SAL7696, Act: R°13.1-V°13.1 (5 of 104)
Search Act
previous | next
Act R°13.1-V°13.1  
Act
Date: 1789-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-15 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van thien dagm(ael)/
bosch onder nieuwcapelle/
voor/
jo(ann)es claes ibidem/
In de tegenwoordigheijd der/
h(e)ren meijer (ende) schepen(en) der hooftstad/
loven hier onder te noemen gestaen/
jo(ann)es bap(tis)[ta] josephus moermans als/
off(iciae)[l] van d'eerste s(e)c(reta)rie camere derselve/
stad denwelcken - uijt crachte (ende) naer/
vermoegen der onwederroepel(ijcke) pr(ocura)tie/
geinsereert in sekere publique conditien/
gehouden ter instantie (ende) vanwegens/
jonckvr(ouw)e maria baronesse/
de loen door den not(ari)s p.j.m.wirix/
present getuijgen alhier binnen loven/
in d'herberge het herderinneke inde/
thiensche straete den vierden lesten/
sitdagh in dato 19 junii 1789 - heeft/
opgedraegen met behoorel(ijcke) verteijdenisse/
sekeren bosch grood thien dagm(ael)/
gelegen onder niewercapelle/
reg(enoten) het berckenveld ter ie, peeter/
dillen ter ii[e] (ende) iiie guilliam van den/
poel ter iiiie de pastorije van nieuwer/
capelle ter v[e] (ende) de h(eylige) geest taefel aldaer/
met jacobus vicca saemen ter vie/
waer van seven dagm(ael) sijn belast in/
den heerelijcken chijnsboeck van/
charluwez (ende) onderworpen aen pontpenn(ingen)/
soo (ende) gelijck den voor(schreven) bosch ten voor(schreven)/
sitdaghe als hooghsten (ende) lesten verdierder/
met den uijtganck der brandende keirse/
is verbleven aen jo(ann)es claes pachter/
aldaer voor (ende) mits eene so(mm)e van twee/
duijsent drijhondert (ende) seven en dertich/
gul(den)s negen st(uijve)rs cour(an)t daer inne begrepen/
st(uijve)rgelt, stomme (ende) alle gestelde hoogen/
de voor(schreven) jonckvr(ouw)e verkoopersse competerende/
alles ingevolge de voorgeciteerde conditien/
waer toe word gerefereert (ende) de gene men/
/ crevitatis causa is houdende voor in alle/
haere pointen, clausulen (ende) ar(ticu)len/
geinsereert (ende) gerepeteert (ende) daer uijt in/
den naem sijnder constituante behoorel(ijck)/
ontgoeijt (ende) onterft sijnde soo is daerinne/
met alle solemniteijten van rechts wegen/
daer toe gerequireert behoorel(ijck) gegoeijt/
gevest (ende) geerft dito jo(ann)es claes den off(iciae)[l]/
thibaut alhier pr(ese)nt (ende) des ten behoeve/
vanden selven accepterende alles naer/
dien den voorn(oemde) geconstitueerden inden/
naem (ende) ziele des cooper hadde gereite-/
reert den eede door den selven in sijn/
handen gepresteert dat desen coop/
geensints en is gebeurt ten behoeve/
van eenige doode hand sive tegens den/
sin van haere maj(estij)ts placcaert vanden/
15[e] (septem)ber 1753 et satis et waras prout/
latius in dictis conditionibus et procuratorio/
in iis inserto coram s(ieu)[rs] liv(inus) lints (ende)/
guill(iam) humble schepen(en) hac 3[a] julii 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer