen/
gebraeke met voordere gelofte die de rent-/
gelderse is doende bij desen van ten allen/
tijde des aensocht sijnde te sullen stellen/
ende laeten affecteren t'haeren coste naer-/
deren reelen pand op d'eerste vermaeninge/
daer toe aen haer te doen andersints dese/
rente te sullen moeten rembourseren/
met den interest dier beneffens de costen daer/
van dependerende mits preadverterende vijf-/
thien dagen te vorens./
Consenterende sij rentgeldersse in d'affectatie/
deser rente op het voors(chreven) goet 't zij bij/
belijde mainmise decreet ende herde-/
creet der heeren meijer ende schepenen/
van loven als andersints bij opdracht/
ende realisatie te opereren soo voor/
heeren wethouderen voors(chreven) als alomme/
elder constituerende ten dien eijnde
//
onwederroepelijck een ieder thoonder deser ofte/
dobbel auth(entiqu)[e] dier als mede om te compareren/
soo in den souverijnen raede van brabant/
heeren meyer ende schepenen van loven als/
alomme elders ten eynde om ingevalle van/
eenigh gebreck in 't ghene voors(chreven) den inhout/
deser aldaer vernieuwende ende herkennende/
te consenteren in't decreet van gewillige condem-/
natie parate ende reele executie tot respective vol-/
brenginge ende achtervolginge van allen het/
ghene voors(chreven) sonder voorgaende daegement de/
surranneringe niettegenstaende/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van petrus josephus de-/
waersegger ende van thomas josephus gauron/
als getuijgen hier toe aensocht, in welckers presentie/
sijn alhier eensgelijckx medegecompareert jouff(rouw)e/
anna catharina, joanna maria ende jouff(rouw)[e]/
maria theresia lamberechts alle van compe-/
tenten ouderdom soo sij verclaeren ende kin-/
deren der geseyde maria catharina van hoije/
rentgeldersse ten desen ende hun soo gesaement-/
lijck als ieder in het besonder oock sterck maec-/
kende ende voor hunnen alnoch minderjaerigen/
broeder, de welcke verclaeren voor soo noodig/
desen acte in alle sijne poincten, clausulen
//
ende artikelen te lauderen ende approberen,/
verclaerende voorders oock voor soo veel noodig/
hunne gemelde gemoeder tot het lichten van/
het voors(chreven) capitael oock behoorelijck te authoriseren,/
met consent dat de voorschreve capitaele somme/
op den hier boven gestelden pand behoorelijck ende/
validelijck sal worden geaffecteert met consent/
constitutie submissie ende renuntiatie als breeder/
in den selven sijnde d'originele minute deser/
bekleet met segel van [vacat]/
onderteeckent m.c. van hoey weduwe van/
hend(rick) lambrechts a.c.lambrechts [s.m. lambrechts] m.t.lam-/
brechts j.m.fabritius a f dehertogh j.m./
hambrouck j.m. timmermans p.j. dewaer-/
segger testis t.j.gauron testis et a me/
notario
onderstaet quod attestor [mij present] onderteeckent j./
b.heyligen not(ariu)s noch leeger staet/
De rente is dese vermelt is gequeten volgens/
acte voor mij notaris den 8 junii 1789 memorie/
onderstaet concordantiam attestor [signatum] jb. heylighen/
not(ariu)s./
Aldus vernieuwt ende herkent den voo-/
renstaenden acte notariael door den voornoem-/
den geconstitueerden in alle ende iegewelcke/
sijne pointen clausulen ende artikelen con-/
senterende in't slaen van belijde ende voorts/
meer als bijden selven./
Coram jon(ker) gerardus franciscus xaverius
//
de herkenrode de raetshoven ende h(ee)[r] ende meester/
guillielmus devienne schepenen hac 16 junii 1789/
Welcken volgenden heeft den heere meijer nomine/
officii naer voorgaende wijsdomme der hier boven/
genoempde heeren schepenen gelijdt den officiael du-/
sart voor ende in den naem van de jouffrouwen/
hoffmeesterssen van den grooten beggijnhove binnen/
dese stad loven ende ten behoeve van verscheijde/
fondatiens vanden selven hove accepterende tot alle/
ende iegewelcke goederen der voors(chreven) verobligeerde ende/
signantelijck tot sekere vier huysen aen elkanderen/
gelegen voor dese maer geweest hebbende een huys/
met den hoff op ende dependentien van dien gestaen/
ende gelegen binnen dese stad loven in de peperstraete/
hier vorens in hunne reg(eno)ten ende situatien nader gede-/
signeert ende gespecificeert dat om te comen tot vastig-/
heyt ende verhael eender rente van ses en vijftigh/
guldens courant s'jaers ten behoeve van de voors(chreven)/
fondatiens [jouff(rouw)[en] hoffmeesterssen accepterende als voor] hier vorens in het voors(chreven) beleyd oock breeder/
vermelt similiter ad mobilia aliaque immobilia dicta/
constituentis
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Add. 1

Transcription

2021-11-20 by Arthur Magister
Estque in instanti adductio facta id monente ac ducente/
domino pretore coram iisdem eodem
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer