SAL7696, Act: R°37.1-V°40.1 (14 of 104)
Search Act
previous | next
Act R°37.1-V°40.1  
Act
Date: 1789-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-03 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van onderhalf zille landts/
onder gelabbeecke/
voor/
petrus poffé ende catherina/
frédrickx geh(uysschen) tot bunsbeeck./
In de tegenwoordigheijt/
der heeren meijer ende schepenen/
van loven hier onder te noemen/
gestaen den notaris henricus/
josephus thibaut als officiael/
der eerste secretarie camere/
vanden stadhuijse derselve/
stad, om de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende herkennen/
als thoonder van den selven ge-/
constitueert sijnde ingevolge/
d'onwederroepelijcke procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght ende welckers/
teneur luijd aldus./
Extract/
Conditien ende voorwaerden achtervolgens/
welcke joannes franciscus coekelbergh/
ingezeten van velpen onder halen voor/
mij onderges(chreven) not(ari)s bij den souv(erijnen) raede/
van brabant geadmitteert tot halen/
voors(chreven) residerende in de tegewoordigheijd/
der naer te noemene getuijgen met/
verscheijde sitdagen naer affixie van/
billjetten te houden ten huijse van/
norbertus coekelbergh met het geven/
van den geluck wensch om de meestbie-/
dende publiquelijck sal presenteren/
te verkoopen de parceelen goederen/
ende rente hier naer met hunne situatien/
ende regenoten aengewesen./
/ In den eersten de naervolgende parceelen/
goed ende rente worden verkocht/
ieder separatelijck bij oft oproe-/
pen in brabants courant geld geë-/
valueert volgens daten? opt stuck/
der minute plaets hebbende./
De koopers sullen hunne koopsomme/
moeten voldoen ter residentie mijn(s)/
not(ari)s binnen drij weken naer/
d'absolute verkoopinge, binnen/
welcken tijde sij tot vervang der/
onkosten over deze verkoopingen,/
tot het geven van den geluk wensch/
inclues te gereijsen oock sullen/
moeten betaelen eenen stuijver a/
rate van iederen gulden hunner respec-/
tive koopsommen sonder kortsel aen deselve/
Ingevalle van verkoopinge bij afroepen/
sal den eersten inmeijnder voor den/
handslag trekken drij gul(den)s, mits/
ten minsten stellende drij hoogen,/
sullende voorders den genen den/
handslage sal hebben bekomen/
over eenigh parceel, instantelijck/
bij mij not(ari)s des afgevraeght sijnde/
voor alle andere op 't zelve mogen/
stellen zoo vele hoogen als't hem/
gelieven zal, alle welke hoogen/
zullen doen dertigh stuijvers,/
twee derde deelen daer van/
sullende dienen tot accrescentie/
der koopsomme, end het resterende/
/ derden deel ten behoeve des/
hoogers, alles bij de respective/
koopers te voldoen zonder/
kortsel aen de koopsommen/
ende zonder dat daer over/
de inmeijnders alle hoogers/
eenige actie zullen konnen/
formeren ten laste des ver-/
koopers/
De naervolgende parceelen goed/
worden vercocht zonder eenige/
juste maete toeteseggen ofte/
te moeten doen volgen met/
alle hunne beneficien ende/
servituten zoo sienelijcke/
als onzienelijcke waranderende/
den verkooper de naerges(chreven) goederen/
ende rente op de lasten hier naer/
aen iederen koop uijtgedruckt,/
hem te competeren uijt den/
hoofde van wijlen lambrecht/
coekelbergh ende joanna elisabetha/
costermans sijne gewezene/
grootouders, volgens deijlinge/
gpasseert voor schepenen van/
gelabbeeck den 22 april 1767/
gelovende den verkooper voor/
goede en valiede verkoopingen/
ende voor alle voor deze lasten/
als hier naer aen iederen koop/
staen uijtgedruckt, oven de/
thien stuijvers s'jaers te guaranderen/
/ ende altijt genoeg te doen,/
te weten over de quijtbaere/
volgens constitutie ende/
over d'ontquijtbaere, oft/
welckers constitutie onbekent/
is ten penninck zesthien wisselgeld/
met welcke voors(chreven) qualificatie/
de coopers zig zullen moeten/
contenteren, zonder daer tegens te/
connen ofte mogen formeren eenige/
exceptien, zullende alle achterstellen/
der gene lasten bij den verkoopers/
worden aenbetaelt tot den valdag/
vanden lesten - gepasseerden jaere 1700/
acht en twintigh inclues, ende voorders/
dat den verkooper die lasten van de/
verhuerde parceelen zal draegen tot den/
valdag van desen jaere 1700 negen en/
tachentig./
De koopers zullen moeten presteren/
de hueren hier naer aen de verhuerde/
parceelen uijtgedruckt mits voor/
huersommen te trecken als aldaer/
is aengeteeckent, zullende die huersomme/
ende interesten der rente tot s(in)[t] andriesmisse/
naestkomende loopen ten behoeve des/
verkoopers, ende van de onverhuerde parceelen/
sullen sij aenstonts in geniet mogen/
komen./
Voor het achtervolgen ende volbrengen/
vanden inhoud dezer voor ende/
naerges(chrev)[e] conditien zijn den verkooper,/
bieder, koopers ende borgen mits/
desen verbindende hunne persoonen/
/ ende goederen, haeve ende erve,/
present ende toecomende, met/
onwederroepelijcke constitutie/
van een ieder thoonder deser/
ofte van copije auth(entiqu)[e] dier om/
te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant, schepenen/
van halen, gelabbeeck, suerbemden,/
bunsbeeck ende alomme elders voor/
allen te versoekene rechtzrs om/
aldaer den inhoud deser vernieu-/
wende, de gebrekelijke tot/
het achtervolgen dier vrijwilligh-/
lijk te doen ende laeten condem-/
neren met kosten, ongedaegt, mitsgaeders/
om de koopers aen den inhoud deser/
alvoorens voldaen hebbende in hunne/
respective gekochte parceelen/
te gichten, vestigen ende erven/
voorhof ende rechter competent/
met observantie van alle gerequireerde/
solemniteijten eensaementlijk om in/
hunne verkoopers ende koopers naeme/
te doen den eede dat dese verkoopingen/
ende koopen noch directelijck noch/
indirectelijck en zijn gebeurende/
voor eenig corpus oft doode hand/
ingevolge den xv art(ikel) vant'placcaert/
van 15 (septem)ber 1753, gelovende,/
verbindende renuntierende (et)c(etera)/
Parceelen goed onder gelabbeeck/
Eersten parceel/
Het eersten parceel bestaet in in onderhalff/
zille landts gelegen op het haelveld/
regenoten de taefel van gelabbeeck,/
het straetken naer't kuijenhout, het capittel/
/ van thienen, den h(eiligen) geest van loven/
(et)c(etera) zijnde eene zille hier van/
belast met ½ o(bool) boon aen den/
grooten h(eiligen) geest van loven./
Dit eerste parceel is verhuert aen/
s(ieu)[r] arnoldus coekelbergh tot s(in)[t] andries-/
misse 1700 een en negentigh a acht/
guldens elff stuijvers een oord s'jaers/
Op heden dezen twelfsten junii 1700/
negen en tachentigh is ten voors(chreven) huijze/
gehouden den derden zitdagh tot verkoo-/
pinge vande voors(chreven) goederen ende naer/
prelecture der voorenstaende conditien/
geroepen sijnde het eersten parceel (et)c(etera)/
Item opgeroepen sijnde het voormeld/
eersten parceel van vijff hondert tot/
vier hondert en vijftigh guldens, is/
daer voor ingemeijnt bij petrus/
possé ex bunsbeeck, stellende daer-/
enboven thien hoogen./
Item afgeroepen zijnde (et)c(etera)/
Aldus gedaen ende dezen zitdag gesloten/
dato et loco ut supra ter presentie/
van guilliam van daelem ende/
nicolas joseph portelange als getuijgen/
aensocht, de minute dezer is bij den/
genoemden petrus possé ende getuijgen/
beneffens mij not(ari)s ond(erteeken)[t]/
Op heden dezen negentiensten junii 1700 negen/
en tachentigh is ten voor(chreven) huijse gehouden/
den vierden zitdagh tot verkoopinge van/
de voorgedesigneerde goederen, ende naer/
prelecture der vorenstaende conditien/
opgeroepen zijnde het voors(chreven) eersten parceel/
/ en heeft niemand voordere hoogen/
willen stellen, alvolgens is den/
voornoemden petrus possé ex/
bunsbeeck met het geven van/
den geluckwensch daer van/
kooper gebleven, voor de somme/
van vier hondert en vijfftigh/
gul(den)s ende tien hoogen,/
Item opgeroepen zijnde (et)c(etera)/
Aldus gedaen ende publiekelijk/
vercoght dato et loco ut supra/
ter presentie van joannes luijten/
ende francis corant als getuijgen/
aenzocht ende van meer andere omme-/
staenders, de minute deser, bekleed/
met zegel van drij guldens en/
twelff stuijvers, is bij de voors(chreven)/
verkooper, kooper ende getuijgen/
beneffens mij not(ari)s onderteekent/
Copije der quitt(anti)[e] staende onder/
de minute/
Ontvangen wegens petrus possé/
de somme van vierhondert en/
zestig guldens in voldoeninge der/
koopsomme van het eersten parceel/
bij hem ingevolge vorenstaende condi-/
tien gekocht, zijnde het ongeld/
ingevolge cond(iti)en oock voldaen,/
actum 7[en] julii 1789 en is onderteek(en)[t]/
j(oannes) f(ranciscus) coeckelbergh leeger staet concordat/
per extractum testor signatum h.j. jacobi/
not(ariu)s 1789 Zldus vernieuwt ende herkent de vooren-/
staende acte notariael door den/
voornoemden reconstitueerden in alle/
ende iegewelcke haere poincten/
clausulen, ende artiekelen, denwelcken/
dienvolgens ter maenisse des heere meijer/
en(de) wijsdomme der naerbeschreve heeren/
/ schepenen heeft opgedraegen met behoorelijcke/
vertheijdenisse dats te weten onderhalff zille/
landts gelegen op het haelveld regenoten de/
taefel van gelabbeeck, het straetken naer/
kuijenhout, het capittel van thienen,/
den h(eiligen) geest van loven (et)c(etera) zijnde eene/
zille hier van belast met ½ ob(ool) boon/
aen den grooten h(eiligen) geest van loven, ende/
den voors(chrev)[en] geconstitueerden in den naeme/
sijnder constituanten daer uijt behoorelijck ont-/
goijd ende onterft sijnde, soo is daer inne/
met alle solemniteijten van rechten/
gerequireert behoorelijck gegoijd, gevest/
e(nde) geerft petrus possé ende catharina/
frederick gehuijsschen tot bunsbeeck/
den officiael moermans alhier present ende/
de voors(chreven) onderhalff zille landts hier vorens/
in reg(eno)ten uijtgedruckt in den naem ende behoeff/
van den voornoemden petrus possé cum suis/
accepterende alles naer dien den voors(chrev)[en] gecon-/
stitueerden hadde gerepeteert den gerequireerden/
eede in handen des heere meijer ende in de/
zielen der vercoopers ende coopere dese/
alienatie geensints te sijn gedaen tegens de/
sin van het placcaert van haere majesteijt van/
den xv september 1700 drij en vijfftigh et/
satis obligando submittendo ac renuntiando in/
forma, et waras pro ut latius in dicto con-/
tractu coram heer ende meester/
guillielmus devienne et sieur/
livinius lints schepenen hac thien/
julii 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer