SAL7695, Act: R°385.1-V°388.1 (133 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°385.1-V°388.1  
Act
Date: 1789-06-19
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-14 by Arthur Magister
19 junii 1789/
Rente bij mainmise van/
12 - 0 - sjaers/
voor/
de kinderen van nicolas de/
vis/
(versus)/
peeter verlaenen cum suis/
In de tegenwoordighijdt der heeren sche-/
penen der hooftstat loven hier naer te noemen,/
gestaen den notaris pierre robert quirini/
officiael der eerste secretarie camere deser voormelde/
stat, om den naervolgenden contracte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen ende herkennen,/
als thoonder van den selven geconstitueert sijnde,/
ingevolge d'onwederroepelijcke procuratie daer inne/
geinsereert, heeft dat gedaen in voegen ende/
maniere naervolgende ende welckers teneur is luydende/
aldus:/
Alsoo petrus verlaenen ende desselfs sijne/
huysvrouwe isabella laurens verbonden stonden/
aen carolus devis als momboir der weesen van/
wijlen nicolaus devis als momboir met naemen judocus, theresia carolina ende josepha devis,/
hunnen oom ende tante met eene capitaele rente/
van drij hondert guldens wisselgelt, geaffecteert bij/
brieven van mainmise de date 30 october 1781/
in tertia, bepandt op sekere brouwerije ende alle/
haere toebehoirten met den gronde daer aen gelegen/
t'samen groot een daghmael en vier en tachentigh/
roeden, gelegen onder vertrijck, regenoten den
//
steenwegh van loven op thienen (etcetera), ende/
op een parceel landts gelegen in coolhem velt onder/
roosbeeck, groot negen en tachentigh roeden/
regenoten hendrick van haegendoren, bijde in den/
acte van rent constitutie breeder in sijne regenoten/
geindividueert, welcke onderpanden de voors(chreven)/
rentgelders hadden vercogt, om uijt die/
penningen die voormelde capitaele/
rente te connen quijten, ende aengesien/
dat den voorseyden momboir gehouden/
is van het selven capitael [wederom] te reap-/
pliceren ten behoeve van sijne/
weesen, ende dat hunnen oom den/
voors(chreven) petrus verlaenen het/
selven capitael van drij hondert/
guldens wisselgelt nogh wel geirne/
soude willen behouden mits daer/
voorens stellende anderen/
suffisanten pandt ende hij-/
potheque, ende aengesien hij/
oock gehouden is van die/
vercoghte panden aen de/
... coopers los ende vrije/
te leveren, dus om het/
selven te voorsien ende aff/
te handelen naer behooren,
//
soo sijn alhier op heden desen/
twintighsten october 1700 drije/
en tachentigh voor mij louis/
denis laurens als notaris bij/
haere majestijdts souverijnen/
raide van brabant geadmit-/
teert, binnen de hooftstat loven/
residerende, present die getuygen/
naer te noemen, gecompareert den/
voornoemden petrus verlaenen/
ende isabella laurens wettighe/
gehuysschen als voorschreven, de-/
welcke hebben verclaert ende/
beleden van het voorseyt capitael/
van drij hondert guldens wisselgelt/
wederom t'hunnen contentemente/
ende laste te behouden, ende daer/
voorens aen den voorschreven/
momboir carolus devis q(ualitate) q(ua)/
ten behoeve van de voorschreve/
sijne wesen te sullen gelden ende/
beloven continueren te betaelen/
den interest als breeder in de vorige/
rent constitutie vervath, te
//
weten eene rente van twelff/
guldens courant gelt s'jaers,/
het gene bij mij notaris ten/
behoeve der selve weesen wordt/
geaccepteert, verschijnende t'elcker/
jaere op den [vacat] october, als in de/
eerste rent constitutie, dat altijdt/
los, vrije ende exempt van alle/
lasten ende impositien, soo/
reële, personele als mixste, x[e],/
xx[e], meerdere ofte mindere/
penningen, beden, subsidien,/
rations contributien ende gene-/
raelijck van alle andere/
bedachte ende onbedachte,/
alle welcke die voorschreve/
rentgelders geloven privativelijck/
te sullen draegen ende betaelen,/
sonder des eenige cortinghe/
ofte vergoedinghe te connen/
ofte mogen pretenderen, niette-/
genstaende eenige placcaerten,/
edicten ofte ordonnantien van
//
haere majestijdt, der heeren/
staeten van brabant ofte andere/
mogentheden ter contrarien quamen/
te ordonneren, aen alle welcke/
sij rentgelders van alsnu voor als-/
dan verclaeren te derogeren/
ende te renuntieren bij desen./
Welcke voors(chreven) rente haeren cours sal/
blijven behouden als breeder in den/
voorseyden rente brieff vervath,/
als voors(chreven), ende alsoo te conti-/
nueren van jaere tot jaere te/
betaelen in handen van den mom-/
boir der voors(chreven) weesen ofte aen huns actie/
ofte commissie hebbende, als schult met den/
rechte verworven, dat alsoo tot de quijtinge/
der selve, de welcke ten allen tijde sal vermogen/
te gebeuren als het die rentgelders goedtduncken/
ende gelieven sal, t'eendere rijse met gelijcke/
capitaele somme van drij hondert guldens wisselgelt/
d'interesten van dijen naer rate des tijdts ende/
voorders met alle gedaene ende te doene/
belastingen tot de cassatie inclues./
Ende alvolgens tot vastighijdt ende assurantie/
van welcke voors(chreven) capitaele somme ende der/
jaerelijcksche te verschijne croijsen dier vercleeren/
de voors(chreven) comparanten rentgelders hun mits/
desen te verbinden ende te verobligeren in hunne
//
respective solidaire persoonen ende goederen, meubelen/
(ende) immeubelen, present ende toecomende ende hier eens-/
gelijckx mede comparerende libertus laurens der rent-/
geldersse verder denwelcken voor de cochte ende sij rent-/
gelders voor den eygendomme t'saemen alsoo gecombi-/
neert verclaeren voor nieuwe ende vaste hypotheque/
te stellen seckere juste hellight van ontrent sesse/
daghmaelen landts ofte soo de selve onbe-/
grepen der maete gelegen is onder/
roosbeek tegens de groen straete,/
regenoten van dese hellight/
de selve groen straete ter eendere,/
martinus truijens ter ii[re], jouff(rouw)[e]/
maria laurens ter iii[re] ende/
de wederhellight ter iiii[e] sijden/
wesende vrij, suyver ende/
onbelast, aen de comparanten/
in eijgendomme met vrije ende/
libere dispositie competerende/
te weten aen den selven li-/
bertus laurens bij scheijdinghe/
ende deijlinghe tusschen hem/
ende mede condividenten/
gepasseert voor den no-/
taris fisco, binnen loven
//
den 20[e] maii 1768 ende om de/
rentgelders bij successie ende devolutie/
voor den eijgendomme (etcetera) consente-/
rende alvolgens hier over in de/
behoorelijcke affectatie ende realisatie/
te geschieden bij opdracht daer ende/
alsoo, als mede bij belijde ende main-/
mise, decreet ende herdecreet daer op/
te volgen voor heeren meyer ende/
schepenen der stadt loven, ten/
geliefte der rentheffers en de ten/
privativen coste der rentgelders/
Mits welcke den voors(chreven) momboir q(ualite) q(ua) alsoo bij/
desen is ontlastende die panden de welcke in/
den eersten acte van rentconstitutie voor dese/
rente verbonden waeren, te weten een parceel landt/
groot negen en tachentigh roeden, gelegen in den clijnen/
cauter onder roosbeeck, regenoten hendrick van haegendoren/
ter i[re], d'abdije van villeers ter ii[re], guiliam scheys ter iii[re],/
e(nde) de taefel van den armen van roosbeeck ter/
iiii[re] sijden/
Item seker brouwerije ende alle haere toebehoorten/
groot met den gronde daer aen gelegen bestaende in/
landt en wijde t'saemen groot een daghmael ende vier/
en tachentigh roeden gelegen onder vertrijck, regenoten den/
steenwegh van loven op thienen ter i[e], d'erfgenaemen van/
den huyse genoemt s(in)[t] jooris ter 2[e], peeter jochmans ter 3[e] peeter/
mertens ter 4[e] e(nde) de vondelbeke ter 5[e] sijden,
//
allentwelck die voornoemde partijen bij desen, onder/
d'aggreatie ende approbatie der schepenen van bautersem/
hier op te volgen, ingevalle noodigh,verclaeren te accepteren/
ende geloven te sullen achtervolgen ende volbrengen/
onder verbintenisse van desselfs hunne solidaire respective/
personen e(nde) goederen, meubelen ende immeubelen, present/
ende toecomende, daer toe bij desen onwederroepelijck/
constituerende allen thoonder deser ofte dobbel/
authentique dijer, om te compareren soo voor den/
souverijnen raede van brabant, als heeren wethouderen der/
stat loven, degene van bautersem, vertrijck e(n)d(e) alomme/
elders, om aldaer het gene voors(chreven) te laeten vernieuwen/
herkennen e(n)d(e) realiseren, e(n)d(e) in cas van eenigh gebreck te/
consenteren int'decreet van condemnatie volontair/
parate e(n)d(e) reële executie, met costen sonder voorgaende/
dagement de surranneringe niettegenstaende./
Aldus gedaen, gepasseert ende van wederseijden geaccepteert/
binnen loven date ut supra, coram d'heer gisbertus van der/
vaeren, en(de) lucas van bol als getuijgen ten desen/
aensocht, zijnde d'originele minute deser becleet met eenen/
segel van twelf stuyvers, onderteeckent peeter verlaenen,/
isabella laurens, libertus laurens, carel devis, h.g.van der/
vaeren, lucas van bol, et a me notaris leeger staet quod/
attestor, signatum l.d.laurens not(ariu)s./
Aldus vernieuwt e(nde) herkent den voorenstaenden contracte/
notariael door den voorn(oemde) geconstitueerden, in alle en(de)/
iegewelcke sijne pointen, clausulen e(nde) articulen, consenterende/
dijens volgens in d'affectatie bij mainmise e(nde) voorts meer/
als breeder bij den selve contracte, et satis et waras, obligando,/
submittendo ac renuntiando prout latius in dicto procuratorio,/
coram jon(ke)[r] petrus van schrieck e(nde) d'heer livinus lints/
schepenen desen 19[e] junii 1789
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer