SAL7697, Act: R°51.1-V°54.1 (25 of 119)
Search Act
previous | next
Act R°51.1-V°54.1  
Act
Date: 1790-02-08
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-07 by Arthur Magister
Goedenisse van huys en 8(½) l(ants) tot/
overijssche/
voor/
jan van deuren cum sua aldaer/
In de tegenwoordighijdt der heeren meijer ende/
schepenen der hooftstat loven hier naer te noemen/
gestaen den notaris pierre robert quirini officiael/
der eerste secretarie camere deser voormelde stadt, om/
den naervolgenden contracte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende herkennen als thoonder/
van den selven geconstitueert sijnde, ingevolge d'onwe-/
derroepelijcke procuratie daer inne geinsereert, heeft/
dat gedaen in der voegen ende maniere naervolgende ende/
welckers teneur is luijdende aldus:/
Op heden desen vierden februarii 1790 compareerde/
voor mij judocus josephus van de velde alsopenbaer/
notaris bij den souv(erijnen) raede van brabant geadmitteert/
binnen de vrijhijdt van overijssche residerende, ende/
in de presentie van de getuijgen naergen(oem)[t] in propre/
persoonen joannnes van den schrieck, Item henricus/
van den schrieck kinderen van wijlen lambert van/
den schrieck verweckt in sijn eerste houwel(ijck) met/
maria anna hernalsteene, Item peeter van den schrieck/
Item judocus van den schrieck beneffens hunne suster/
joanna van den schrieck voor dew(elcke) sij hun sterck-/
maeckende bij desen, drij kinderen van dien vader:/
lambert van den schrieck verweckt in sijn 2[e] houwel(ijck)/
met clara van muijlen, respective van vijf elfde/
paerten in de helligt van het naerbes(chreven) goedt, Item/
henricus van den schrieck van den schrieck, Item peeter/
van den daelen ende maria van den schrieck/
gehuijsschen als d'actie hebbende van martinus van den/
schrieck volgens acte gepass(eert) voor mij notaris present getuijgen/
in date 8 feb(ruarii) 1788 ende gegoeijt voor schepenen/
van overijssche opden [vacat] feb(ruarii) daer naer, Item den selven
//
peeter van den daelen als tot het gene naerbes(chreven) behoorl(ijck)/
geconstitueert ende gemachtight bij ende van wegens/
maria van den schrieck jonge dochter tot competenten/
ouderdom, bij manuaele onwederroepelijcke procuratie/
onder haere signature verleden present getuijgen in date 9[e]/
meert lestleden, alhier originelijck gebleken, Item anna van/
den schrieck ten desen geassisteert van egidius de/
win haeren wettigen man ende momboir die/
alhier present ende comparerende sijne huijsvr(ouw)e/
ten effecte naerbes(chreven) volcomentl(ijck) is authoriserende bij desen/
Item maria catherina van den schrieck ten desen/
geassisteert van jan baptist de broe haren/
wettigen man ende momboir, die sijne huijsvr(ouw)e/
ten effecte naerbes(chreven) volcomentlijck is authoriserende/
bij desen, kinderen van wijlen den voorn(oemde) lambert/
van den schrieck verweckte in sijn 3[e] houwel(ijck) met/
wijlen maria louise maijrie, respective beneffens/
de huijsvr(ouw)e des naerbes(chreven) coopers voor de helligt int'/
naerbes(chreven) goedt ende voor ses elfste paerten in de/
weder helligt alle aen mij notaris bekent, welcke/
comparanten ter distinctie ende qualitijdt/
voors(chreven) hebben verclaert soo sij doen bij/
desen onwederroepel(ijck) te constitueren ende/
volcomen machtigh te maecken [vacat] ende/
alle thoonders deser ofte van het dobbel/
auth(entique), om in hunnen naeme ende van/
hunnen twegen te gaen ende compareren/
voor meijer ende schepenen der vrijhijdt/
van overijssche ende alomme elders voor heer/
ende hoff competent, ende aldaer met alle/
gewoonelijcke solemnitijten van rechten
//
ende gelofte van guarrandt ende waerschap/
in forma, op den voet ende in conformitijdt/
der naergeciteerde cond(iti)[en] van publieke/
vercoop(ing)[e] wel ende wettelijck te goeden/
vestigen ende erven joannes van deuren/
en(de) joanna van den schrieck gehuijs-/
schen ende innegesetene van overijssche/
op den savelborre Des te weten in seker huijs/
met app(endentien) en(de) depend(entien) van dien staende opden/
hoeck van het dobbel biers block met/
de erve ende hof daer aen sijnde groot drije/
en tachentigh en half roeden, soo het selve/
is gemeten daer de gesworen lantsmeter/
j.b.mans ende van het ander goedt/
der vercoopers afgecepareert met staecken/
gestaen ende gelegen onder overijssche/
op den savel borre, regenoten van desen coop/
den heere prince van overijssche met sijne/
plantagie noort ten 1[re], het vosse straetken/
oost ter 2[e], de vercoopers met hun ander goedt/
suijt ter 3[e] ende de straete lijdende van/
den savel borre naer sonien bosch west ter/
4[e] sijde, zijnde de straet niet mede gemeten/
sullende desen coop moeten draegen ende/
betaelen den last van vijf molenvaten/
coren des jaers en thien stuijvers in gelt
//
s'jaers aen de pastorije van overijssche/
voor tien gelesene jaergetijden des jaers/
sonder meer,/
Zoo ende gelijcker wijs het voors(chreven) goedt/
onder andere op de constituante, beneffens/
de voors(chreven) coopersse is verstorven ende/
gefundeert uijt den hoofde van wijlen/
lambert van den schrieck hunnen gemijnen/
vader, die het selve onder andere met/
sijne derde huysvr(ouw)e maria louise maijrie/
had verkregen bij naederschap tegens d'heer/
ferdinandus de wint volgens goedenisse/
gebeurt voor schepenen van overijssche/
in date 2 october 1749 ondert(eeckent) francis/
de geus greffier alhier gesien, ende/
welck goedt de constituanten onder/
andere door mij notaris publiekelijck/
hebben laeten vercoopen binnen/
overijssche met drij sitdaegen van/
acht tot acht daegen ende het welck/
aldaer op den derden ende lesten/
sitdagh gehouden op den 28[e] meert/
lestleden is gebleven aen den voorn(oemde)/
joannes van deuren als hooghsten/
ende lesten verdierder met den
//
uijtganck der brandende keirsse voor/
de somme van vier hondert negen guldens/
thien stuijvers wisselgelt, daer inne begrepen/
twee derde paerten van twintigh hoogen daer/
op gestelt ende het stuijvergelt, alles naer/
breeder uijtwijsens de voormelde cond(iti)[en],/
tot dewelcke werd gerefereert ende die alhier/
om corthijdts wille in alle sijne pointen ende/
clausulen wordt gehouden voor geinsereert/
ende gerepeteert, welcke coopsomme van/
vier hondert negen guldens thien stuijvers/
wisselgelt de constituanten van de coopers/
bekinnen ontfangen te hebben ende daer/
van t'hunnen vollen contentemente voldaen/
te sijn; dienende dese dijenaengaende,/
voor volle ende absolute quittantien,/
sonder van voordere oft andere te moeten/
doen blijcken/
Verclaerende de constituanten mits dien/
tot het voors(chreven) goedt geen recht ofte actie/
meer te hebben ofte behouden in eenigen/
maniere alles met gelofte van guarrandt/
ende waerschap als voor/
Hebbende de constituanten ende
//
de gemelden cooper alhier mede-/
comparerende alhier in handen/
mijns notaris gepresteert den eedt/
dat dese vercoopinge directelijck/
nochte indirectelijck niet en is/
gebeurt ten behoeve van eenige/
doode handt ende geensints/
contrarie aen den inhoudt van/
het placcaert van den 15 september/
1753 constituerende een ieder/
thoonder deser om te gaen ende/
compareren als voor mede/
aldaer den selven eede in hunne/
ziele te vernieuwen ende reite-/
reren in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen overijssche dato et anno ut/
supra ter presentie van mattheus/
sterckx ende jan baptist/
michiels als getuijgen hier toe/
aensocht, sijnde de minute/
deser becleet met segel/
in formen; bijde constituanten
//
coopers ende getuijgen beneffens mij/
notario onderteeckent, onderstondt/
quod attestor, ende geteeckent j.j.van/
de velde not(ari)s./
Aldus vernieuwt ende herkent/
den voorenstaende contracte nota-/
riael door den voornoemden/
geconstitueerden, in alle ende iege-/
welcke sijne pointen, clausulen/
ende articulen, den welcken dijens/
volgens met behoorelijcke renuntiatie/
ende vertijdenisse heeft opgedraegen/
in handen van den voors(creven) heere meijer/
als in sheeren handen, dats te weten/
seker huijs met appendentien ende/
dependentien van dijen, staende op den/
hoeck van het dobbel biers block met/
de erve ende hoff daer aen sijnde, groodt/
drij en tachentigh en half roeden, zoo/
het selve van ander goet is uijtgemeten,/
sonder dat de straete mede is gemeten,/
gestaen ende gelegen onder oversijssche/
op den savel borre, ten voors(chreven)
//
contracte notariael in regenoten naerder/
gespecificeert ende gedesigneert, ende/
mits d'ordonnantien van rechten der/
voornoemden geconstitueerden in den/
naeme hunder constituanten daer uijt/
ter maenisse des voors(chreven) heere meijers ende/
wijsdomme der hier naer te noemene heeren/
schepenen behoorelijck ontgoeijt ende onterft/
sijnde, zoo sijn daer inne met alle solemnitijten/
van rechts wegen daer toe gerequireert behoorelijck/
gegoeijt, gevest ende geërft joannes van/
deuren ende joanna van den schrieck/
gehuijsschen ende innegesetene van overijssche/
den officiael tiebaut alhier present ende het selve/
voor, in den naeme ende ten behoeve der selve/
gehuijsschen, hunne wettige hoirs ofte actie hebbende/
accepterende; naer dijen den voorn(oemde) geconstitueerden/
in den naeme ende ziele der vercoopers en(de) coopers/
hadde gedaen ende gereïtereert den eede dat de/
voors(chreven) vercoopinge en(de) coop geensints en is geschiet/
ten behoeve van eenige doode hant, conform/
den 15 art(ikel) van het placcaert van den 15/
(septem)ber 1783 et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio. Coram jon(ke)[r] gerardus fran(ciscus)/
xaverius de herckenrode erfvoegt van raets-/
hoven ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] guilielmus de vienne/
schepenen desen 8 februarii 1790
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus